EN

settlement {noun}

volume_up
1. general
We have high hopes of a settlement to this dispute.
Możemy mieć nadzieję na rozstrzygnięcie tego sporu.
Będzie do decydujące rozstrzygnięcie.
There was tacit agreement on the part of China and Russia, who had previously rejected any settlement of the conflict.
Była milcząca zgoda Chin i Rosji, które poprzednio odrzucały wszelkie rozstrzygnięcie sporu.
We know that there was a Lenape settlement down here by the Collect Pond.
Wiemy, że była tam osada ludu Lenape w okolicach Collect Pond.
settlement (also: colony)
Compulsory emigration and massive settlement of members of the majority have reduced their numbers to 290 000 over the years, and their proportion of the population has dropped to 13%.
Przymusowa emigracja i masowe osadnictwo przedstawicieli większości zmniejszyły tę liczbę na przestrzeni lat do 290 tysięcy, a proporcjonalnie jest to 13 % populacji.
Around 500 000 settlers are living in these settlements today.
W osiedlach tych zamieszkuje około 500 tysięcy osadników.
One in seven live in unplanned settlements.
Jedna na siedem osób żyje w nieplanowanych osiedlach.
(GA) Mr President, I welcome this trade settlement between the European Union and South Korea.
Z radością przyjmuję porozumienie handlowe między Unią Europejską a Koreą Południową.
I would like to ensure that there is a dispute settlement mechanism in the Agreement.
Chciałbym zapewnić występowanie w Porozumieniu mechanizmu rozwiązywania sporów.
In order to put an end to this conflict, a negotiated settlement must be reached between the parties.
Aby zażegnać konflikt, strony muszą wynegocjować porozumienie.
2. law
settlement
Furthermore, we would be gratified to see an end to the conflict by an honourable settlement.
Ponadto mamy nadzieję, iż konflikt ten zakończy się honorową ugodą.
Such a settlement would help resolve the problems over property on the island, which the European Parliament's honourable Member is referring to.
Taka ugoda pomogłaby rozwiązać problemy nieruchomości na wyspie, o których wspomina szanowny pan poseł.
If Member States do that, the Google Books settlement may turn out to be the catalyst, not a threat, for Europe's initiatives in the area of access to digitised culture.
Jeżeli państwa członkowskie tak uczynią, ugoda Google Books może okazać się katalizatorem, a nie zagrożeniem dla europejskich inicjatyw w zakresie dostępu do zdigitalizowanej kultury.
3. finance
settlement (also: clearing)
They include eligibility of expenses, pre-financing settlement and the payment of incorrect amounts.
Należą do nich: kwalifikowalność wydatków, rozliczenie prefinansowania oraz wypłacanie niepoprawnych kwot.
4. construction
5. economics
settlement
They include eligibility of expenses, pre-financing settlement and the payment of incorrect amounts.
Należą do nich: kwalifikowalność wydatków, rozliczenie prefinansowania oraz wypłacanie niepoprawnych kwot.

Synonyms (English) for "settlement":

settlement

Context sentences for "settlement" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would like to ensure that there is a dispute settlement mechanism in the Agreement.
Chciałbym zapewnić występowanie w Porozumieniu mechanizmu rozwiązywania sporów.
EnglishWe are all in favour of an immediate settlement on the status of Kosovo this December.
Wszyscy jesteśmy za bezzwłocznym rozwiązaniem kwestii statusu Kosowa w grudniu.
EnglishIn this sense the Kosovo settlement sets an example and a precedent for us.
W tym rozumieniu rozwiązanie problemu Kosowa stanowi dla nas przykład i precedens.
EnglishWe do not yet know which way the WTO Dispute Settlement Body will decide.
Nie wiemy jeszcze, jaką decyzję podejmie organ ds. rozstrzygania sporów WTO.
EnglishThere is one more aspect that worries me, and that is the European settlement system.
Martwi mnie jeszcze jeden aspekt, którym jest europejski system rozliczeń.
EnglishRefinancing operations of the Eurosystem with settlement up to July 2011
Operacje refinansujące Eurosystemu z terminem rozliczenia do lipca 2011 r.
EnglishThe dispute settlement mechanism is modelled on standard international procedures.
Mechanizm rozstrzygania sporów jest wzorowany na standardowych procedurach międzynarodowych.
EnglishAn inclusive dialogue is required, leading to a political settlement.
Potrzebny jest wszechstronny dialog, prowadzący do uzgodnień politycznych.
EnglishI voted in favour of the dispute settlement mechanism as proposed by Mr Susta.
Głosowałem za przyjęciem mechanizmu rozstrzygania sporów zgodnie z propozycją pana posła Susty.
EnglishIt also refers to attempts at reaching a settlement to the Cyprus question within the UN framework.
Odnosi się także do prób uzyskania rozwiązania kwestii cypryjskiej w ramach ONZ.
EnglishSecurities settlement systems and financial collateral arrangements (debate)
Transakcje na papierach wartościowych i uzgodnienia dotyczące zabezpieczeń finansowych (debata)
EnglishSecurities settlement systems and financial collateral arrangements (
Transakcje na papierach wartościowych i uzgodnienia dotyczące zabezpieczeń finansowych (
EnglishIf not, the people will abandon the chief, go somewhere else and set up a new settlement.
Jeśli nie, ludzie opuszczą przywódcę, i założą osady w innym miejscu.
EnglishFor them to succeed, a settlement has to be carried by public opinion.
Aby odnieśli oni sukces, opinia publiczna musi dojść do pewnej ugody.
EnglishEU-Morocco agreement establishing a dispute settlement mechanism (
Umowa między UE a Marokiem ustanawiająca mechanizm rozstrzygania sporów (
EnglishPrevention and settlement of conflicts of exercise of jurisdiction in criminal proceedings (
Zapobieganie konfliktom jurysdykcji w postępowaniu karnym i rozstrzyganie takich konfliktów (
EnglishPrevention and settlement of conflicts of jurisdiction in criminal proceedings (debate)
Zapobieganie konfliktom jurysdykcji w postępowaniu karnym i rozstrzyganie takich konfliktów (debata)
EnglishFirst, the revised settlement has been significantly narrowed in scope.
Po pierwsze, zakres zmienionej ugody został znacząco zawężony.
EnglishThe implementation of this settlement must be ensured, but the violence has to be ended first.
Należy zadbać o wdrożenie tego porozumienia, ale najpierw należy położyć kres aktom przemocy.
EnglishFirst, being outside the settlement is not always an advantage.
Po pierwsze, pozostawanie poza ustaleniami nie zawsze jest korzystne.