EN reach
volume_up
{noun}

Context sentences for "reach" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFirstly, it gives temporary protection to all displaced people who reach the EU.
Po pierwsze, tymczasową ochronę wszystkim osobom wysiedlonym, które dotrą do UE.
EnglishStripes that wound cleanse away evil; And strokes [reach] the innermost parts.
Złemu są lekarstwem siności ran, i razy przenikające do wnętrzności żywota jego.
EnglishWe must take the opportunity to reach a compromise under the French Presidency.
Musimy wykorzystać szansę na dojście do kompromisu podczas prezydencji francuskiej.
EnglishI also hope that the Council and Parliament will reach an agreement in this respect.
Mam również nadzieję, że Rada i Parlament osiągną porozumienie w tym względzie.
EnglishEven though it's the fastest growing demographic in America, it's hard to reach 100.
Nawet przy tak szybkim przyroście demograficznym w Ameryce, trudno dożyć 100 lat.
EnglishIt's not about when you have to leave; it's about when do you have to reach there?"
" Oni na to: "Nie chodzi o to kiedy musisz wyjechać, ale kiedy musisz tam być.
EnglishThose who reach the coast of Thailand are often treated in an inhumane manner.
Ci, którzy docierają do wybrzeży Tajlandii, są często traktowani w nieludzki sposób.
EnglishHow is the European Union going to organise itself in order to reach an agreement?
W jaki sposób Unia Europejska ma zamiar się zorganizować, aby dojść do porozumienia?
EnglishIn trying to reach that agreement, we were operating under a very tight timetable.
Dążąc do zawarcia tego porozumienia działaliśmy w warunkach napiętego planu.
EnglishScatter them before you reach the shore and tell everyone she drowned by accident.
Rozrzuć je zanim dobijesz brzegu i powiedz wszystkim, że utonęła w wypadku.
EnglishI hope that here, too, Parliament will reach an early compromise with the Council.
Mam nadzieję, że również i w tym obszarze Parlament i Rada wkrótce osiągną kompromis.
EnglishSomebody once said: 'When I hear the word "culture”, I reach for my revolver'.
Ktoś powiedział kiedyś: "Kiedy słyszę słowo "kultura", sięgam po pistolet”.
EnglishI am satisfied that it has been possible to reach an agreement at second reading.
Cieszę się, że było możliwe osiągnięcie porozumienia przy drugim czytaniu.
EnglishIt should be possible for us to reach agreement with the Council at the first reading.
Powinno nam udać się dojść do porozumienia z Radą w czasie pierwszego czytania.
EnglishMadam President, are we really surprised that we did not reach agreement?
Pani Przewodnicząca! Czy naprawdę dziwimy się, że nie osiągnęliśmy porozumienia?
EnglishIt is therefore essential to reach a rapid overall compromise on this proposal.
Niezbędne jest więc, aby osiągnąć szybki i całościowy kompromis w sprawie tego wniosku.
EnglishWe are not there yet, but I believe it is possible to reach that agreement.
Nie mamy jeszcze tego porozumienia, ale uważam, że jest ono możliwe do osiągnięcia.
EnglishIn order to reach the stated objectives, the right partnerships must be chosen.
Aby osiągnąć postawione cele, trzeba wybrać właściwe rodzaje partnerstwa.
EnglishThe regulation ties in with REACH, but it also introduces hazard classes and categories.
Przepisy te wiążą się z REACH, ale także wprowadzają klasy zagrożeń i kategorie.
EnglishThe time to reach complete excretion (faecal plus urinary) was 3 to 5 days.
Czas całkowitego wydalania orlistatu (z kałem i z moczem) wynosi 3 do 5 dni.