EN reporting
volume_up
{noun}

reporting (also: feature, reportage)
This strategic reporting exercise represents a new feature of cohesion policy.
Omawiana sprawozdawczość strategiczna stanowi nową cechę polityki spójności.
Strategic reporting is also an evaluation of the ongoing process.
Sprawozdawczość strategiczna służy również bieżącej ocenie toczącego się procesu.
Transparency, which means proper reporting, is therefore essential.
Przejrzystość, pod którą należy rozumieć odpowiednią sprawozdawczość, jest więc sprawą o zasadniczym znaczeniu.

Context sentences for "reporting" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOnce the system has been introduced, a number of reporting requirements will be removed.
Po wprowadzeniu systemu wyeliminuje się szereg wymogów dotyczących raportowania.
Englishthe reporting activities of the European Central Bank as referred to in Article 15;
działalność sprawozdawczą Europejskiego Banku Centralnego, o której mowa w artykule 15,
EnglishThe system will ensure immunity of course, in order to encourage reporting.
Oczywiście system będzie zapewniał immunitet w celu zachęcenia do składania sprawozdań.
EnglishReporting to be fortnightly for the first 3 months of the pandemic.
Raportowanie będzie odbywało się w cyklu dwutygodniowym przez pierwsze 3 miesiące
EnglishIn Tables 1 to 5, numbers will be provided for events received during the reporting period
W tabelach 1 do 5 przedstawione ilości powinny dotyczyć zdarzeń zgłoszonych w czasie
EnglishThe press is reporting the protocol as being an opt-out from the Charter.
Z publikacji w prasie wynika, że ten protokół stanowi rezygnację z karty.
EnglishReporting formalities for ships arriving in or departing from ports (
Formalności sprawozdawcze dla statków wchodzących lub wychodzących z portów (
EnglishReporting to be fortnightly for the first 3 months of the pandemic.
W pierwszych 3 miesiącach pandemii raporty muszą być przedkładane co dwa tygodnie.
EnglishAdditional adverse reactions from postmarketing spontaneous reporting
Inne działania niepożądane zgłaszane spontanicznie po wprowadzeniu produktu do obrotu
EnglishA measure of relative reporting rate of signals for each reported PT should be provided if
Mierniki względnego wskaźnika raportowania sygnałów dla każdego zgłoszonego PT powinny
EnglishNOTE: Do not attach files larger than 100MB when reporting a problem.
UWAGA: zgłaszając problem, nie wolno dołączać plików o rozmiarze większym niż 100 MB.
EnglishAnd Najmuddin was staying there, doing everything and reporting on the patients.
A Najmuddin zostawał tam, robił wszystko i obserwował pacjentów.
EnglishThese thresholds vary depending on the reporting currency in your account.
Progi te różnią się w zależności od waluty raportów na Twoim koncie.
EnglishECB Guideline amending the legal framework for accounting and financial reporting in the ESCB
Wytyczne EBC zmieniające ramy prawne rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w ESBC
EnglishIn Tables 1 to 5, numbers will be provided for events received during the reporting period
W tabelach 1 do 5 przedstawione ilości powinny dotyczyć zdarzeń zgłoszonych w czasie okresu
EnglishThis tight reporting system will ensure that the plans will materialise as planned.
Ten ścisły system sprawozdawczości zapewni, że plany zostaną zrealizowane zgodnie z zamierzeniami.
EnglishThis is certainly also part of the Charter process, and will be part of the reporting system.
To jest z pewnością także część procesu Księgi i będzie częścią systemu sprawozdawczego.
EnglishSecondly, the Member States need to improve their reporting.
Po drugie, państwa członkowskie muszą udoskonalić swoje systemy sprawozdawczości.
EnglishThis is considered a result of bad reporting by Member States.
Uznano, że stało się to wskutek złej sprawozdawczości ze strony państw członkowskich.
EnglishMany of you also mentioned better reporting and better sorting.
Wielu spośród Państwa wspomniało również o lepszej sprawozdawczości i lepszym sortowaniu.