EN

run {noun}

volume_up
1. general
Of those 85 takes, only three actually successfully completed their run.
Z tych 85 ujęć, tylko trzy w pełni zakończyły swój bieg.
Parliament made all the running; it made all the compromise proposals.
Parlament nadawał wszystkiemu bieg; przedstawiał wszystkie kompromisowe propozycje.
And the watchman said, I think the running of the foremost is like the running of Ahimaaz the son of Zadok.
Nadto rzekł stróż: Zda mi się bieg pierwszego, jako bieg Achimaasa, syna Sadokowego.
run (also: race)
An online Euro Run competition was organized for children in Estonia aged between 9 and 12.
W Estonii zorganizowano także konkurs online „Wyścig po euro” dla dzieci w wieku 9–12 lat.
On Sunday 29 April, the online winners took part in the final "Euro Run" competition 2012 event at the ECB.
W niedzielę 29 kwietnia wzięli oni udział w finale konkursu WYŚCIG PO EURO 2012 w siedzibie EBC.
Time is running out; this is actually a race against time.
Kończy się nam czas; to właściwie wyścig z czasem.
Finally, we have to sell the idea of eco-driving and training, run attention-grabbing campaigns and adopt regulations for obtaining a driving licence.
Po trzecie musimy wspierać ekologiczny styl jazdy i programy szkoleń w tym zakresie, prowadzić przyciągające uwagę kampanie i dostosować przepisy dotyczące uzyskania prawa jazdy.
And this is an example of a successful evolutionary run.
To jest przykład udanego przebiegu ewolucji.
That does not help things to run smoothly in this House.
Takie sytuacje nie pomagają w utrzymaniu prawidłowego przebiegu prac Izby.
I shall have to run through the course of events to explain why I permit myself this comparison, as I realise it is rather crude.
Zdaję sobie sprawę z surowości takiego porównania, lecz aby je uzasadnić powinienem prześledzić cały przebieg wypadków.
2. sports
3. sports: "leg"
4. zoology
We run from a couple of laptops in the first couple of days, I had 4,000 emails from people needing help.
W ciągu pierwszych kilku dni pracowaliśmy na kilku laptopach. ~~~ Otrzymałem 4000 e-maili od ludzi potrzebujących pomocy.
The Leuna chemical plant, after one of the most extensive bombings in the history of the war, was up and running within weeks.
Zakłady chemiczne w Leunie, po jednym z największych bombardowań tej wojny w ciągu kilku tygodni wróciły do pracy.
Vice-President of the Commission. - As I said, we have some cases running but so far we have not completed any criminal cases during the last six years.
wiceprzewodniczący Komisji. - Jak wspomniałem, niektóre sprawy są nadal w toku, lecz jak dotąd, w ciągu ostatnich sześciu lat, nie zamknięto żadnego postępowania karnego.
PL

runo {masculine}

volume_up
runo (also: polar)
Żegnając się powoli z Bazyleą, wyreżyserował pod koniec 2005 roku „Złote runo” Grillparzera.
In the course of his long farewell from Basel, he staged Grillparzer’s "The Golden Fleece" at the end of 2005.
I stało się tak; bo wstawszy nazajutrz, ścisnął runo, i wyżdżął rosy z runa pełną czaszę wody.
And it was so; for he rose up early on the morrow, and pressed the fleece together, and wrung the dew out of the fleece, a bowlful of water.
jak greccy bohaterowie, jak Jazon, który przemierzył morza razem z Argonautami i zdobył złote runo.
~~~ -- like the Greek heroes, like Jason, who went across the sea with the Argonauts and fetched the Golden Fleece.

Context sentences for "run" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat really would run counter to everything we have agreed in Parliament to date.
To naprawdę będzie sprzeczne ze wszystkim, co dotychczas uzgodniliśmy w Parlamencie.
EnglishThe essentials were all there -- all the things that make these machines run.
Podstawowe elementy już istniały – – wszystko, co umożliwia działanie tych maszyn.
EnglishThere is an appeals procedure, which I trust will be allowed to run its proper course.
Istnieje procedura apelacyjna i ufam, że odwołanie się do niej będzie dozwolone.
EnglishOn these links, you will find some ways to have your say and run your projects.
Dzięki tym linkom, poznasz sposoby wyrażania poglądów i realizowania swoich projektów.
English. ~~~ We have to flee our women and children, we have to run."
Najwyższy wódz rzekł do nich: "Niestety, nie możemy was wziąć ze sobą, spowolnicie nas.
EnglishThey will run in parallel with the negotiations within the Bali Action Plan.
Będą one prowadzone równolegle z negocjacjami w ramach Planu Działań z Bali.
EnglishThis will turn farmers into the victims of a bureaucratic, state-run control system.
To uczyni rolników ofiarami biurokratycznego, państwowego systemu kontroli.
EnglishI therefore so run, as not uncertainly; so fight I, as not beating the air:
Ja tedy tak bieżę, nie jako na niepewne; tak szermuję, nie jako wiatr bijąc.
EnglishBut I think I'm better than I would have been if I hadn't run across certain things.
Ale myślę, że jestem lepszy niż byłbym, gdybym nie wiedział pewnych rzeczy.
EnglishThis helps ensure that your ads always run -- even if your electricity doesn't.
Zapewni to nieprzerwane wyświetlanie reklam – nawet gdy zabraknie prądu.
EnglishOn the run-up to Cancún, I want to say a word about this very important conference.
W okresie przygotowań do niezwykle ważnej konferencji w Cancún chcę ją pokrótce omówić.
EnglishAnd no disabled person had ever done that -- run at a collegiate level.
Moim celem było wejście do amerykańskiej reprezentacji paraolimpijskiej w maju.
EnglishWe cannot accept that countries should run up national debts without limitation.
Nie możemy zgodzić się na to, że niektóre kraje wywołują nieograniczone deficyty budżetowe.
EnglishWe should be able to show to European citizens that Europe is not only run by men.
Powinniśmy pokazać Europejczykom, że nie tylko mężczyźni rządzą Europą.
EnglishYou see, businesses are not run as institutions, by the idiosyncrasies of individuals.
Biznesów nie prowadzi się jako instytucji z cechami szczególnymi jednostek.
EnglishAnd, of course, if all else fails, you can just run off and enjoy a fun fiesta.
No i jak nic z tego nie wyjdzie, może sobie odlecieć na wesołą fiestę.
EnglishAnd so I started looking around, and I heard about a bakery that was run by 20 prostitutes.
Zaczęłam się rozglądać i usłyszałam o piekarni, którą prowadziło 20 prostytutek.
EnglishNow the normal legislative procedure must run its course over the coming months.
W najbliższych miesiącach czeka nas normalna procedura legislacyjna.
EnglishAnd he came up home from a run one day and said, "Dad, my legs are tingling."
Pewnego dnia wrócił z biegania i powiedział: "Tato, mrowi mi w nogach".
EnglishThey also run the risk of vitamin D deficiency, if they have desk jobs, like that guy.
Ryzykują też niedobór witaminy D, jeśli mają pracę biurową, jak ten facet.