EN shared
volume_up
{adjective}

shared (also: common, conjoint, corporate, joint)
volume_up
wspólny {adj. m}
The issue is not the advisability of a directive that creates a joint, shared system.
Nie chodzi o słuszność dyrektywy, która tworzy wspólny, spójny system.
It was a joint effort, and the success is also shared.
Było to wspólne działanie, więc wspólny jest również sukces.
The challenge provides a shared experience, a common language, a common stance to build the right prototype.
Warsztat daje wspólne doświadczenie, wspólny język, porozumienie w sprawie prototypu.
shared
volume_up
wieloosobowy {adj. m} (przedział, pokój, sala)
shared (also: divided, split)
In addition, the Partnership will ensure that the burden is shared equally among the individual Member States.
Ponadto, Partnerstwo zapewni, że ciężar zostanie równo podzielony pomiędzy poszczególne państwa członkowskie.
We have ample speaking time in debates, shared out proportionally to every group in accordance with their size.
Mamy dostatecznie dużo czasu na zabranie głosu podczas debat, który jest podzielony proporcjonalnie pomiędzy wszystkie grupy, odpowiednio do ich wielkości.
shared
For example, to find an image that Frank uploaded and shared with you, type "owner:Frank."
Aby znaleźć na przykład obraz przesłany i udostępniony przez Karola, wpisz wyrażenie „owner:Karol”.
You can access this page by clicking the file's title in the Documents List or by following a link shared with you.
Dostęp do tej strony możesz uzyskać, klikając tytuł pliku na liście dokumentów lub udostępniony Ci link.
If you're unable to access a file that you could open before, or if you can't access something that was shared with you, there are a couple of possibilities.
Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do dokumentu, który przedtem można było otworzyć, albo do dokumentu lub pliku, który został Ci udostępniony, istnieje kilka możliwości.

Context sentences for "shared" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWithout action, our words on the promotion of shared values are so much hot air.
Bez czynów nasze słowa o promowaniu wspólnych wartości są tylko czczą gadaniną.
EnglishWe note that the responsibilities are shared, but they also seem to be diluted.
Dostrzegamy, że odpowiedzialność jest wspólna, ale wydaje się ona też rozwodniona.
EnglishOver the decades, the single European currency was an idea shared only by a few.
Przez dziesięciolecia wspólna europejska waluta była ideą, której sprzyjało niewielu.
EnglishEnergy is a sphere in which EU competence is shared with the Member States.
Energia jest dziedziną, w której UE dzieli kompetencje z państwami członkowskimi.
EnglishWe need to have the courage to say that this is a task that has to be shared out.
Musimy mieć odwagę powiedzieć, że jest to zadanie, które trzeba rozdzielić.
EnglishThis is frankly a secondary issue, however, to the main aim shared by everyone.
Jest to jednak kwestia drugorzędna wobec głównego celu, z którym wszyscy się zgadzamy.
EnglishThey help improve shared management, and that also means structural funds.
Wspomagają one zarządzanie dzielone, a to dotyczy również funduszy strukturalnych.
EnglishWhat is also important in this particular part is that there is shared management.
Co również ważne w tej konkretnej części, to podział funkcji zarządzania.
EnglishBy the way, Central Asia is a region in which the EU and Turkey have a shared interest.
Przy okazji Azja Środkowa jest regionem, w którym wspólne interesy ma UE i Turcja.
EnglishThis objective can only be reached by developing and implementing shared rules.
Cel ten można zrealizować wyłącznie przez sformułowanie i wdrożenie wspólnych przepisów.
EnglishOur treaty should emphasise respect for these shared commitments and interests.
W naszym traktacie należy zaakcentować poszanowanie tych wspólnych zobowiązań i interesów.
EnglishUniversities have shared information with each other for centuries, before the EU existed.
Uniwersytety dzielą się ze sobą informacjami od wieków, zanim jeszcze powstała UE.
EnglishTherefore, I demand that there be at least a shared analysis of this matter.
W związku z tym domagam się przeprowadzenia w tej kwestii przynajmniej wspólnej analizy.
EnglishThere would be a single speaker and things would be shared more easily.
Przemawialibyśmy jednym głosem i łatwiej byłoby wspólnie rozpatrywać sprawy.
EnglishDo we still consider the values, the shared European values, important?
Czy nadal uznajemy wartości - nasze wspólne europejskie wartości - za ważne?
EnglishI've shared with you so far some insights into the world of experts.
Do tej pory podzieliłam się z wami kilkoma spostrzeżeniami ze świata ekspertów.
EnglishCan we really go on referring to a common area of security shared with Russia?
Czy możemy dalej mówić o wspólnej z Rosją przestrzeni bezpieczeństwa?
EnglishThis position was shared by my colleagues on the Committee on Transport and Tourism.
Stanowisko to podzielali moi koledzy w Komisji Transportu i Turystyki.
EnglishWe need to put into practice the shared commitment to youth and to employment.
Musimy wprowadzić w życie wspólne zobowiązania dotyczące spraw ludzi młodych i zatrudnienia.
EnglishThat clearly states the shared responsibility of Member States and the EU as regards SGIs.
Potwierdza to wspólną odpowiedzialność państw członkowskich i UE jeśli chodzi o SGI.