EN saving
volume_up
{noun}

1. "in/on sth"

saving
volume_up
oszczędność {f} (czegoś/na czymś)
One of the pillars of the fight against energy dependence is energy saving.
Jednym z filarów walki z zależnością energetyczną jest oszczędność energetyczna.
Saving energy is necessary and the most effective solution; that we know.
Oszczędność energii jest koniecznym i najefektywniejszym rozwiązaniem - to wiemy.
Saving energy and making rational use of it are further very important actions.
Bardzo ważnym działaniem jest, nadto, oszczędność i racjonalizacja w użytkowaniu energii.

2. economics

Keynes called this the "paradox of thrift" -- saving slows down recovery.
Keynes nazwał to „paradoksem oszczędności” -- oszczędzanie spowalnia powrót do normy.
That is prosperity, the saving of time in satisfying your needs.
To jest powodzenie - oszczędzanie czasu zaspokajania potrzeb.
Yet we've never created the opportunity for impulse saving.
Nigdy jednak nie stworzyliśmy niczego, co pozwoliłoby na impulsywne oszczędzanie.

Context sentences for "saving" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI believe that it is more important to focus our attention on saving resources.
Moim zdaniem ważniejsze jest skoncentrowanie naszej uwagi na oszczędzaniu zasobów.
EnglishThis is not simply a face-saving compromise in relation to the version submitted.
To nie jest tylko kompromis kosmetyczny w stosunku do przedłożonej wersji.
EnglishSaving EUR 6.5 billion, basically by a wave of our hand, is a very significant fact.
Możliwość zaoszczędzenia 6,5 miliarda euro za jednym skinieniem ręki to rzecz ważna.
EnglishAnd then I decided I'd dedicate my life to saving one million people every year.
Wtedy zdecydowałem się poświęcić życie ratowaniu miliona ludzi rocznie.
EnglishNever mind the fact that they were slow to acknowledge they needed saving.
Nie szkodzi fakt, że byli nieskorzy,aby przyznać, iż potrzebowali ocalenia.
EnglishActually, I believe it is a major impediment to saving the euro, is it not?
Ja raczej uważam, że jest to główna przeszkoda na drodze do ratowania euro - czyż nie?
EnglishThe construction sector is one with tremendous energy saving potential.
Sektor budownictwa jest sektorem o olbrzymim potencjale oszczędności energii.
EnglishDo we want to see shows about people saving money and being unemployed?
Czy chcemy oglądać programy o tych co oszczędzają pieniądze i są bezrobotni?
EnglishThis was a very efficient and very time- and bureaucracy-saving procedure.
To była procedura bardzo efektywna oraz oszczędzająca czas i ograniczająca biurokrację.
EnglishSaving our fishing fleets and the industry in general will prove to be a massive challenge.
Ocalenie naszej floty rybackiej i całego sektora w ogóle będzie ogromnym wyzwaniem.
EnglishThis is about saving lives, and this device certainly saves lives.
Chodzi tu o ratowanie życia, do czego urządzenie to zdecydowanie się przyczynia.
EnglishThousands of cancer victims are denied expensive life-saving drugs.
Tysiące chorych na raka pozbawione są kosztownych, ale ratujących życie leków.
EnglishYou can only use individual saving opportunities if you also have the money.
Z możliwości indywidualnego oszczędzania można korzystać tylko wtedy, gdy ma się pieniądze.
EnglishAre you serious about saving the eurozone and the European project?
Czy poważnie Państwo myślicie o ocaleniu strefy euro i projektu europejskiego?
EnglishToday she's 41 years old, a mother of three, and she's a physician saving other lives.
Dziś ma 41 lat, jest matką trójki dzieci i jako lekarka ratuje innych.
EnglishThe original meaning of the word "salvation" in the Bible is about saving the social system.
Pierwotne znaczenie słowa "zbawienie" w biblii dotyczy ratowania systemu społecznego.
EnglishTrying again in X seconds...There was a problem saving your image.
Kolejna próba nastąpi po X sekundach...Wystąpił problem podczas zapisywania obrazu.
EnglishThe report gives us a target of saving a 9% loss of energy by 2016.
W sprawozdaniu wyznacza się cel ograniczenia do 2016 r. strat energii o 9%.
EnglishThis was a necessary measure, but saving the banks has not helped mitigate the crisis later on.
To był konieczny krok, ale uratowanie banków nie pomogło złagodzić kryzysu później.
EnglishI will give an example: our whole policy on energy-saving light bulbs.
Podam przykład: cała nasza polityka dotycząca żarówek energooszczędnych.