"to reap" translation into Polish

EN

"to reap" in Polish

PL

EN to reap
volume_up
[reaped|reaped] {verb}

And let us not be weary in well-doing: for in due season we shall reap, if we faint not.
A dobrze czyniąc nie słabiejmy; albowiem czasu swojego żąć będziemy nie ustawając.
But this [I say,] He that soweth sparingly shall reap also sparingly; and he that soweth bountifully shall reap also bountifully.
Ale tak mówię: Kto skąpo sieje, skąpo też żąć będzie; a kto obficie sieje, obficie też żąć będzie.
They that sow in tears shall reap in joy.
Którzy siali ze łzami, żąć będą z wykrzykaniem;

Context sentences for "to reap" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNor will businesses be the only beneficiaries, for consumers will reap great benefits too.
Skorzystają na tym nie tylko przedsiębiorstwa, ale w dużym stopniu także konsumenci.
EnglishBut the funding gap must be closed in order to reap the benefits of these projects.
Aby możliwe było czerpanie korzyści z tych projektów należy zlikwidować lukę w finansowaniu.
EnglishHe that observeth the wind shall not sow; and he that regardeth the clouds shall not reap.
Kto upatruje wiatr, nigdy nie będzie siał; a kto się przypatruje obłokom, nie będzie żął.
EnglishIf we sowed unto you spiritual things, is it a great matter if we shall reap your carnal things?
Ponieważeśmy my wam duchowne dobra siali, wielkaż to, gdybyśmy wasze cielesne żęli?
EnglishWe must be very serious in our conclusions, for we shall surely reap what we sow.
Musimy poważnie podejść do wyciągania wniosków, dzięki czemu na pewno zbierzemy plony naszych działań.
EnglishEnergy links are investments which do not reap many rewards financially.
Połączenia energetyczne to inwestycje, które nie przynoszą wielu nagród pod względem finansowym.
EnglishThis is EU democracy and it will one day reap its just deserts.
Oto unijna demokracja, która pewnego dnia dostanie to, na co zasłużyła.
EnglishIt is important to take action that will help those firms to fully reap the benefits of the single market.
Należy podjąć działania, które pomogą tym firmom czerpać korzyści z jednolitego rynku.
EnglishThe next Commission will reap the benefits, which without the Action Plan could not be expected.
Następna Komisja zbierze owoce, których bez omawianego planu działania nie można byłoby oczekiwać.
EnglishHow do we reap the full benefits of the digital dividend?
W jaki sposób możemy w pełni skorzystać z dywidendy cyfrowej?
EnglishThey pay their social security contributions in another place than where they will reap the benefits later.
Płacą składki na zabezpieczenie społeczne w innym miejscu niż to, gdzie będą odbierać korzyści później.
EnglishWe have yet to reap the full benefits of the euro.
Pełne korzyści z euro poznamy w przyszłości.
EnglishAll those who support this anti-grassroots policy are sowing winds and are certain to reap hurricanes.
Wszyscy ci, którzy popierają tę politykę skierowaną przeciwko działaniom oddolnym sieją wiatr i z całą pewnością zbiorą burze.
EnglishWe will reap the benefits of this relationship for generations to come, something which we cannot say about the Galileo project.
Owoce tych związków będą zbierać następne generacje, czego nie można powiedzieć o projekcie Galileo.
EnglishThe switchover to digital broadcasting therefore offers an unprecedented opportunity of which we must reap the full benefits.
Przejście na nadawanie cyfrowe oferuje zatem niespotykane możliwości, które musimy całkowicie wykorzystać.
EnglishWe still need to be able to reap the full benefits of this potential in the EU in terms of investment and the development of services.
Wciąż musimy umieć w pełni korzystać z tego potencjału w UE pod względem inwestycji i rozwoju usług.
EnglishIt should be these profits they reap, rather than money from European taxpayers, that are used to help the employees.
Właśnie te zyski, które gromadzą, a nie pieniądze podatników europejskich, należy wykorzystać na pomoc dla pracowników.
EnglishThis also applies to the digital market in order for us to be able to reap the benefits of the dynamic effects of free movement.
Dotyczy to również rynku cyfrowego, abyśmy mogli odnosić korzyści z dynamicznych efektów swobodnego przepływu.
EnglishEverything is still open, however, and we will now start to see confirmation of who will reap the benefits of the improvements made.
Nadal wszystko jest kwestią otwartą i dziś możemy się przekonać, kto skorzysta na dokonanych ulepszeniach.
EnglishWe, however, must do all we can to allow the citizens of the European Union to reap the benefits of membership.
Musimy jednak zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby pozwolić obywatelom Unii Europejskiej odnosić korzyści z członkostwa w niej.