EN registered
volume_up
{adjective}

1. general

registered (also: mortgage, secured)

2. "letter"

registered
volume_up
polecony {adj. m} (list)

Synonyms (English) for "register":

register

Context sentences for "registered" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEU law guarantees for your non-registered partner or dependent relatives that they:
Prawo UE gwarantuje Twojemu partnerowi lub krewnym pozostającym na utrzymaniu:
EnglishThe following presentations may not be registered depending on the country.
Następujące rodzaje opakowań mogą nie być zarejestrowane w zależności od kraju.
EnglishPetitions, once registered, shall as general rule become public documents.
W momencie wpisania do rejestru petycje stają się zasadniczo dokumentami jawnymi.
EnglishThis explains why there are many registered names in certain Member States.
To wyjaśnia dlaczego w niektórych państwach członkowskich jest tak wiele nazw.
EnglishTake, for example, Guinea-Bissau, where more than 50% of children are not registered.
Weźmy dla przykładu Gwineę Bissau, gdzie ponad 50 % dzieci nie jest zarejestrowanych.
EnglishHowever, they still account for only 1.3% of all vehicles registered.
Jednakże nadal jest to zaledwie 1,3 % wszystkich zarejestrowanych pojazdów.
EnglishEvery standard consists of patents registered by inventors and businesses.
Każda norma jest oparta na patentach zarejestrowanych przez inwestorów i przedsiębiorstwa.
EnglishTo date, 8 000 employers and 184 000 jobseekers have registered on the portal.
Jak dotąd, na portalu zarejestrowało się 8 000 pracodawców i 184 000 osób poszukujących pracy.
EnglishEurope registered a formal reservation on this issue, thus allowing us room for manoeuvre.
Europa wniosła formalne zastrzeżenie dotyczące tej kwestii, dając nam pole do manewru.
EnglishOther EU countries do not recognise registered partnerships as equivalent to marriage.
Inne kraje UE nie uznają zarejestrowanych partnerstw jako odpowiednika związku małżeńskiego.
EnglishCross-resistance among the currently registered NNRTIs is broad.
Pomiędzy aktualnie zarejestrowanymi NNRTI występuje często oporność krzyżowa.
EnglishDolby and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.
Symbole Dolby oraz podwójna litera D są zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Dolby Laboratories.
EnglishSome EU countries treat registered partnerships in the same way as they treat married couples.
Niektóre kraje UE traktują zarejestrowanych partnerów w taki sam sposób jak małżonków.
EnglishWe have 10 political families registered - from the far right to the far left.
Mamy zarejestrowanych 10 stronnictw politycznych - od skrajnie prawicowych do skrajnie lewicowych.
EnglishNon-registered faith groups have a hard time of it as a result.
W rezultacie sytuacja niezarejestrowanych grup religijnych jest nadal trudna.
EnglishIn February 2011, the Commission registered its 1 000th quality food name.
W lutym 2011 r. Komisja zarejestrowała swój tysięczny znak jakości dla produktu żywnościowego.
EnglishHe ordered that in future, all detainees held by the US must be registered with the ICRC.
Nakazał, aby w przyszłości wszystkich osadzonych przetrzymywanych w USA rejestrowano w ICRC.
EnglishRecently, airBaltic has registered a very large number of emergencies.
Linie lotnicze airBaltic odnotowały w ostatnim czasie bardzo dużą liczbę awaryjnych sytuacji.
EnglishManagement of fishing fleets registered in the Community outermost regions (debate)
Zarządzanie flotami rybackimi zarejestrowanymi w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty (debata)
EnglishThe European Union currently has waiting lists for children to be registered in crèches and nurseries.
Unia Europejska obecnie prowadzi listę dzieci oczekujących na zapisanie do żłobka.