EN

set {noun}

volume_up
1. general
In MLL, it's the middle set of genes, and in AML, it's the bottom set of genes.
W MLL jest to środkowy zestaw genów, w AML - dolny zestaw genów.
There's a new set of values, a new set of things people value.
To nowy zestaw wartości, nowy zestaw rzeczy, które ludzie cenią.
A set of administration syringes graduated in FSH units is supplied in the GONAL-f Multidose box.
Zestaw wielodawkowy zawiera zestaw strzykawek wyskalowanych w jednostkach FSH.
We have a series of documents which holds a set of assumptions, all of them rarely discussed.
Dysponujemy serią dokumentów zawierających szereg założeń, o których rzadko dyskutujemy.
So, the first set of pathologies, they end up in the stick man on his icon, but the rest of them are really what's important here.
Oto pierwsza seria odmienności, wskazana na ludku na jego ikonie, ale to inne rzeczy są bardzo ważne.
The genotoxic potential of deferiprone was evaluated in a set of in vitro and in vivo tests.
Prawdopodobieństwo wystąpienia działania genotoksycznego po podaniu deferypronu oceniano w serii badań in vitro i in vivo.
He wants to set up a small online company that will offer photo-framing services.
Pan Jones chciałby założyć małą firmę opartą na serwisie online, która zajmowałaby się sprzedażą ramek do zdjęć.
The goals set out by Ushahidi are not just to make life better for the participants, but to make life better for everyone in the society in which Ushahidi is operating.
Celem Ushahidi nie jest tylko poprawa życia twórców serwisu, lecz poprawa życia całego społeczeństwa, w którym Ushahidi działa.
If you'd like to share a map or a set of search results, search for the location you'd like to share, then click at the top of the left panel.
Wysyłanie informacji o firmie do samochodu Po znalezieniu firmy w serwisie Mapy Google możesz wysłać informacje o niej do systemu nawigacji w samochodzie.
Pokaż mi komplet kluczy.
The next time we award the Sakharov Prize, in December, we had better give them a set of chains and they can go straight to jail!
Następnym razem, kiedy będziemy przydzielać nagrodę Sakharova w grudniu, najlepiej dać im komplet łańcuchów i mogą od razu iść do wiezienia!
So in the 1930s, he hired a whole bunch of them, including a man named Hermann Long who, in 1938, gave a complete set of the plans for the Norden bombsight to the Nazis.
W latach 30, zatrudnił ich całą grupę, w tym Hermanna Longa, który w roku 1938 przekazał nazistom komplet planów celownika.
There are plug-ins to be able to load in different data sets that NASA's collected over the years.
Istnieją wtyczki pozwalające na załadownie różnych partii danych, które NASA gromadziła przez lata.
We, in the Group of the European People's Party (Christian Democrats) have the courage to push through such a set of rules.
Jako Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) mamy odwagę uchwalić stosowny zestaw zasad.
The European People's Party supports European innovation and treats the setting up of a European Institute for Innovation and Technology as a priority.
Europejska Partia Ludowa wspiera innowacyjność w Europie i priorytetowo traktuje ustanowienie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.
Weddings were reported to be interrupted so guests could cluster around the T.V. set, and then turn their attention back to the bride and groom.
Przerywano wesela żeby goście mogli zgromadzić się wokół telewizora aby potem ponownie skupić uwagę na parze młodej.
Finally, the CO2 legislation which we shall be approving in the next few weeks is the perfect opportunity to set our sights high.
Na koniec, przepisy dotyczące emisji CO2, które mamy przyjąć w ciągu następnych paru tygodni, dostarczają znakomitej okazji, byśmy postawili sobie ambitne cele.
In the last few months, this National Council has set an example in these countries of Africa by organising a major process for the Guinean people on the basis of the commitments made by Mr Camara.
W ciągu ostatnich paru miesięcy, Krajowa Rada dała przykład krajom Afryki organizując ważny dla Gwinejczyków proces na podstawie zobowiązań podjętych przez pana Camarę.
2. "of hound"
4. sports
vial with Bio-Set device with powder for solution for injection.
fiolka z proszkiem do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i zestawem Bio- Set.
Overall Treatment Success in the Per Protocol Set, Invasive Candidiasis Study
Per Protocol Set); badanie dotyczące leczenia inwazyjnej kandydozy
Mr President, as shadow rapporteur on the SET Plan, I warmly welcome this initiative.
Jako sprawozdawczyni pomocnicza planu SET z zadowoleniem przyjmuję przedmiotową inicjatywę.
5. theatre
Reality was incorporated directly into the theatre in a very concrete way. A car dump served as the setting for Aeschylus’s “Prometheus”.
Rzeczywistość w bardzo konkretny i bezpośredni sposób przenoszono do teatru, choćby w „Prometeuszu” Ajschylosa, gdzie za dekorację posłużyło złomowisko aut.
6. film & TV
And the set was based as an exact replica on the blueprints of the ship.
Plan filmowy był dokładną kopią statku odwzorowaną na podstawie blueprintów.
The SET Plan intends to contribute specifically to the development of clean technologies.
Plan EPSTE ma się szczególnie przyczynić do rozwoju czystych technologii.
The set of initiatives laid down are a roadmap - a roadmap to a free and secure Europe.
Zespół przedłożonych inicjatyw stanowi plan działania - plan działania na rzecz wolnej i bezpiecznej Europy.
7. mathematics
The first set of reports should be available in early 2009.
Pierwszy zbiór sprawozdań powinien być opublikowany w 2009 roku.
And we had one set of countries up there which was the western world.
A tu mieliśmy zbiór krajów, które były krajami zachodnimi.
Dealing with other people demands a kind of flexibility that no set of rules can encompass.
Porozumiewanie się z innymi wymaga pewnej elastyczności, której żaden zbiór zasad nie obejmie.
PL

set {masculine}

volume_up
1. sports
fiolka z proszkiem do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i zestawem Bio- Set.
vial with Bio-Set device with powder for solution for injection.
Per Protocol Set); badanie dotyczące leczenia inwazyjnej kandydozy
Overall Treatment Success in the Per Protocol Set, Invasive Candidiasis Study
Jako sprawozdawczyni pomocnicza planu SET z zadowoleniem przyjmuję przedmiotową inicjatywę.
Mr President, as shadow rapporteur on the SET Plan, I warmly welcome this initiative.

Context sentences for "set" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAll this requires more money than has provisionally been set aside by the Council.
Wszystko to wymaga więcej środków niż wstępnie zostało zarezerwowane przez Radę.
EnglishIn today's debate, we have discussed how we have to have an ecological mind-set.
Mówiliśmy dzisiaj w tej debacie, że musimy ugruntować swoją mentalność ekologiczną.
EnglishIn this context, the Council has forced the European Parliament to set priorities.
W tym kontekście Rada wymusiła na Parlamencie Europejskim określenie priorytetów.
EnglishThe standards that we want have been set out clearly in the joint resolution.
Standardy, których oczekujemy zostały jasno przedstawione we wspólnej rezolucji.
EnglishI shall turn now to the second issue, which is the SET Plan that we are discussing.
Przejdę teraz do drugiego zagadnienia, a mianowicie planu EPSTE, który omawiamy.
EnglishThe Commission is proposing to set a 0% rate of compulsory set-aside for 2008.
Komisja proponuje ustalenie wskaźnika obowiązkowego odłogowania na 0% w 2008 r.
EnglishThis approach allows sufficient room to manoeuvre to set individual requirements.
Podejście to daje wystarczające pole manewru do wyznaczania wymogów indywidualnych.
EnglishTo restore this confidence, we need to set out a very clear medium-term strategy.
Aby odbudować to zaufanie, musimy utworzyć bardzo jasną strategię średnioterminową.
EnglishWe support the Commission's proposal to set the age limit for children at six years.
Popieramy wniosek Komisji dotyczący ustalenia granicy wieku dzieci na sześć lat.
EnglishAll of this makes it more difficult to achieve the objectives set out by the EU.
Wszystko to coraz bardziej utrudnia osiągnięcie celów postawionych przez UE.
EnglishThe fight against this phenomenon is one of the priorities set in the 2020 strategy.
Walka z tym zjawiskiem jest jednym z priorytetów określonych w "Strategii 2020”.
EnglishThey must at least be required to respect the objectives which they themselves set.
Musimy wymagać od nich co najmniej przestrzegania założeń, które same ustaliły.
EnglishThe report contains a set of guidelines that we consider to be valid and fair.
Sprawozdanie zawiera szereg wytycznych, które uważamy za ważne i sprawiedliwe.
EnglishThe annual poverty reports in our Member States should set alarm bells ringing.
Roczne sprawozdania na temat ubóstwa w państwach członkowskich powinny bić na alarm.
EnglishThe citizens need to be set an example of solidarity in order to combat the crisis.
By skutecznie walczyć z kryzysem, należy dać obywatelom przykład solidarności.
EnglishThe United Kingdom and Ireland have already set a good example in this regard.
Pod tym względem Wielka Brytania i Irlandia już dały świetny przykład postępowania.
EnglishThis is set out in the Spanish Presidency's programme with which you are familiar.
Został on uwzględniony w programie prezydencji hiszpańskiej, który jest panu znany.
EnglishWe want to change the situation, but we should also set an example ourselves here.
Chcemy doprowadzić do zmiany tej sytuacji, lecz sami powinniśmy dać przykład.
EnglishEurope has set a clear-cut hierarchy in the new framework directive on waste.
Europa ustanowiła wyraźną hierarchię w nowej dyrektywie ramowej w sprawie odpadów.
EnglishWe should not have to count cows and set-aside fields and all that kind of thing.
Nie powinniśmy być zmuszani do liczenia krów, pól i innych tego typu rzeczy.