EN

to set down {verb}

volume_up
1. general
It should have set down the basic principles of an EU approach to globalisation as outlined above, but does not do so.
Jego autorzy powinni ustalić podstawowe zasady podejścia UE do globalizacji, ale tego nie zrobili.
When we find a match, we apply the policy that the rights owner has set down.
Gdy znajdziemy plik, wykorzystujemy taktykę, którą ustalił właściciel.
I support the principles set down in the report.
Popieram zasady określone w tym sprawozdaniu.
The primary objective of the ESCB, as set down in the Treaty on the Functioning of the European Union and the ESCB Statute, is the maintenance of price stability.
Podstawowym celem ESBC, określonym w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i statucie ESBC, jest utrzymanie stabilności cen.
Some changes are set down in the Lisbon Treaty, but other changes are imprecise and unclear, and will be shaped by certain practices and decisions.
Pewne zmiany są określone w traktacie lizbońskim, ale pewne zmiany są niedoprecyzowane, niejasne i będzie je kształtowała pewna praktyka i pewne decyzje.
to set down (also: to state)
The concerns and objections of the ACP countries must be respected, along with the priorities that they set down.
Należy szanować obawy i głosy sprzeciwu krajów AKP, a także wyznaczone przez nie priorytety.
2. "record"
to set down
3. aviation
to set down
to set down

Context sentences for "to set down" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhen we find a match, we apply the policy that the rights owner has set down.
Gdy znajdziemy plik, wykorzystujemy taktykę, którą ustalił właściciel.
EnglishWhat is your attitude to it, and are you going to set down standards?
Jaki jest pana stosunek do tej sprawy i czy zamierzacie ustanowić jakieś standardy?
EnglishFor the first time in history, we have applied the procedure set down in the Treaty of Lisbon.
Pierwszy raz w historii postępowaliśmy zgodnie z procedurą traktatu lizbońskiego.
EnglishSet the syringe down carefully on the work-surface taking care not to touch the needle.
Ostrożnie położyć strzykawkę na czystej powierzchni, zwracając uwagę, aby nie dotknąć igły.
EnglishCarefully set the syringe down on the work surface, taking care not to touch the needle.
Ostrożnie odłożyć strzykawkę na czystą powierzchnię, zwracając uwagę, aby nie dotknąć igły.
EnglishSet the syringe down carefully on the work-surface taking care not to touch the needle.
Ostrożnie położyć strzykawkę na przygotowanej uprzednio powierzchni uważając, aby nie dotknąć igły.
EnglishCarefully set the syringe down on the work surface, taking care not to touch the needle.
Ostrożnie położyć strzykawkę na przygotowanej uprzednio powierzchni uważając, aby nie dotknąć igły.
EnglishSet the syringe down carefully on the work-surface taking care not to touch the needle.
Ostrożnie odłożyć strzykawkę na czystą powierzchnię, zwracając szczególną uwagę, aby nie dotknąć igły.
EnglishSet the syringe down carefully on the work-surface taking care not to touch the needle.
Trzymając fiolkę korkiem w dół nabrać cały rozpuszczalnik.
EnglishThat is the criterion set down by the Court: medical need.
To właśnie jest kryterium ustanowione przez Trybunał: potrzeba medyczna.
EnglishAnd the priest shall take the basket out of thy hand, and set it down before the altar of Jehovah thy God.
Tedy wziąwszy kapłan kosz z ręki twojej, postawi go przed ołtarzem Pana, Boga twego.
EnglishToday the European Parliament has set down these very aims on paper.
Dziś Parlament Europejski przelał właśnie te cele na papier.
EnglishI welcome the clear demands set down in this report.
Z zadowoleniem przyjmuję jasne żądania zawarte w przedmiotowym sprawozdaniu.
EnglishThe set of initiatives laid down are a roadmap - a roadmap to a free and secure Europe.
Zespół przedłożonych inicjatyw stanowi plan działania - plan działania na rzecz wolnej i bezpiecznej Europy.
English‘I want to set everything down as it lives in my memory’.
„Chcę opisać wszystko tak, jak żyje w moich wspomnieniach“.
EnglishThe concerns and objections of the ACP countries must be respected, along with the priorities that they set down.
Należy szanować obawy i głosy sprzeciwu krajów AKP, a także wyznaczone przez nie priorytety.
EnglishIn the Caribbean, I see a region that has set down clearly its own ambitions for an innovation-based economy.
Na Karaibach widzę region, który wyraźnie przedstawił swoje ambicje, aby stać się gospodarką opartą na innowacyjności.
EnglishI support the principles set down in the report.
Popieram zasady określone w tym sprawozdaniu.
EnglishThis is something that I set down from the very beginning, as a core principle of the community that's completely not debatable.
To jest coś, co ustanowiłem na samym początku jako podstawową i nie podlegającą dyskusji zasadę społeczności.
EnglishThankfully, the European Union learned lessons from this and set down limit values for similar disasters.
Na szczęście Unia Europejska wyciągnęła z tego wnioski i ustanowiła dopuszczalne wartości mające zastosowanie w przypadku kolejnych takich katastrof.