"to rectify" translation into Polish

EN

"to rectify" in Polish

EN to rectify
volume_up
[rectified|rectified] {verb}

to rectify
Błąd ten należy sprostować.
This is also one of the problems we have tried to rectify with our new ideas.
To również jeden z problemów, jakie staraliśmy się naprawić przy pomocy naszych nowych pomysłów.
This is a mistake that we must rectify, and now is the time to do so.
Ten błąd musimy naprawić i obecnie nadszedł czas, aby to uczynić.
It seems that some sort of design error has crept into our financial blueprint and we need to rectify that.
Wydaje się, że do naszej konstrukcji finansowej wkradł się jakiś błąd projektowy i musimy go naprawić.
Today the Commission has started to rectify this, partly due to the pressure applied by Parliament.
W chwili obecnej Komisja zaczęła to korygować, częściowo pod presją Parlamentu.
It goes without saying that we have seen abuse and bad examples, poorly worded texts which we have identified and hastened to rectify, ever since this exemption started.
Od chwili wprowadzenia tego systemu byliśmy oczywiście świadkami nadużyć, negatywnych przykładów i kiepsko napisanych tekstów, które musieliśmy korygować.
That can be rectified the following year by subsoiling and repairing the damage to the soil.
Można to jednak poprawić w następnym roku poprzez głęboszowanie i naprawianie zniszczeń w glebie.
Before concluding on this point, I would like to underline that the work on the Stability Pact is not simply about being punitive to Member States or about rectifying past mistakes.
Zanim przejdę do następnego punktu, pragnę podkreślić, że celem prac nad paktem stabilności nie jest tylko karanie państw członkowskich czy naprawianie błędów z przeszłości.
to rectify (also: to fix, to mend, to patch up, to repair)
volume_up
reperować {ipf. v.}

Context sentences for "to rectify" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is an injustice which I also hope this Parliament and the Council will rectify.
Jest to niesprawiedliwość, którą, mam nadzieję, naprawi Parlament i Rada.
EnglishWhat a government fails to do today with a bad policy will be difficult to rectify later.
Błędy rządu na skutek stosowania złej polityki będą w przyszłości trudne do naprawienia.
EnglishIn 2006, the Commission tried to rectify the problem of the Mediterranean.
W 2006 roku Komisja starała się rozwiązać problem Morza Śródziemnego.
EnglishI hope that Mr Rehn, who represents him, will rectify this in his second statement.
Mam nadzieję, że pan komisarz Rehn, który go reprezentuje, naprawi to w swoim drugim oświadczeniu.
EnglishI urge the Commission and the Spanish Presidency to rectify this.
Nalegam, aby Komisja oraz prezydencja hiszpańska zajęły się skorygowaniem tych kwestii.
EnglishIt would be a disgrace for Europe if we did not rectify this.
Jeżeli nie uzdrowimy tego stanu rzeczy, to będzie to hańba dla Europy.
EnglishAs Mr Leichtfried very wisely said, we have to begin at the beginning, and we can rectify later.
Jak pan Jarzembowski mądrze powiedział musimy rozpocząć od początku i możemy poprawić się później.
EnglishThe new policy must continue with the positive features of the current policy and rectify the errors.
W nowej polityce należy zachować pozytywne aspekty dotychczasowej polityki i skorygować błędy.
EnglishTo rectify our demographic crisis we must restore the basic integrity of human relationships.
Aby przezwyciężyć kryzys demograficzny, musimy odbudować podstawową integralność stosunków międzyludzkich.
EnglishI am pleased that we were able to rectify that.
Niestety to właśnie uczyniono w pierwotnym wniosku i cieszę się, że udało nam się to poprawić.
EnglishThe European Commission is trying to rectify the large number of errors in relation to the structural funds.
Komisja Europejska próbuje skorygować wielką liczbę błędów w zakresie funduszy strukturalnych.
EnglishAs my colleague Mr Cercas put it, we are giving them a chance to rectify a poor decision.
Jak to ujął to mój kolega, pan poseł Cercas, dajemy Radzie Europejskiej szansę na skorygowanie niewłaściwej decyzji.
EnglishThe EU, which is always advocating anti-discrimination, will have to do something to rectify this situation.
UE, która zawsze staje w obronie niedyskryminacji będzie musiała coś zrobić, by zaradzić tej sytuacji.
EnglishIf this Commission does not rectify the situation, the next Commission after the 2009 European elections must.
Jeśli obecna Komisja nie oczyści sytuacji, będzie musiała to zrobić następna Komisja po wyborach w 2009 roku.
EnglishImmediately after the clean-up, after the damage limitation, we need to work together to rectify these mistakes.
Niezwłocznie po zaprowadzeniu porządku i po usunięciu szkód musimy podjąć współpracę, aby wyeliminować te błędy.
EnglishI would ask you, Mr Barroso, to rectify this.
Panie Barroso! Proszę o naprawienie tej sytuacji.
English(FR) Mr President, I would like to rectify my vote on Amendments 3 and 9 of the van den Burg report.
(FR) Panie przewodniczący! Chciałbym wnieść sprostowanie do mego głosowania nad poprawkami 3 i 9 sprawozdania pani poseł van den Burg.
EnglishThe European Union has an important task, namely, to call upon these countries to rectify this unacceptable situation.
Unia Europejska ma przed sobą ważne zadanie, a mianowicie powinna wezwać te państwa do zaradzenia tej niedopuszczalnej sytuacji.
EnglishThe report contains unjustified remarks that have led me to table amendments in order to rectify the situation.
Sprawozdanie to zawiera nieuzasadnione uwagi, które doprowadziły do przedstawienia przeze mnie poprawek mających na celu poprawę sytuacji.
English(DE) Madam President, I would like to use the blue card simply to rectify one point.
(DE) Pani przewodnicząca, chcę wyjaśnić jedną rzecz: w Austrii pomoc ma być przyznana nie tylko jednej osobie.