EN qualifying
volume_up
{adjective}

qualifying
qualifying (also: preliminary)

Synonyms (English) for "qualifying":

qualifying

Context sentences for "qualifying" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSlovenian tolar banknotes qualifying for exchange
 Banknoty tolara słoweńskiego kwalifikujące się do wymiany
EnglishCyprus pound banknotes qualifying for exchange
Banknoty funta cypryjskiego kwalifikujące się do wymiany
EnglishHe came within about a second of qualifying.
Przybiegł około sekundę za późno by się zakwalifikować.
EnglishThere is not one reason, not one excuse for qualifying or justifying the famine in 1932 and 1933.
Nie ma żadnego powodu, żadnego wytłumaczenia, by do tej sprawy podchodzić z zastrzeżeniami lub szukać uzasadnienia tragedii głodu z lat 1932 i 1933.
EnglishBoth countries commit themselves to democratic government — an important step towards qualifying for future membership of the EU.
Oba kraje opowiadają się za demokratycznymi rządami, co jest ważnym krokiem na drodze do przyszłego członkostwa w UE.
EnglishHowever, and it is important to underline this, we need to maintain some qualifying points in the debate and vote that will be held tomorrow.
Niemniej, i należy to podkreślić, musimy utrzymać niektóre punkty kwalifikujące w debacie i jutrzejszym głosowaniu.
EnglishThe proposal to limit the policy to national level would lead to qualifying Member States governing redistribution.
Propozycja ograniczenia tej polityki do szczebla krajowego prowadziłaby do zarządzania redystrybucją środków przez kwalifikujące się państwa członkowskie.
EnglishMr President, it is very simple to recognise the agenda of those who are pressing for an increase in the qualifying size of political groups in this House.
Panie przewodniczący! Bardzo łatwo rozpoznać program tych, którzy naciskają na zwiększenie dopuszczalnej liczebności grup politycznych w tej Izbie.
EnglishIt would now be difficult for us to make that statement without qualifying it, because the crisis has shown that the economic and monetary union is an unfinished project.
Trudno byłoby nam teraz wydać podobną deklarację, nie modyfikując jej, ponieważ kryzys ujawnił, że unia gospodarczo-walutowa jest projektem nieukończonym.