"scheme" translation into Polish

EN

"scheme" in Polish

PL

EN scheme
volume_up
{noun}

1. general

Regulation applying a scheme of generalised tariff preferences (vote)
Rozporządzenie wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych (głosowanie)
The Irish scheme foresees that aid can be granted until 1 October 2009.
Plan irlandzki przewiduje, że pomoc może być udzielna do dnia 1 października 2009 roku.
Even compared to the emissions trading scheme for industry, this is a very ambitious plan.
Nawet w porównaniu do systemu handlu emisjami w przemyśle, jest to bardzo ambitny plan.
scheme (also: plan, project, styling)
If nothing else, I would like for this scheme to initiate a discussion.
Chciałbym przynajmniej, by ten projekt wywołał dyskusję.
We already have 2 000 clusters in Europe, and I believe that this pilot scheme must be rolled out.
W Europie działa już 2000 klastrów i uważam, że ten projekt pilotażowy należy wprowadzić w życie.
Pilot projects could be used for this, so that the value and feasibility of the scheme might be examined in full.
W tym celu można by wykorzystać projekt pilotażowy, który pozwoliłyby w pełni ocenić wartość i wykonalność programu.
scheme (also: outline, schema)
Thereafter a maximum interval of two years is recommended (see scheme).
Następnie zaleca się szczepienie z zachowaniem odstępu 2 lat (patrz schemat).
I think we also have to keep in mind that this scheme is a voluntary one.
Myślę też, że musimy pamiętać, że schemat ten ma charakter dobrowolny.
Thereafter a maximum interval of two years is recommended (see scheme).
Następnie zaleca się szczepienie z zachowaniem odstępu maksymalnie 2 lat (patrz schemat).
scheme (also: cabal, intrigue, plot, shenanigan)

2. "conspiracy"

scheme (also: conspiracy, plot, complot)
(Laughter) (Applause) It is part of corn's scheme for world domination.
(Śmiech) To jest -- (Brawa) spisek kukurydzy, by panować nad światem.

3. pejorative

scheme
volume_up
pomysł {m} (nierealistyczny)
This is why I support many of the Commission's ideas but also support the calls for a more general scheme for the labelling of textile products.
Właśnie dlatego popieram wiele pomysłów Komisji, ale popieram również apele o bardziej ogólny system etykietowania wyrobów włókienniczych.
In my own region, the West Midlands, all seven of the local city councils of differing political complexions rejected the idea of implementing such a scheme.
W moim regionie, West Midlands, wszystkie siedem miejscowych rad miejskich reprezentujących całe spektrum polityczne sprzeciwiło się pomysłowi wdrożenia takiego systemu.
The approach being taken to the idea of a large transatlantic market, which was Sir Leon Brittan's hare-brained scheme back when he was Commissioner, poses certain risks.
Podejście do idei dużego transatlantyckiego rynku, tego niedorzecznego pomysłu Sir Leona Brittana z czasów, kiedy był on komisarzem, rodzi pewne ryzyko.

4. politics, British English

scheme (also: dispensation)
However the European financing scheme is both diverse and complicated.
Europejski system finansowania jest jednak zarówno zróżnicowany, jak i skomplikowany.
The GSP scheme is an important pro-development instrument of EU trade policy.
System GSP jest istotnym instrumentem prorozwojowym polityki handlowej UE.
In the UK, we have a comprehensive assurance scheme called the Lion Code.
W Wielkiej Brytanii funkcjonuje kompletny system ubezpieczeń, zwany "kodeksem lwa”.
scheme
Scheme for food distribution to the most deprived persons in the Union (
Program dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Unii (
On the other hand, there is this Athena scheme, whose financing is secret.
Z drugiej zaś strony istnieje ów program Athena, którego system finansowania jest tajny.
That scheme, like many more, was cofunded by the European Union.
Podobnie jak wiele innych, program ten był współfinansowany przez Unię Europejską.

Synonyms (English) for "scheme":

scheme

Context sentences for "scheme" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBusinesses in Flanders have been clamouring for such a scheme for a long time.
Przedsiębiorstwa we Flandrii już od dłuższego czasu domagają się takiego systemu.
English. - (PT) The merits of the scheme proposed in this report are clear.
Korzyści płynące z proponowanego w przedmiotowym sprawozdaniu programu są oczywiste.
EnglishOf course the key to the success of the scheme will be back in the Member States.
Oczywiście klucz do sukcesu programu będzie w rękach państw członkowskich.
EnglishWhy do these packages not include a targeted jobs scheme for young people?
Dlaczego w pakietach tych nie ma planów utworzenia miejsc pracy dla ludzi młodych?
EnglishHowever, these exchanges have been resumed following the removal of this scheme.
Niemniej po usunięciu owego systemu handel ten został ponownie podjęty.
EnglishThe introduction of maritime transport into this scheme is also being considered.
Wprowadzenie transportu morskiego do tego systemu także jest rozważane.
EnglishMaintaining the Ecolabel certification scheme's credibility requires:
Utrzymanie wiarygodności programu certyfikacji oznakowania ekologicznego wymaga:
EnglishThe IMF will also be in the scheme which, I have to say, is a creative one.
W tym systemie, który - muszę to powiedzieć - jest kreatywny, weźmie udział także MFW.
EnglishIn our studies, we represent the everyday life of people in this simple scheme.
W naszych badaniach przedstawiamy codzienne ludzkie życie używając tego prostego schematu.
EnglishWe launched a public consultation and are conducting an evaluation of the current scheme.
Rozpoczęliśmy konsultacje społeczne i przeprowadzamy ocenę bieżącego schematu.
EnglishIt can do this by granting an extension to the Farm Waste Management Scheme.
Może to uczynić przedłużając termin Programu gospodarki odpadami rolnymi.
EnglishAdminister one dose of 1 ml subcutaneously according to the following vaccination scheme:
Podawać podskórnie jedną dawkę (1 ml) według następującego programu szczepień:
EnglishThe United States is not going to embark on any emissions trading scheme.
Stany Zjednoczone nie wezmą udziału w żadnym systemie handlu uprawnieniami do emisji.
EnglishIt makes no difference if we cut out the bridges to Alaska in the overall scheme of things.
I nie będzie różnicy w ogólnym rozrachunku, jeśli zlikwidujemy mosty do Alaski.
EnglishTherefore we need to find a solution, and probably a new legal basis for the scheme.
Musimy zatem znaleźć rozwiązanie i prawdopodobnie nową podstawę prawną dla tego programu.
EnglishThe Commission is already working on a substantive updating and review of the current scheme.
Komisja pracuje już nad zasadniczą aktualizacją i przeglądem istniejącego planu.
EnglishSecondly, I support the introduction of one single rate of aid in the school-milk scheme.
Po drugie, zgadzam się z wprowadzeniem jednolitej stawki pomocy na mleko w szkołach.
EnglishLet us not have too many prescriptive amendments but, rather, get this scheme accepted.
Nie wnośmy zbyt dużo nakazowych poprawek, a raczej spowodujmy przyjęcie tego programu.
EnglishAdminister one dose of 1 ml subcutaneously according to the following vaccination scheme:
Podawać podskórnie jedną 1 ml dawkę według następującego programu szczepień:
EnglishIt would also be useful to improve the EU's current emissions trading scheme.
Przydałoby się także usprawnienie obecnego unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji.