EN root
volume_up
{noun}

It appears that the root cause of trafficking in human organs is their market value.
Wydaje się, że źródłem handlu narządami ludzkimi jest ich wartość rynkowa.
To me, this obsession is the source and root of all of our productivity and creativity.
Według mnie ta obsesja jest źródłem i przyczyną całej naszej produktywności i kreatywności.
Global warming is at the root of new pandemics.
Globalne ocieplenie jest źródłem nowych epidemii.
root (also: element)
Although it is clear that the square root amendment strongly supports the smaller countries, this is actually a caricature of proportionality.
Choć oczywistym jest, że przyjęcie poprawki dotyczącej pierwiastka zwiększyłoby znacznie znaczenie mniejszych państw, byłaby to w rzeczywistości karykatura proporcjonalności.
root
volume_up
nasada {f} (języka, skrzydła, włosów)
root
Though the root thereof wax old in the earth, And the stock thereof die in the ground;
Choć się zstarzeje w ziemi korzeń jego, i w prochu obumrze pień jego:
A man shall not be established by wickedness; But the root of the righteous shall not be moved.
Nie zmocni się człowiek z niezbożności; ale korzeń sprawiedliwych nie będzie poruszony.
And if the firstfruit is holy, so is the lump: and if the root is holy, so are the branches.
Ponieważ jeźli pierwiastki święte, tedyć i zaczynienie; a jeźli korzeń święty, tedyć i gałęzie.
root (also: cord, core, nucleus, medulla)
Roots emerge, growth occurs, and a core of strength ensures survival.
Pojawiają się korzenie, trwa wzrost, a silny rdzeń zapewnia przeżycie.
Leaven comes from the root word that means enliven -- to vivify, to bring to life.
"Leaven" pochodzi od rdzenia wyrazu, który oznacza enliven – ożywiać.
The Indo-European root of the word hope is a stem, K-E-U -- we would spell it K-E-U; it's pronounced koy -- and it is the same root from which the word curve comes from.
Indoeuropejskie korzenie słowa 'hope' (nadzieja) to rdzeń K-E-U -- zapisuje się to jako K-E-U, wymawia jak koj -- i to ten sam rdzeń, z którego wywodzi się słowo 'curva' (krzywa).

Context sentences for "root" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe root cause of this crisis is an inadequately regulated financial system.
Głęboką przyczyną tego kryzysu jest niewystarczająco regulowany system finansowy.
EnglishI would tackle the root of the problem, which actually lies in other matters.
Chciałbym walczyć z przyczyną problemu, która w rzeczywistości leży w gdzie indziej.
EnglishFor it is a fire that consumeth unto Destruction, And would root out all mine increase.
Gdyż ten ogień aż do zatracenia pożera, a dochody moje wszystkie wykorzenić może.
EnglishIt appears that the root cause of trafficking in human organs is their market value.
Wydaje się, że źródłem handlu narządami ludzkimi jest ich wartość rynkowa.
EnglishI am glad that work is also being done to tackle the problem at its root.
Cieszę się, że prowadzi się działania mające na celu rozwiązanie problemu u źródła.
EnglishThat will take account of the need to strengthen the grass-root sports sector.
Będą one uwzględniały konieczność wzmocnienia sektora sportu lokalnego.
EnglishFear of the future and fear of progress are at the root of Europe's failings.
Źródłem porażek Europy jest lęk przed przyszłością i lęk przed postępem.
EnglishThanks to the courage of the Iraqi people, democratic institutions have taken root.
Dzięki odwadze Irakijczyków zostały powołane instytucje demokratyczne.
EnglishThe time has come to combat stereotypes that have taken root in society.
Nadszedł czas, aby walczyć ze stereotypami zakorzenionymi w społeczeństwie.
EnglishThou preparedst [room] before it, And it took deep root, and filled the land.
Tyś macicę winną z Egiptu przeniósł; wyrzuciłeś pogan, a wsadziłeś ją.
EnglishLeaven comes from the root word that means enliven -- to vivify, to bring to life.
"Leaven" pochodzi od rdzenia wyrazu, który oznacza enliven – ożywiać.
EnglishThat is according to the IEA, not a green grass-root organisation.
Te dane pochodzą z IEA, niebędącej organizacją społeczna organizacją ekologiczną.
EnglishYou now intend getting to the root of the problem, which is something that we welcome.
Teraz chcecie dotrzeć do sedna problemu, co przyjmujemy z zadowoleniem.
EnglishIt strengthens the notion of citizenship, which is at the very root of the European project.
Wzmacnia poczucie obywatelstwa, które leży u źródeł europejskiego projektu.
EnglishIt reveals the extent to which lawlessness has taken root in some parts of the Philippines.
Pokazuje ona, w jakim stopniu bezprawie zakorzeniło się w niektórych częściach Filipin.
EnglishTo me, this obsession is the source and root of all of our productivity and creativity.
Według mnie ta obsesja jest źródłem i przyczyną całej naszej produktywności i kreatywności.
EnglishThe objective must be to address the root causes of irregular migration.
Celem tych działań musi być walka z przyczynami nielegalnej migracji.
EnglishAnd so we're on one planet, and we have to be able to get to the root of these problems.
Żyjemy na jednej planecie, i musimy znaleźć przyczyny tych problemów.
EnglishWell the root of this problem, in my view, is the idea of disposability itself.
Więc moim zdaniem przyczyną jest samo pojęcie jednorazowości.
EnglishArmed with such data, we need to study the root causes of this decline.
Posiadając takie dane, musimy zbadać pierwotne przyczyny tego spadku.