EN ship
volume_up
{noun}

ship (also: craft, vessel)
They would take a ship down to Panama, across the isthmus, and then take another ship north.
Wsiadali na statek do Panamy, przez cieśninę, a potem na następny statek na północ.
And this is a Titan class ship in the space game, EVE Online.
A to jest statek klasy Tytan A to jest statek klasy Tytan z gry EVE Online.
Once a ship ceases to be suitable for use, we must stop thinking of it as a ship.
W momencie, gdy statek przestaje spełniać swoją rolę, musimy przestać myśleć o nim jak o statku.
ship (also: naval vessel)
and we went on board the ship, but they returned home again.
A pożegnawszy się jedni z drugimi, wstąpiliśmy w okręt, a oni się wrócili do domu.
And there the centurion found a ship of Alexandria sailing for Italy; and he put us therein.
A tam setnik znalazłszy okręt Aleksandryjski, który płynął do Włoch, wsadził nas weń.
(HU) Peter Mandelson is leaving the sinking ship and giving up his captain's bridge.
Pan Peter Mandelson opuszcza tonący okręt i porzuca swój mostek kapitański.

Synonyms (English) for "ship":

ship

Context sentences for "ship" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSeven million ship cargo containers come into the United States every year.
Każdego roku siedem milionów statków towarowych przypływa do Stanów Zjednoczonych.
EnglishIt was the dockers who reacted, but various countries also refused to unload the ship.
Zareagowali dokerzy, ale wiele państw również nie zezwoliło na rozładowanie statku.
EnglishThe last point, we all know in our primary schools that that camel is a ship of desert.
Ostatnia rzecz; wszyscy dobrze wiemy ze szkoły, że wielbłąd jest statkiem pustyni.
EnglishSo, I shelved it, and I made this other movie about a big ship that sinks.
Tak więc zaniechałem tego projektu i nakręciłem inny film o wielkim tonącym statku.
EnglishIf I start the little game here that the kids have done, it'll crash the space ship.
Jeśli tak zrobię, gra zrobiona przez dzieci pokazuje, że rakieta spadnie.
EnglishAnd the set was based as an exact replica on the blueprints of the ship.
Plan filmowy był dokładną kopią statku odwzorowaną na podstawie blueprintów.
EnglishIt's stupid that we put water in plastic bottles in Fiji and ship it here.
To głupie że zamykamy w plastikowych butelkach wodę z Fiji i transportujemy do Stanów.
EnglishAnd when he was in his 20s he embarked upon a remarkable voyage on the ship the Beagle.
A mając dwadzieścia kilka lat, wyruszył w pamiętną podróż na pokładzie statku Beagle.
EnglishAnd when they had eaten enough, they lightened the ship, throwing out the wheat into the sea.
Będąc tem pokarmem nasyceni, ulżenie czynili okrętowi, wyrzucając zboże w morze.
EnglishSo put that library at the bottom of that ship -- that's how big the thing was going to be.
Jeśli postawimy tę bibliotekę na dnie statku -- oto, jak wielki miał się stać.
EnglishI am happy to see that there is a Community will to improve ship dismantling practices.
Cieszę się, że we Wspólnocie jest wola poprawy praktyk demontażu statków.
EnglishMost of us from the ship -- even I -- look out at the ocean and see this homogeneous sea.
Większość z nas, nawet ja, patrzy na ocean ze statku i widzi jednorodną powierzchnię.
EnglishAnd I'm flying a little robotic vehicle through the corridor of the ship.
I dryfuję przez korytarze statku w niewielkim zautomatyzowanym pojeździe.
EnglishA global solution to the problem of ship dismantling is still urgently needed.
Nadal istnieje pilna potrzeba znalezienia globalnego rozwiązania problemu złomowania statków.
EnglishThere are currently 16 Bulgarians who are being held captive on the ship Malaspina Castle.
Obecnie na statku "Malaspina Castle” przetrzymywanych jest 16 bułgarskich zakładników.
EnglishThey got them by ship, and I'm talking now about 7,000, 8,000 at a time went out this week.
Przypłynęły statkiem. ~~~ W tym tygodniu wyruszyły dostawy po 7-8 tysięcy.
EnglishThe IMO draft Convention on ship recycling signals some progress in this area.
Projekt konwencji IMO w sprawie recyklingu statków świadczy o pewnych postępach w tej dziedzinie.
Englishand the third day they cast out with their own hands the tackling of the ship.
A trzeciego dnia rękami naszemi okrętowe naczynia wyrzuciliśmy.
EnglishAnd we were in all in the ship two hundred threescore and sixteen souls.
A było nas wszystkich dusz w okręcie dwieście siedmdziesiąt i sześć.
EnglishAnd the idea was to go in and do an interior survey of that ship, which had never been done.
Koncepcja była taka, aby wejść do wnętrza statku i zbadać je po raz pierwszy w historii.