"reward" translation into Polish

EN

"reward" in Polish

EN reward
volume_up
{noun}

1. general

reward (also: award, bounty, prize, meed)
So in absence of any reward, the intrinsic reward is self-replication.
Zatem, gdy nie ma żadnej nagrody wewnętrzną nagrodą jest samo-replikacja.
As was mentioned, longevity should be a reward and not a punishment.
Jak wspomniano, długowieczność powinna być nagrodą, a nie karą.
That will then become a reward for the lower-frequency behavior.
Staje się ono wtedy nagrodą za wykonanie pierwszej czynności.

2. figurative

Volunteers experience happiness that goes beyond their work because they are willing to do their best for others, without expecting any reward.
Wolontariusze odczuwają radość wykraczającą poza ich pracę, ponieważ chcą uczynić wszystko, co w ich mocy, dla innych, nie oczekując żadnej nagrody.

Synonyms (English) for "reward":

reward

Context sentences for "reward" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn addition we must ensure that incentives reward a real reduction in discards.
Musimy ponadto zapewnić zachęty, które będą sprzyjały ograniczeniu odrzutów.
EnglishIf you achieve this, may God reward you, and if not, may He hold you to account.
Jeżeli pan to osiągnie, niech Bóg panu wynagrodzi, a jeżeli nie - niech On pana osądzi.
EnglishThat would be a tangibly painful reward for the organisers of 19 December.
Stanowiłoby to prawdziwą nagrodę dla organizatorów wydarzeń z dnia 19 grudnia.
EnglishYou reward every little bit of effort -- a little bit of gold, a little bit of credit.
Troszkę złota, troszkę doświadczenia... Wszystko składa się na drobne wzmocnienia.
English(Laughter) If you want people to perform better, you reward them. ~~~ Right?
(Śmiech) Jesli chcecie, by ludzie wykonywali zadania lepiej, nagradzacie ich, prawda?
EnglishHe that putteth not out his money to interest, Nor taketh reward against the innocent.
Który pieniędzy swych nie daje na lichwę, i darów przeciwko niewinnym nie przyjmuje.
EnglishThe wicked earneth deceitful wages; But he that soweth righteousness [hath] a sure reward.
Niezbożnik czyni dzieło omylne; ale kto sieje sprawiedliwość, ma zapłatę trwałą.
EnglishAuthors and publishers want to receive a financial reward for their work.
Autorzy i wydawcy pragną otrzymywać za swoją pracę wynagrodzenie pieniężne.
EnglishThe new rules will reinforce the need for a link between result and reward.
Nowe reguły zwiększą konieczność uzależnienia wypłacanych premii od osiągniętych wyników.
EnglishIf any man's work shall abide which he built thereon, he shall receive a reward.
Jeźli czyja robota zostanie, którą na nim budował, zapłatę weźmie.
EnglishIf instead you reward doctors for doing fewer procedures, they will do fewer.
Ale gdybyśmy nagradzali lekarzy za przeprowadzanie mniejszej ilości zabiegów robili by mniej.
EnglishTheir effort has had its reward in the form of the agreement we finally reached in December.
Jej wysiłek został nagrodzony umową, którą zawarliśmy ostatecznie w grudniu.
EnglishAnd if we don't make that a reward in training, that will be a distraction.
I jeśli w tresurze nie użyjemy ich jako nagród, będą psa rozpraszać.
EnglishLet us all accomplish our duties both here and there, and the future will reward all of us.
Róbmy, co do nas należy, zarówno tu, jak i tam, a przyszłość wynagrodzi nas wszystkich.
EnglishAnd at the end of the day, these things make for a lifetime of challenge and reward.
A w końcu, te rzeczy rekompensują chwile wyzwań i wynagradzają je.
EnglishFor thou wilt heap coals of fire upon his head, And Jehovah will reward thee.
Bo węgle rozpalone zgromadzisz na głowę jego, a Pan ci nagrodzi.
EnglishIs it because I'm a professor, and, therefore, I must be entitled to this reward from society?"
Za to, że jestem profesorem i stąd mam prawo do tego wynagrodzenia od społeczeństwa?
EnglishWe have learned to talk to the big brain -- taste and reward, as you know.
Ale jakim językiem moglibyśmy się porozumiewać z mózgiem w brzuchu?
EnglishOne is the reward system, and that's fed by the chemical dopamine.
Jeden z nich to układ nagrody, który zasila związek chemiczny - dopamina.
EnglishMoreover by them is thy servant warned: In keeping them there is great reward.
Pożądliwsze nad złoto, i nad wiele najwyborniejszego złota, i słodsze nad miód i nad plastr miodowy.