EN select
volume_up
{noun}

select (also: elite, flower, jet set)

Synonyms (English) for "select":

select

Context sentences for "select" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishChurch schools will not be able to select teachers on the basis of their religion.
Szkoły kościelne nie będą mogły wybierać nauczycieli na podstawie ich wyznania.
EnglishYou cannot select a dose larger than the number of units left in the cartridge.
Nie mo na nastawi wi kszej dawki ni liczba jednostek pozostałych we wkładzie.
EnglishTo minimise local irritation, please select a different injection site each day.
Aby zmniejszyć miejscowe podrażnienie, należy codziennie zmieniać miejsce wstrzyknięcia.
EnglishIt starts to select out for those bad, aggressive cells, what we call clonal selection.
Zaczyna się selekcja złych, agresywnych komórek, co nazywamy selekcją klonalną.
EnglishTo use this tool, select the text that's formatted in the way that you want to copy.
Aby użyć tego narzędzia, zaznacz tekst sformatowany w sposób, który chcesz skopiować.
EnglishClick the web clipboard icon and select the drawing you want to paste from the menu.
Kliknij ikonę schowka internetowego i wybierz z menu rysunek do wklejenia.
EnglishSelect formatting options from the 'Print settings' window and click the Print button.
Wybierz opcje formatowania w oknie „Ustawienia drukowania” i kliknij przycisk Drukuj.
EnglishAd Colors Select from our list of pre-defined ad styles or create your own.
Kolory reklam Wybierz z listy wstępnie zdefiniowanych stylów reklamy lub utwórz własne.
EnglishChoose the file you'd like to upload, and select one available import options below.
Wybierz plik do przesłania i zaznacz poniżej jedną z opcji importowania.
EnglishI Turn the dose selector to select the number of units you need to inject.
I Przekr ci pokr tło nastawiania dawki i nastawi liczb jednostek, któr nale y wstrzykn.
EnglishJ Turn the dose selector to select the number of units you need to inject.
J Przekr ci pokr tło nastawiania dawki i nastawi liczb jednostek, któr nale y wstrzykn.
EnglishTo add a tab stop, just click anywhere in the ruler and select a tab stop.
Aby dodać tabulator, kliknij w dowolnym miejscu na linijce i wybierz rodzaj tabulatora.
EnglishTo insert a page break, click the Insert menu and select Page break.
Aby wstawić podział strony, kliknij menu Wstaw i wybierz opcję Podział strony.
EnglishSelect the implant site by locating the area of the back midway between the shoulder blades.
Wykonywać wstrzyknięcie na grzebiecie w połowie odległości pomiędzy łopatkami.
EnglishWe select a few fellows every year and we have them work with city governments.
Co roku wybieramy kilku uczestników, których delegujemy do pracy w miejskich urzędach i gminach.
EnglishTo stop any of these items, select it from the list and click End process.
Aby zatrzymać którykolwiek z tych elementów, zaznacz go na liście i kliknij Zakończ proces.
EnglishClick the Search button and select a search type from the drop-down menu.
Kliknij przycisk Szukaj i wybierz typ wyszukiwania z menu rozwijanego.
EnglishIs it valid or not, or do you select only those points that suit you?
Czy Rada wybiera punkty, które jej pasują, czy też zwraca uwagę na kwestie legalności?
EnglishSelect your required dose by turning the dose selector forward.
Ustawić wymaganą dawkę insuliny obracając pokrętło nastawienia dawki do przodu.
EnglishThe panel, which will select the winner in September 2008, will have a very difficult task.
Panel, który będzie wybierał zwycięzcę we wrześniu 2008 r., będzie miał trudne zadanie.