"sexual" translation into Polish

EN

"sexual" in Polish

EN sexual
volume_up
{adjective}

sexual
volume_up
seksualny {adj. m}
Not only is sexual exploitation a crime, it is also a gross violation of human rights.
Wyzysk seksualny jest nie tylko zbrodnią, ale również poważnym naruszeniem praw człowieka.
HIV infection is a disease spread by contact with blood or sexual contact with an infected individual.
Zakażenie wirusem HIV rozprzestrzenia się poprzez krew lub kontakt seksualny z zakażoną osobą.
That's why you have toilet humor and sexual humor.
Dlatego istnieje humor toaletowy i seksualny.
sexual
volume_up
płciowy {adj. m}
And so both sides raise each other's standards of living through the sexual division of labor.
Obie strony wzjamnie podnoszą swój poziom życia przez płciowy podział ról.
You are recommended to have sexual intercourse on the day of, and the day following administration of the hCG.
Zalecany jest stosunek płciowy w dniu podania hCG i w dniu następnym.
The medical term for this condition is Hypoactive Sexual Desire Disorder, also known as HSDD.
Termin medyczny określający ten stan to zmniejszony popęd płciowy znany także jako HSDD (Hypoactive Sexual Desire Disorder).

Synonyms (English) for "sexual":

sexual
English

Context sentences for "sexual" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSexual exploitation is a violation of a child's right to care and protection.
Wykorzystywanie seksualne stanowi naruszenie prawa dziecka do opieki i ochrony.
EnglishBut it is changing the equation of what's rational in sexual decision-making.
To zmienia postać równania tego co racjonalne w decyzjach związanych z seksem.
EnglishHowever, the resolution also calls for support for sexual and reproductive health.
Rezolucja wzywa jednak również do poparcia dla zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.
EnglishEven your sexual organs get more blood flow, so you increase sexual potency.
Nawet w organach płciowych zwiększa się przepływ krwi, co wzmaga potencję seksualną.
EnglishThere, people even risk imprisonment or execution for their sexual preferences.
Za preferencje seksualne ludziom grozi tam nawet więzienie lub egzekucja.
EnglishWithout the right to sexual and reproductive health, there is no gender equality.
Bez prawa do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego nie ma równości płci.
EnglishCombating the sexual exploitation of children and child pornography (debate)
Walka z seksualnym wykorzystywaniem dzieci i pornografią dziecięcą (debata)
EnglishOveractive thyroid gland has been reported, abnormal development of secondary male sexual
Zgłaszano przypadki nadczynności tarczycy, nieprawidłowy rozwój drugorzędowych cech
EnglishThere are no data on long term effects on growth and development and on sexual maturation.
Brak danych o odległym wpływie na wzrost i rozwój oraz na dojrzewanie płciowe.
EnglishHow is health or sexual orientation relevant to combating terrorism?
Jaki związek posiada zdrowie czy orientacja seksualna ze zwalczaniem terroryzmu?
EnglishThere are high levels of murder, acts of violence and sexual attacks.
Odnotowuje się wysoki poziom zabójstw, aktów przemocy i ataków na tle seksualnym.
EnglishThat then extends to the right to contraception, abortion and good sexual health.
Dotyczy to również prawa do antykoncepcji, przerywania ciąży i dobrego zdrowia seksualnego.
EnglishThere are no data on long term effects on growth and development and on sexual maturation. na
s Brak danych o odległym wpływie na wzrost i rozwój oraz na dojrzewanie płciowe.
EnglishEjaculation disorder Ejaculation delayed Sexual dysfunction Gynaecologica l haemorrhage
Zaburzenia ejakulacji Opóźniona ejakulacja Zaburzenia seksualne Krwotok w obrębie dróg
EnglishYou may take a CIALIS tablet at least 30 minutes before sexual activity.
Lek CIALIS można przyjąć przynajmniej 30 minut przed planowaną aktywnością seksualną.
EnglishIndeed, this must include access to sexual and reproductive health services.
Trzeba także zapewnić dostęp do usług związanych ze zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym.
EnglishUN language is less specific but would also cover sexual orientation.
Język ONZ jest mniej szczegółowy, lecz obejmuje on także orientację seksualną.
EnglishIn order for VIAGRA to be effective, sexual stimulation is required.
W celu skutecznego działania preparatu Viagra niezbędna jest stymulacja seksualna.
EnglishSexual orientation and gender identity at the UN Human Rights Council (
Orientacja seksualna i tożsamość płciowa na forum Rady Praw Człowieka ONZ (
EnglishA ban on discrimination because of sexual orientation is nothing new.
Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną nie jest niczym nowym.