"qualitatively" translation into Polish

EN

"qualitatively" in Polish

EN qualitatively
volume_up
{adverb}

qualitatively
In the last year the Commission has introduced a number of qualitatively new initiatives.
W ostatnim roku Komisja wprowadziła wiele jakościowo nowych inicjatyw.
It is therefore necessary to protect women and put them in a position where they can lead lives which are qualitatively equal to those of men.
Należy zatem chronić kobiety i pozwolić im prowadzić życie, które jakościowo nie będzie się różnić od życia mężczyzn.
The biologic activity of the pegylated isomers is qualitatively similar, but weaker than free interferon alfa-2b.
Biologiczna aktywność pegylowanych izomerów jest jakościowo podobna, ale słabsza od aktywności wolnego interferonu alfa- 2b.

Context sentences for "qualitatively" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe pharmacological activity of the (+)- and (-)- paliperidone enantiomers are qualitatively and quantitatively similar.
Aktywność farmakologiczna enancjomerów (+) - i (-) - paliperydonu jest zbliżona pod
EnglishThe pharmacological activity of the (+)- and (-)- paliperidone enantiomers are qualitatively and quantitatively similar.
Aktywność farmakologiczna enancjomerów (+) - i (-) - paliperydonu jest zbliżona pod względem jakościowym i ilościowym.
EnglishIt's qualitatively different.
I są dziewięć razy większe. ~~~ To nowa jakość.
EnglishIs any analysis or market research available on how well informed people are about this Reform Treaty, both quantitatively and qualitatively?
Czy dostępne jest jakiekolwiek badanie rynku dotyczące tego, w jakim stopniu obywatele są poinformowani o traktacie reformującym, zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym?
EnglishAt the same time, we are promoting innovative technologies (femtocells, cognitive technologies) in order to respond qualitatively to the demand for use of frequencies.
Jednocześnie promujemy innowacyjne technologie (femtokomórki, technologie poznawcze) jako jakościową odpowiedź na zapotrzebowanie na korzystanie z częstotliwości.
EnglishAs a new father, I have a qualitatively different sense of just how delicate babies are, what our obligations are towards them and how much love we can feel towards a child.
Jako młody ojciec nieco inaczej rozumiem to, jak delikatne są dzieci, jakie są nasze zobowiązania względem nich, a także to, jak bardzo można kochać dziecko.