"severe" translation into Polish

EN

"severe" in Polish

EN severe
volume_up
{adjective}

severe (also: acute, grievous, painful, poignant)
volume_up
dotkliwy {adj. m}
Nevertheless, the Turko-Kurdish peace process has suffered a severe set back.
Jednakże turecko-kurdyjski proces pokojowy doznał dotkliwej porażki.
The present crisis is having a very severe impact on millions of people.
Obecny kryzys ma bardzo dotkliwe konsekwencje dla milionów ludzi.
Secondly, we are going to experience a very severe recession.
Po drugie, przed nami bardzo dotkliwa recesja.
severe (also: acerbic, acrid, acute, aquiline)
volume_up
ostry {adj. m}
Severe respiratory depression or severe obstructive lung conditions.
Ostra depresja oddechowa lub ostra choroba obturacyjna płuc.
Severe respiratory depression or severe obstructive lung conditions.
Ostra depresja oddechowa oraz obturacyjne choroby płuc.
Severe acute hypersensitivity reactions up to anaphylactic shock.
Ostre reakcje nadwrażliwości o ciężkim przebiegu, do wstrząsu anafilaktycznego włącznie.
volume_up
surowy {adj. m}
Ladies and gentlemen, the belts being tightened throughout Europe - as a painful and severe measure - are beginning to have an impact.
Zaciśnięty na Europie pas - bolesny i surowy środek - zaczyna przynosić efekty.
Sentences must be severe and the harmonisation of maximum penalties must continue.
Wyroki muszą być surowe, a maksymalne kary muszą zostać zharmonizowane.
It has therefore been decided that severe penalties should be imposed for such late payments.
Dlatego postanowiono, że należy wprowadzić surowe kary za opóźnienia w płatnościach.
severe (also: austere, dour, ferocious, harsh)
volume_up
srogi {adj. m}
(IT) Madam President, ladies and gentlemen, the crisis which we are discussing is like a tsunami: severe and devastating.
Kryzys, który omawiamy jest jak tsunami: srogi i niszczący.
At the same time, we are aware of, and condemn, the severe human rights abuses - including recruitment of child soldiers and widespread sexual violence - taking place in the region.
Jednocześnie jesteśmy świadomi i potępiamy srogie nadużycia praw człowieka - w tym rekrutację dzieci-żołnierzy i rozpowszechnioną przemoc seksualną - mające miejsce w tym regionie.
severe (also: plain)
volume_up
zgrzebny {adj. m} (ubranie)
severe (also: acute, businesslike, critical, demure)
volume_up
poważny {adj. m}
Furthermore, the process has a severe impact on the most defenceless layers of society.
Ponadto proces ten ma poważny wpływ na najbardziej bezbronne warstwy społeczne.
This apparent irresponsible behaviour has had severe effects on hundreds of farmers on the island.
To ewidentnie nieodpowiedzialne zachowanie miało poważny wpływ na setki rolników brytyjskich.
poważny wzrost ciśnienia tętniczego krwi
One percent of patients experienced severe non-cardiogenic pulmonary oedema.
U jednego procenta pacjentów wystąpił ciężki niekardiogenny obrzęk płuc.
Severe non-cardiogenic pulmonary oedema was reported in 1 % of patients.
U 1 % pacjentów obserwowano ciężki niekardiogenny obrzęk płuc.
Two percent of patients with KRAS wild-type had diarrhoea reported as severe.
Dwa procent pacjentów z ekpresją genu KRAS typu dzikiego miało ciężki przebieg biegunki.

Context sentences for "severe" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishsevere cardiac rhythm abnormalities, irregular heart beat (Torsades de Pointes)
ciężkie zaburzenia rytmu serca, nieregularne bicie serca („ torsades de pointes ”)
EnglishOlanzapine is indicated for the treatment of moderate to severe manic episode.
Olanzapina jest wskazana w leczeniu średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii.
EnglishThese effects may be symptoms of a severe allergic (hypersensitivity) reaction.
Działania te mogą być objawami ciężkiej reakcji uczuleniowej (nadwrażliwości).
EnglishTo be effective, the capping of single farm payments will need to be severe.
Limitowanie płatności jednolitych musiałoby być surowe, aby mogło być skuteczne.
EnglishRarely, the skin rash can be severe and serious (Stevens Johnson syndrome).
Rzadko wysypka może być ciężka i zagrażająca życiu (zespół Stevensa - Johnsona).
EnglishSymptoms suggestive of severe allergic reactions have been reported very rarely.
Bardzo rzadko zgłaszano występowanie objawów sugerujących ciężkie reakcje alergiczne.
EnglishNo dosage adjustment is necessary for patients with severe renal impairment.
U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek nie jest konieczna zmiana dawkowania.
EnglishDuring or after you are treated with rituximab severe infusion reactions may occur.
W trakcie lub po leczeniu rytuksymabem mogą wystąpić silne reakcje na infuzję.
EnglishIf severe, requiring third party assistance, infusion of glucose may be necessary.
W ciężkich przypadkach, wymagających pomocy osób trzecich, może być konieczne
EnglishAbraxane should not be used in patients who have severe problems with their liver.
Preparatu Abraxane nie należy stosować u pacjentek z ciężką niewydolnością wątroby.
EnglishIn the case of severe renal insufficiency, Aerius should be used with caution.
Preparat Aerius należy stosować ostrożnie w przypadku ciężkiej niewydolności nerek.
EnglishIn the case of severe renal insufficiency, Azomyr should be used with caution.
Preparat Azomyr należy stosować ostrożnie w przypadku ciężkiej niewydolności nerek.
EnglishPersistent severe myelosuppression, may result in superinfection or haemorrhage.
Przetrwałe ciężkie zaburzenie czynności szpiku może prowadzić do nadkażeń i krwawień.
EnglishDo not use in animals with severe systemic disease or in animals that are moribund.
Nie stosować u zwierząt z ciężkimi chorobami układowymi ani u zwierząt konających.
EnglishRarely, more severe hepatic reactions with fatal outcomes have been reported.
Cięższe reakcje ze strony wątroby, w tym przypadki zgonów występowały rzadko.
EnglishThere is no clinical experience in patients with severe hepatic impairment.
Brak doświadczeń klinicznych u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby.
EnglishPatients with severe hepatic impairment should not be treated with paclitaxel.
Pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie należy leczyć paklitakselem.
EnglishAnd the constraints in building any organism, when you look at it, are really severe.
Jeżeli przyjrzeć się ograniczeniom w budowie organizmów, są one naprawdę spore.
EnglishPrometax has been studied in mild to moderately severe Alzheimer's disease.
Preparat Prometax badano w łagodnej lub średnio zaawansowanej chorobie Alzheimera.
EnglishOlanzapine is indicated for the treatment of moderate to severe manic episode.
Olanzapina jest wskazana w leczeniu umiarkowanych i ciękich epizodów manii.