EN

to repay [repaid|repaid] {verb}

volume_up
There are public and private debts, which we must repay.
Są długi publiczne i prywatne, które trzeba spłacić.
We at Shinra have a big debt to repay to the world.
My, ShinRa, musimy spłacić światu swój dług.
It is therefore throttling the Greek private sector, which is the only sector that can repay the massive debts.
Dlatego tłamsi grecki sektor prywatny, jedyny sektor, który może spłacić potężne długi.
According to their deeds, accordingly he will repay, wrath to his adversaries, recompense to his enemies; to the islands he will repay recompense.
Aby według uczynków, aby według nich odpłacił popędliwością przeciwnikom swoim, aby nagrodę nieprzyjaciołom swoim, a wyspom zapłatę oddał.
and repayeth them that hate him to their face, to destroy them: he will not be slack to him that hateth him, he will repay him to his face.
A oddający tym, którzy go mają w nienawiści, każdemu w twarz jego, aby go wytracił; nie omieszka temu, który go ma w nienawiści, w twarz jego odda mu.
And on the morrow he took out two shillings, and gave them to the host, and said, Take care of him; and whatsoever thou spendest more, I, when I come back again, will repay thee.
A nazajutrz odjeżdżając, wyjął dwa grosze, i dał gospodarzowi, mówiąc: Miej o nim staranie, a cokolwiek nadto wyłożysz, ja, gdy się wrócę, oddam ci.
to repay (also: to square)
European governments are affected by falling revenues and the need to repay large debts.
Rządy europejskie mają do czynienia ze spadkiem przychodów i muszą spłacać ogromne zadłużenie.
Having been encouraged to take out loans which they perhaps could not afford to repay, they then found themselves bearing the brunt of being unable to pay those loans.
Konsumenci byli najpierw zachęcani do brania pożyczek, których prawdopodobnie nie byliby w stanie spłacać, a następnie odczuli konsekwencje ich niespłacania.
Poverty most often affects children and the elderly, young white-collar workers, graduates, families with many children and people who are repaying loans.
Bieda najczęściej dotyka dzieci i osób starszych, młodych pracowników umysłowych, absolwentów, rodziny wielodzietne, spłacających kredyty.
and repayeth them that hate him to their face, to destroy them: he will not be slack to him that hateth him, he will repay him to his face.
A oddający tym, którzy go mają w nienawiści, każdemu w twarz jego, aby go wytracił; nie omieszka temu, który go ma w nienawiści, w twarz jego odda mu.
You want to repay that kindness that all beings have shown to you.
Chcesz odpłacić tą wdzięczność, którą wszystkie istoty tobie okazały.
odpłacić pięknym za nadobne

Context sentences for "to repay" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishToday, however, it is calling on the workers to pay for the damage and to repay that money.
Dziś jednak wzywa ludzi pracujących do zapłacenia za szkody i zwrotu tych pieniędzy.
EnglishEuropean governments are affected by falling revenues and the need to repay large debts.
Rządy europejskie mają do czynienia ze spadkiem przychodów i muszą spłacać ogromne zadłużenie.
EnglishYou want to repay that kindness that all beings have shown to you.
Chcesz odpłacić tą wdzięczność, którą wszystkie istoty tobie okazały.
EnglishIn my country, consumers do not receive any compensation if they repay credit early.
W moim kraju, konsumenci nie otrzymują żadnej rekompensaty w przypadku przedterminowej spłaty kredytu.
EnglishYou give them more money; they repay you that over a time.
Dajecie mu więcej pieniędzy, a oni zwracają to po jakimś czasie.
EnglishIt is therefore throttling the Greek private sector, which is the only sector that can repay the massive debts.
Dlatego tłamsi grecki sektor prywatny, jedyny sektor, który może spłacić potężne długi.
EnglishThe European Union should repay this friendship and thus support the future of rural areas.
Unia Europejska powinna odwzajemnić tę przyjaźń i w ten sposób zrobić coś dla przyszłości obszarów wiejskich.
EnglishWho hath first given unto me, that I should repay him?
Z nozdrzy jego wychodzi dym, jako z garnca wrzącego, albo kotła.
EnglishThe new element is the right to repay the loan early.
Nowym elementem jest prawo do przedterminowego spłacenia kredytu.
EnglishThe second proposal is this: the amount in aid to Greece could be used to repay our bonds.
Druga propozycja jest następująca: kwota pomocy dla Grecji mogłaby zostać wykorzystana do spłaty naszych obligacji.
EnglishThe beneficiaries of EU funding which has been allocated illegally are only required to repay 10%.
Beneficjenci funduszy UE, które zostały przyznane z naruszeniem prawa, są zobowiązani zwrócić jedynie 10 %.
EnglishWe will still have huge debts which countries like Greece or Ireland will never be able to repay.
Nadal będziemy mieć wielkie zadłużenie, którego kraje takie jak Grecja czy Irlandia nigdy nie zdołają spłacić.
EnglishTo my mind, this point genuinely penalised consumers who decide to repay their loan early.
Moim zdaniem punkt ten autentycznie działał na niekorzyść konsumentów, którzy postanawiają przedterminowo spłacić kredyt.
EnglishThere are public and private debts, which we must repay.
Są długi publiczne i prywatne, które trzeba spłacić.
EnglishBefore lending, banks estimate the relative risks of businesses, anticipating their growth and ability to repay.
Banki szacują ryzyko przedsiębiorstw zanim udzielą pożyczki, przewidując ich rozwój i zdolność spłaty.
EnglishThe Greeks will never be able to repay the loans and an economy which is as good as dead cannot make cuts.
Nigdy nie uda im się spłacić tych pożyczek, a w gospodarce, która leży na łożu śmierci, nie da się dokonywać cięć.
EnglishWe at Shinra have a big debt to repay to the world.
My, ShinRa, musimy spłacić światu swój dług.
EnglishBetween 20 and 30 cents of one euro of national spending are immediately diverted to repay interest on the national debt.
Około 20-30 % z jednego euro w ramach wydatków krajowych idzie natychmiast na spłatę odsetek od długu krajowego.
EnglishHeavily penalising consumers who repay early would make the other advantages of harmonisation completely pointless!
Poważne karanie konsumentów, którzy wcześniej dokonują spłaty zadłużenia, może zaprzepaścić pozostałe zalety harmonizacji!
EnglishBorrowing today means debts tomorrow, debts that the Member States will be obliged to repay at a future date.
Zaciąganie pożyczek dziś oznacza posiadanie długów jutro - długów, które państwa członkowskie będą musiały w przyszłości spłacić.

Synonyms (English) for "repayment":

repayment