EN secured
volume_up
{adjective}

secured (also: registered, mortgage)
secured (also: secure, tamper-proof)
A very large area needs to be secured.
Zabezpieczony musi zostać bardzo rozległy obszar.
How do I know if my web pages are secured with SSL?
Skąd wiadomo, czy moje strony są zabezpieczone za pomocą protokołu SSL?
He told us that Britain's so-called 'red lines' have been secured.
Powiedział, że tak zwane brytyjskie "red-lines” zostały zabezpieczone.

Context sentences for "secured" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English. - (FR) I am glad we have secured a balanced agreement with the Council.
na piśmie. - (FR) Cieszę się, że doszliśmy z Radą do wyważonego porozumienia.
EnglishProgress has been secured in particular areas. I want to mention some of them.
Zapewniono postęp w poszczególnych obszarach i o niektórych z nich chciałbym wspomnieć.
EnglishAll these developments had to be secured for the benefit of as many people as possible.
Wszystkie te elementy należy zapewnić na korzyść jak największej liczby osób.
EnglishFarmers' income will not be secured by intervention and distortion of the market.
Interwencje i zakłócanie działania rynku nie zapewni dochodu rolnikom.
EnglishBy producing high quality wines it has secured a dominant position on the world market.
Produkując wina wysokiej jakości, zdominowała ranking producentów na rynku światowym.
EnglishEducation, anti-discrimination and the right to work must be secured.
Niezbędne jest zapewnienie dostępu do edukacji, niedyskryminacji i prawa do pracy.
EnglishAtypical contracts, secured professional paths and new forms of social dialogue (
Nietypowe umowy, zabezpieczenie ścieżek rozwoju zawodowego i nowe formy dialogu społecznego (
Englishfirstly, that the future of farming in the Community must be secured even after 2013;
po pierwsze, przyszłość gospodarki rolnej we Wspólnocie musi być pewna także po roku 2013;
EnglishThe Council therefore secured a margin of around EUR 310 million in its first reading.
Dlatego Rada zapewniła w pierwszym czytaniu margines w wysokości około 310 milionów euro.
EnglishFunds have already been secured for the transport of aid equipment.
Udało się już zgromadzić odpowiednie fundusze na transport wyposażenia ratowniczego.
EnglishLess than a third of the Greek national debt is secured by Credit Default Swaps.
Swapy ryzyka kredytowego (CDS) zabezpieczają mniej niż jedną trzecią greckiego długu publicznego.
EnglishIn fact, there are some amendments that have secured the agreement of several political groups.
Istnieją pewne poprawki, które zabezpieczyły zgodę kilku grup politycznych.
EnglishSo far, the status of the Nobel Prize-winner has, at times, secured her a limited degree of freedom.
Jak dotąd jej status laureatki Nagrody Nobla zapewniał jest ograniczoną swobodę.
EnglishI am also proud that we from Parliament have secured three crucial changes to the new rules.
Jestem dumna z fakt, że w Parlamencie zabezpieczyliśmy trzy kluczowe zmiany nowych zasad.
EnglishSince then, a new election has been held and the new government has secured a large majority.
Od tego czasu odbyły się nowe wybory i nowy rząd uzyskał dużą większość.
EnglishWe must finally acknowledge that the work of women in the home is also not properly secured.
Musimy wreszcie przyznać, że brakuje zabezpieczeń dla pracy kobiet w gospodarstwie domowym.
EnglishHe told us that Britain's so-called 'red lines' have been secured.
Powiedział, że tak zwane brytyjskie "red-lines” zostały zabezpieczone.
EnglishEurope has secured the withdrawal of an occupying army and Europe has sought international negotiations.
Zagwarantowała wycofanie wojsk okupacyjnych i prowadziła negocjacje międzynarodowe.
EnglishThe multipolar world in which the rights of all nations are secured is much more attractive.
Wielobiegunowy świat, w którym chroni się praw wszystkich narodów, jest dużo bardziej atrakcyjny.
EnglishIn two months, Europe secured the end of a war and the withdrawal of occupying forces.
W ciągu dwóch miesięcy Europie udało się doprowadzić do zakończenia wojny i wycofania sił okupacyjnych.