EN serve
volume_up
{noun}

1. sports

serve
I joined CompuServe when it had fewer numbers than I currently have followers on Twitter.
Dołączyłem do CompuServe, kiedy serwis ten miał mniejszą liczbę użytkowników, niż ja mam obecnie osób, które obserwują mnie na Twitterze.
serve (also: pass)
serve
serve

Context sentences for "serve" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOther information channels should only serve to supplement that information.
Pozostałe kanały udostępniania informacji powinny stanowić jedynie jej uzupełnienie.
EnglishThe e-Justice project will serve the people and strengthen our democracy.
Projekt e-sprawiedliwości będzie służył obywatelom i wzmocni naszą demokrację.
EnglishSo they took their money and their projects to others who would serve them better.
Przenieśli więc swoje pieniądze i swoje projekty do innych, którzy obsłużyli ich lepiej.
EnglishSurely, even an advance photocopy of the Europass would serve the same purpose.
Z pewnością dostarczenie z wyprzedzeniem fotokopii Europass służyłoby temu samemu celowi.
EnglishThese are elements of production and commerce which serve to meet fundamental needs.
To elementy produkcji i handlu służące zaspokajaniu podstawowych potrzeb.
EnglishMany of the projects funded under PEACE were set up to serve local requirements.
Wiele projektów ufundowanych w ramach PEACE powstało w celu zaspokojenia potrzeb lokalnych.
EnglishThe militarisation of the EU does not serve peace or the interests of the people.
Militaryzacja UE nie służy pokojowi i realizacji interesów obywateli.
EnglishIn the end, it is all about us working together to serve the citizens of Europe.
Koniec końców chodzi o to, byśmy wspólnie służyli obywatelom Europy.
EnglishThe Commission must serve a purpose; let it serve the interests of the European people.
Komisja powinna spełniać swoją rolę; niech służy interesom obywateli UE.
EnglishTherefore, the will of the majority cannot always serve as a guarantee of citizens' rights.
Wola większości nie musi być więc zawsze gwarantem wolności obywatelskich.
EnglishIn a lot a ways, rap serves the same social function that jazz used to serve.
Na wiele sposobów, rap pełni wiele takich samych funkcji społecznych które kiedyś pełnił jazz.
EnglishSuch a convention would merely serve to waste time and taxpayers' money.
Taki konwent służyłby jedynie trwonieniu czasu i pieniędzy podatników.
EnglishIn this regard, gender quotas, for example, do not serve any useful purpose.
W tym względzie jednak parytet płci na przykład niczemu nie służy.
EnglishWhen the peoples are gathered together, And the kingdoms, to serve Jehovah.
Aby opowiadali na Syonie imię Pańskie, a chwałę jego w Jeruzalemie,
EnglishThere is Italian Chinese food, where they don't have fortune cookies, so they serve fried gelato.
A tu po włosku, gdzie zamiast ciastek z wróżbą serwuje się smażone lody gelato.
EnglishAnd I thought it might serve as a kind of permanent mnemonic device.
No i pomyślałam sobie, że może on się stać takim stałym środkiem wspomagającym pamięć.
EnglishHaving a limited choice of effective compounds will only serve to increase resistance levels.
Ograniczony wybór efektywnych związków będzie jedynie sprzyjał zwiększaniu odporności.
EnglishThe resolution voted on will serve as a road map for negotiation for the European Union.
Głosowana rezolucja posłuży jako plan działania dla negocjacji w sprawie Unii Europejskiej.
EnglishSo then I of myself with the mind, indeed, serve the law of God; but with the flesh the law of sin.
Przetoż tedy ja sam umysłem służę zakonowi Bożemu, lecz ciałem zakonowi grzechu.
EnglishHow do we overcome our disagreements and use them to serve the same European ideal?
Jak można przezwyciężyć różnice zdań i wykorzystać je na rzecz tego samego europejskiego ideału?