"righteousness" translation into Polish

EN

"righteousness" in Polish

EN righteousness
volume_up
{noun}

righteousness (also: integrity, probity, rectitude, worthiness)
And justice is turned away backward, and righteousness standeth afar off; for truth is fallen in the street, and uprightness cannot enter.
Tak, że się sąd opak obrócił, a sprawiedliwość z daleka stoi; bo na ulicy prawda szwankowała, a prawość przejścia nie ma.

Context sentences for "righteousness" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut if our righteousness commendeth the righteousness of God, what shall we say?
Jeźli tedy niesprawiedliwość nasza Bożą sprawiedliwość zaleca, cóż rzeczemy?
EnglishFor Christ is the end of the law unto righteousness to every one that believeth.
Albowiem koniec zakonu jest Chrystus ku sprawiedliwości każdemu wierzącemu.
EnglishTo receive instruction in wise dealing, In righteousness and justice and equity;
Dla pojęcia ćwiczenia w rozumie, w sprawiedliwości, w sądzie i w prawości;
EnglishZion shall be redeemed with justice, and her converts with righteousness.
Syon w sądzie okupione będzie, a ci, co się do niego nawrócą, w sprawiedliwości.
EnglishI put on righteousness, and it clothed me: My justice was as a robe and a diadem.
W sprawiedliwość obłoczyłem się, a ona zdobiła mię; sąd mój był jako płaszcz i korona.
EnglishBut let justice roll down as waters, and righteousness as a mighty stream.
Ale sąd nawalnie popłynie, jako woda, a sprawiedliwość jako strumień gwałtowny.
EnglishRiches profit not in the day of wrath; But righteousness delivereth from death.
Niepomogą bogactwa w dzień gniewu; ale sprawiedliwość wybawia od śmierci.
EnglishBetter is a little, with righteousness, Than great revenues with injustice.
Lepsza jest trocha z sprawiedliwością, niż wiele dochodów niesprawiedliwych.
EnglishThe wicked earneth deceitful wages; But he that soweth righteousness [hath] a sure reward.
Niezbożnik czyni dzieło omylne; ale kto sieje sprawiedliwość, ma zapłatę trwałą.
EnglishWealth and riches are in his house; And his righteousness endureth for ever.
Majętność i bogactwa są w domu jego, a sprawiedliwość jego trwa na wieki.
EnglishTreasures of wickedness profit nothing; But righteousness delivereth from death.
Nie pomogą skarby niezbożności; ale sprawiedliwość wyrywa od śmierci.
Englishbut in every nation he that feareth him, and worketh righteousness, is acceptable to him.
Ale w każdym narodzie, kto się go boi, a czyni sprawiedliwość, jest mu przyjemnym.
EnglishEven as Abraham believed God, and it was reckoned unto him for righteousness.
Tak jako "Abraham uwierzył Bogu i przyczytano mu to ku sprawiedliwości".
EnglishHe that walketh uprightly, and worketh righteousness, And speaketh truth in his heart;
Ten, który chodzi w niewinności, i czyni sprawiedliwość, a mówi prawdę w sercu swojem;
EnglishAnd the heavens shall declare his righteousness; For God is judge himself.
Tedy niebiosa opowiedzą sprawiedliwość jego; albowiem sam Bóg jest sędzią.
Englishthen had thy peace been as a river, and thy righteousness as the waves of the sea:.
byłby jako rzeka pokój twój, a sprawiedliwość twoja jako wały morskie;.
Englishof righteousness, because I go to the Father, and ye behold me no more;
Z sprawiedliwości zasię, iż do Ojca mego idę, a już mnie więcej nie ujrzycie;
EnglishI have done justice and righteousness: Leave me not to mine oppressors.
Czynię sądy i sprawiedliwość: nie podawajże mię tym, którzy mi gwałt czynią.
EnglishThe hoary head is a crown of glory; It shall be found in the way of righteousness.
Koroną chwały jest sędziwość; znajduje się na drodze sprawiedliwości.
EnglishI will declare thy righteousness; and as for thy works, they shall not profit thee.
Ja opowiem sprawiedliwość twoję i sprawy twoje, któreć nic nie pomogą.