"rule of law" translation into Polish

EN

"rule of law" in Polish

EN rule of law
volume_up
{noun}

rule of law (also: law and order)
The rule of law and legal certainty are the cornerstones of the European model.
Praworządność i pewność prawa są bez wątpienia kamieniami węgielnymi europejskiego modelu.
The rule of law must also apply in the virtual world.
Praworządność musi obowiązywać również w wirtualnym świecie.
It balances measures, sustains common security, the rule of law and the rights of the individual.
Równoważy on środki, utrzymuje wspólne bezpieczeństwo, praworządność oraz prawa jednostki.
rule of law
However, this also involves the rule of law with universal standards.
Oznacza to jednak również rządy prawa, wraz z jego uniwersalnymi normami.
The rule of law is extremely uneven in Pakistan.
Rządy prawa w Pakistanie są sprawowane w sposób niezwykle niejednolity.
The first is the need to reconsider the much-used concept of rule of law.
Pierwsza, to konieczność zwracania uwagi na używany często termin "rządy prawa”.

Similar translations for "rule of law" in Polish

rule noun
to rule verb
of preposition
Polish
law noun

Context sentences for "rule of law" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe rule of law must be upheld, along with respect for the privacy of citizens.
Musimy stać na straży praworządności oraz poszanowania prywatności obywateli.
EnglishThey jeopardise the consolidation of the rule of law and democracy in Ukraine.
Stanowi to zagrożenie dla konsolidacji rządów prawa i demokracji na Ukrainie.
EnglishIt is Mr Putin who is bringing about this deterioration in the rule of law.
To pan Putin doprowadza do takiego pogorszenia sytuacji w zakresie rządów prawa.
EnglishMore ambition in the areas of democracy, the rule of law and human rights.
Potrzeba więcej ambicji w obszarach demokracji, praworządności i praw człowieka.
EnglishTerrorist attacks represent a move from the rule of law to a primitive state.
Ataki terrorystyczne reprezentują przejście od państwa prawa do państwa prymitywnego.
EnglishA return to the rule of law is now the first thing that needs to happen.
Przywrócenie rządów prawa jest obecnie najważniejszą rzeczą, jaka musi nastąpić.
EnglishThere are certainly deficits in terms of democracy and the rule of law in Russia.
Bez wątpienia w Rosji występuje niedostatek demokracji i praworządności.
EnglishPoland and the United Kingdom are rule-of-law states; there is no doubt about that.
Nie ma wątpliwości co do tego, że Polska i Wielka Brytania są państwami praworządnymi.
EnglishOur European values are rights, legality, transparency and the rule of law.
Naszymi europejskimi wartościami są prawa, legalność, przejrzystość i państwo prawa.
EnglishMr President, the people of Zimbabwe deserve justice and the rule of law.
Panie przewodniczący! Ludność Zimbabwe zasługuje na sprawiedliwość i państwo prawa.
EnglishRussia would do well to understand that it must become a state subject to the rule of law.
Rosja postąpiłaby słusznie, próbując zrozumieć, że musi stać się państwem prawa.
EnglishThe death penalty is applied regularly with no regard to the rule of law.
Regularnie stosuje się karę śmierci, nie przestrzegając zasad praworządności.
EnglishThey are the same people who are fighting to defend the rule of law and democracy.
To są ci sami ludzie, którzy walczą w obronie rządów prawa i demokracji.
EnglishIn short, it is a breakdown in the rule of law that promotes impunity.
Krótko mówiąc, jest to załamanie zasady państwa prawa, które wspiera bezkarność.
EnglishStability and development can only be achieved with democracy and the rule of law.
Stabilności i rozwoju nie można osiągnąć bez demokracji i państwa prawa.
EnglishBut you also need the rule of law when it comes to individual human rights, of course.
Ale rządów prawa potrzeba oczywiście także w kwestiach poszczególnych praw człowieka.
EnglishIt is a political and moral duty to ensure that the rule of law is always upheld.
Politycznym i moralnym obowiązkiem jest zawsze stać na straży przestrzegania rządów prawa.
EnglishThis seems to us to be a good beginning for the re-establishment of the rule of law.
Wydaje nam się to dobrym początkiem ponownego ustanowienia rządów prawa.
EnglishThe state of democracy and the rule of law in Russia remains of concern.
Problemami pozostają kwestie państwa demokratycznego i rządów prawa w Rosji.
EnglishThis is not acceptable within a European community based on the rule of law.
To nie do przyjęcia w europejskiej wspólnocie opartej na praworządności.