"rigid" translation into Polish

EN

"rigid" in Polish

EN rigid
volume_up
{adjective}

rigid (also: fixed, hard, prim, stiff)
volume_up
sztywny {adj. m}
The EU's rigid budget model needs to be changed.
Sztywny model budżetu UE potrzebuje zmiany.
Nie powinien być sztywny.
Rigid rules for the protection of employees put women at a disadvantage.
Sztywne zasady ochrony pracowników stawiają kobiety w niekorzystnym położeniu.
rigid (also: abstemious, exact, precise, tight)
volume_up
ścisły {adj. m}
The New York Times has very rigid policies about that.
New York Times prowadzi bardzo rygorystyczną politykę w tym zakresie.
Our budgetary procedure is essentially very rigid and does not allow for corrections along the way.
Nasza procedura budżetowa jest zasadniczo bardzo rygorystyczna i nie dopuszcza korekt w międzyczasie.
I firmly believe that such a rigid approach has no place, especially for small projects and projects financed from the European Social Fund.
Zdecydowanie uważam, że nie ma miejsca na tak rygorystyczne podejście, zwłaszcza wobec małych projektów oraz projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
rigid (also: non-elastic)
(CS) The current state of the digital content market is unsustainable, fragmented and rigid owing to monopolies.
(CS) W obecnym stanie rynek treści cyfrowych jest nietrwały, rozdrobniony i nieelastyczny z powodu istniejących monopoli.

Synonyms (English) for "rigid":

rigid

Context sentences for "rigid" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOn the other hand, we have shown the difficulties that arise when funding is rigid.
Z drugiej strony wskazaliśmy na trudności wynikające z usztywnienia finansowania.
EnglishCreativity and innovation are no longer restricted to rigid institutional schemes.
Kreatywność i innowacje nie są już ograniczone do surowych systemów instytucjonalnych.
EnglishMaking trade less rigid means making the economic system more efficient.
Złagodzenie ograniczeń w handlu oznacza większą efektywność systemu gospodarczego.
EnglishRigid rules for the protection of employees put women at a disadvantage.
Sztywne zasady ochrony pracowników stawiają kobiety w niekorzystnym położeniu.
EnglishBut it becomes more and more complicated in this very rigid atmosphere.
Lecz jest to coraz bardziej skomplikowane w tej niezwykle nieelastycznej atmosferze.
EnglishPlace the vial on a rigid, non-slip surface and hold it firmly with one hand.
Postawić fiolkę na sztywnej powierzchni przeciwpoślizgowej, trzymając ją stabilnie w jednej ręce.
EnglishIt is not the case that this Treaty sets up a rigid and unambiguously defined legal framework.
To nie jest tak, że ten traktat wytwarza ramę prawną sztywną i jednoznacznie określoną.
EnglishThe proposals for a directive now before us are very rigid.
Przedłożony nam obecnie wniosek dotyczący dyrektywy jest bardzo restrykcyjny.
EnglishAt the same time, I think that we were too rigid in shutting down all air traffic in one fell swoop.
Jednocześnie uważam, że byliśmy zbyt surowi zakazując za jednym zamachem wszystkich lotów.
EnglishThe New York Times has very rigid policies about that.
New York Times prowadzi bardzo rygorystyczną politykę w tym zakresie.
EnglishAnd every step is very rigid and very deliberate.
Pomyślałam - ciekawe! Obejrzałam resztę ciała i zdziwiłam się, jak cudacznie wyglądam.
EnglishSupplied with a rigid, transparent, polystyrene measuring spoon, calibrated at 2.5 ml and 5 ml.
Do butelek dołączona jest sztywna, przezroczysta miarka z polistyrenu, wykalibrowana na 2, 5 ml i 5 ml.
EnglishOur budgetary procedure is essentially very rigid and does not allow for corrections along the way.
Nasza procedura budżetowa jest zasadniczo bardzo rygorystyczna i nie dopuszcza korekt w międzyczasie.
EnglishHold the other half of the rigid protective liner and put the sticky surface of the patch onto your skin.
Przytrzymać drugą połowę sztywnej warstwy ochronnej i przyłożyć lepką powierzchnię plastra do skóry.
EnglishCensorship of the media has never been so rigid as it is now.
Cenzura w mediach nigdy nie była tak ostra jak teraz.
EnglishCurrent legislative provisions in this area are far too rigid and counter-productive on many occasions.
Obecne przepisy ustawowe w tym zakresie są w wielu przypadkach zdecydowanie zbyt surowe, i przynoszą straty.
EnglishIn the context of the overall developments, the EU's common agricultural policy appears very inflexible and rigid.
W kontekście ogólnych zjawisk wspólna polityka rolna UE wydaje się bardzo nieelastyczna i sztywna.
EnglishThis alone indicates what a rigid project this is.
Już samo to dowodzi, jak mało elastyczny jest ten projekt.
EnglishYou mix them together and they make a rigid double helix.
Po złączeniu robi się sztywna podwójna helisa.
EnglishThat, it seems to me, is a very fixed and rigid arrangement when it comes to the issue of social mixing.
Wydaje mi się, że jest to bardzo stałe i sztywne ustalenie jeśli chodzi o kwestię mieszania różnych grup społecznych.