"significant other" translation into Polish

EN

"significant other" in Polish

EN significant other
volume_up
{noun}

significant other
significant other

Synonyms (English) for "significant other":

significant other

Similar translations for "significant other" in Polish

significant adjective
other adjective
Polish
other pronoun
Polish

Context sentences for "significant other" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEurope is at least a significant step ahead of other continents in this respect.
Europa wyprzedza inne kontynenty w tej dziedzinie przynajmniej o duży krok.
EnglishNo other clinically significant interactions with medicinal products are anticipated.
Nie są spodziewane inne interakcje między produktami leczniczymi o znaczeniu klinicznym.
EnglishNo other clinically significant drug interaction has been reported during GONAL-f therapy.
Nie odnotowano znaczących klinicznie interakcji z innymi lekami podczas leczenia lekiem GONAL- f.
EnglishNo other clinically significant drug interaction has been reported during GONAL-f therapy.
Nie odnotowano znaczących klinicznie interakcji z innymi lekami podczas leczenia preparatem GONAL- f.
EnglishNo other clinically significant drug interaction has been reported during GONAL-f therapy.
Nie odnotowano znamiennych klinicznie interakcji z innymi lekami podczas leczenia preparatem GONAL- f.
EnglishThere was no significant increase in any other tumour type in either male or female mice or rats.
Nie nastąpił znaczący wzrost liczby żadnych innych typów guzów u samców ani u samic myszy lub szczurów.
EnglishThe other significant controversial matter as regards the Council concerns the funds for foreign affairs policy.
Kolejną znaczącą i kontrowersyjną kwestię dotyczącą Rady stanowią środki na politykę zagraniczną.
EnglishHowever, there are no known clinically significant interactions with other medicinal products or laboratory tests.
Jednak nie są znane żadne klinicznie istotne interakcje z innymi lekami lub badaniami laboratoryjnymi.
EnglishThere was no significant increase in any other tumour type in either male or female mice or rats.
Nie nastąpiło znaczące zwiększenie częstości występowania żadnych innych typów nowotworów u samców albo u samic myszy lub szczurów.
EnglishAnd men are much more likely to have their significant other, spouse, give consent than the other way around.
I w przypadku mężczyzn jest bardziej prawdopodobne, że ich partnerka lub małżonka, wyrazi zgodę niż w sytuacji odwrotnej.
EnglishLike Philip Roth, who said, "And yet, what are we to do about this terribly significant business of other people?
Myślę, że najlepiej ujęli to pisarze, tacy jak Philip Roth, który napisał: "Cóż począć z tym okropnie ważnym problemem innych ludzi?
EnglishWe invest significant sums in each other's economies, we have common interests at global level and yet the negotiations are only progressing slowly.
Inwestujemy duże sumy w swoje gospodarki, mamy wspólne interesy na szczeblu globalnym, a mimo to negocjacje przebiegają powoli.
EnglishBoth sides are also significant investors in each other's economy, with a combined volume of Foreign Direct Investment worth EUR 200 billion in 2009.
Obie strony są także ważnymi inwestorami, jako że wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych wyniosła w 2009 roku 200 miliadów euro.
EnglishThey failed to take into account that, in a globalised world, monetary policies adopted nationally have a significant impact on other economies.
Nie uwzględniły tego, że w zglobalizowanym świecie polityka walutowa realizowana na szczeblu narodowym w istotnym stopniu wpływa na inne gospodarki.
EnglishThe plasma protein binding of lansoprazole is about 95 %, but this has not been found to have a significant effect on other protein bound active substances.
Wiązanie lanzoprazolu z białkami osocza wynosi około 95 %, ale nie stwierdzono znaczącego wpływu na wiązanie z białkami osocza innych leków.
EnglishDemography is one of the key challenges for the European Union, especially in the context of significant overpopulation in other parts of the world.
Demografia stanowi jedno z kluczowych wyzwań dla społeczeństwa europejskiego, szczególnie w kontekście tak dużego przeludnienia w innych regionach świata.
EnglishIn vitro studies indicate that lumiracoxib is not a significant inhibitor of other cytochrome P450 isoforms, including CYP1A2, CYP2C8, CYP 2C19, CYP2D6, CYP2E1, and CYP3A4.
Badania in vitro wskazują, że lumirakoksyb nie jest istotnym inhibitorem innych izoenzymów cytochromu P450, w tym CYP1A2, CYP2C8, CYP 2C19, CYP2D6, CYP2E1, i CYP3A4.
EnglishThe second point of contention was the extent of the resources which could help launch the facility and can be expected to actually attract other significant resources.
Drugim zagadnieniem budzącym kontrowersje był zakres środków, które pomogłyby w uruchomieniu tego instrumentu i pozwoliły oczekiwać, że uda się pozyskać również inne znaczące zasoby.
EnglishThis is a huge task for the Spanish Presidency, since it is to be followed by other highly significant projects in the sphere of innovation, telecommunications and other related matters.
To ogromne zadanie dla prezydencji hiszpańskiej, ponieważ w ślad za nim mają pójść inne bardzo ważne projekty w sferze innowacji, telekomunikacji i w innych powiązanych dziedzinach.