"road map" translation into Polish

EN

"road map" in Polish

EN

road map {noun}

volume_up
The road map for visa liberalisation must be completed.
Należy ukończyć plan działania z zakresu liberalizacji reżimu wizowego.
The resolution voted on will serve as a road map for negotiation for the European Union.
Głosowana rezolucja posłuży jako plan działania dla negocjacji w sprawie Unii Europejskiej.
The Euromed Trade road map beyond 2010 should help solve this problem.
Plan działania Euromed obejmujący okres po roku 2010 powinien pomóc w rozwiązaniu tego problemu.
From this point of view, the road map that he is proposing today is outrageous.
Z tego punku widzenia, proponowana przezeń obecnie mapa drogowa jest skandaliczna.
A road map for a visa agreement with Serbia is needed.
Pilnie potrzebna jest mapa drogowa dla porozumienia wizowego z Serbią.
Some initiatives do exist, such as a road-map recently approved by the ECOFIN Council.
Istnieją pewne inicjatywy, takie jak ostatnio zatwierdzona przez Radę ECOFIN mapa drogowa.
The Council intends to adopt a road map proposed by the Hungarian Presidency to strengthen these rights.
Rada zamierza przyjąć zaproponowany przez prezydencję węgierską harmonogram działań na rzecz wzmocnienia tych praw.
On climate, this road map and this way of talking: we will end up going round in circles.
W sprawie klimatu mogę powiedzieć, że z takim harmonogramem i takim kierunkiem myślenia będziemy wciąż kręcić się w kółko.
The Council considers that the indicative and conditional road map drawn up by the Commission in its 2008 Progress Report is a useful tool.
Rada uważa, że orientacyjny i warunkowy harmonogram zarysowany przez Komisję w jej sprawozdaniu z postępów w 2008 roku stanowi przydatne narzędzie.

Synonyms (English) for "road map":

road map
English

Context sentences for "road map" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNevertheless, I am in favour of the attempt to produce the Road Map 2050.
Mimo tego jestem zwolennikiem podjęcia próby opracowania mapy drogowej 2050.
EnglishBecause of the road map, it handed over control of the peace process to the United States.
Z uwagi na mapę drogową przekazała kontrolę nad procesem pokojowym Stanom Zjednoczonym.
EnglishWe simply want the road map's objective criteria to be observed increasingly.
Chcemy jedynie coraz większego poszanowania obiektywnych kryteriów określonych w mapie drogowej.
EnglishWe have a road map for this: the Charter of Fundamental Rights.
W tej kwestii dysponujemy odpowiednim planem: kartą praw podstawowych.
EnglishTargets will be set in relation to the 2050 road map.
Cele wyznaczone zostaną w oparciu o mapę drogową obejmującą okres do 2050 roku.
EnglishIt is good that you have attempted today to present a road map.
To dobrze, że doszło dziś do próby przedstawienia planu działania.
EnglishThe adoption of the agreement follows the Euro-Mediterranean road map for trade after 2010.
Przyjęcie umowy jest zgodne z eurośródziemnomorskim planem działania w obszarze handlu po 2010 roku.
EnglishThe report will also contain a road map pointing the way forward for the work in this area.
Sprawozdanie będzie również zawierało mapę drogową wytyczającą kierunek dalszych prac w tym zakresie.
EnglishBecause the road map to get rid of this disease involves many things.
Do pozbycia się tej choroby potrzebujemy wielu rzeczy.
EnglishLastly, it is disappointing that we have no study and no road map as promised by Mr Verheugen.
Na koniec, jestem zawiedziony, że nie dostaliśmy badania ani planu działań, które obiecał pan Verheugen.
EnglishFor the financial crisis we proposed a toolkit, a road map, harmonisation and coordination.
W przypadku kryzysu finansowego zaproponowaliśmy zestaw narzędzi, mapę drogową, harmonizację i koordynację.
EnglishProgress on the Ecofin road map agreed last year will need to be closely monitored.
Postęp w realizacji uzgodnionego w ubiegłym roku na forum ECOFIN planu działania będzie musiał być ściśle monitorowany.
EnglishThe Road Map that we will present to you as a rough draft next spring will provide this.
Zostanie ona określona w mapie drogowej, którą Państwu przedstawimy na wiosnę przyszłego roku jako wstępny projekt.
EnglishThe European Council also set out a clear road map and gave new impetus to ongoing legislative work.
Rada Europejska przyjęła również jasną mapę drogową i nadała nowy impet trwającym pracom legislacyjnym.
EnglishWork on these road map commitments is on track.
Prace nad zobowiązaniami wynikającymi z tej mapy drogowej są w toku.
EnglishThe 27 requested this last week; we expect to have a road map in June.
Taką prośbę przedstawiło w ubiegłym tygodniu 27 państw członkowskich; w czerwcu oczekujemy gotowego planu działania.
EnglishThis will also be addressed in the Road Map 2050.
Kwestia ta również zostanie uwzględniona w mapie drogowej 2050.
EnglishNot all the countries for whom a road map was drawn up are eligible to receive the waiver on 1 January.
Nie wszystkie kraje, dla których przygotowano plany, będą uprawnione do zniesienia wiz z dniem 1 stycznia.
EnglishIt would be desirable for the road map to be included in the Stockholm Programme and I believe that it will be.
Pożądane byłoby włączenie tej mapy drogowej do programu sztokholmskiego i ufam, że tak się stanie.
EnglishOn climate, this road map and this way of talking: we will end up going round in circles.
W sprawie klimatu mogę powiedzieć, że z takim harmonogramem i takim kierunkiem myślenia będziemy wciąż kręcić się w kółko.