"silence" translation into Polish

EN

"silence" in Polish

PL

EN silence
volume_up
{noun}

silence (also: hush, quietness, still, quiet)
And that silence just outside a doctor's office, that many of us know.
Nastała cisza, cisza, którą wielu z nas doświadczyło.
There was silence for a while, then they said, "You've spelled it wrong.
Przez chwilę panowała cisza, a potem powiedzieli "Źle napisałeś.
All sank into silence and the whole country was decimated.
Wszędzie zapadła cisza, a kraj był zdziesiątkowany.
silence (also: muteness)
To the horrors of war have been added neglect, indifference and silence.
Do okropieństw wojny doszły jeszcze lekceważenie, obojętność i milczenie.
The only appropriate response would be a compassionate silence and some kind of practical help.
Jedyną właściwą odpowiedzią byłoby współczujące milczenie i jakaś praktyczna pomoc.
Silence is a crime in certain situations.
W pewnych sytuacjach przestępstwem jest także milczenie. Panie przewodniczący!
I should say to our visitors that we normally ask for silence but I think we are being lenient today, and I thank Mr Higgins for giving me the opportunity to speak.
Chciałabym poinformować naszych gości, że zazwyczaj prosimy o spokój na sali, ale sądzę, że dziś będziemy wyrozumiali.

Synonyms (English) for "silence":

silence

Context sentences for "silence" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey sat in silence through their trails, waving occasionally at family and friends.
W trakcie procesów siedzieli w milczeniu, machając czasem do rodziny lub przyjaciół.
EnglishI would ask you to rise for a minute's silence in remembrance of the dead.
Chciałbym prosić wszystkich o powstanie i uczczenie pamięci zmarłych minutą ciszy.
EnglishIf you can't get absolute silence, go for quiet, that's absolutely fine.
Jeżeli nie możesz uzyskać absolutnej ciszy, po prostu się wycisz, to też dobre.
EnglishBut Jehovah is in his holy temple: let all the earth keep silence before him.
Pan jest w kościele świętobliwości swojej; umilknij przed obliczem jego wszystka ziemio
EnglishLadies and gentlemen, we will not close the debate until everyone is seated in silence.
Panie i panowie! Nie zakończymy debaty, dopóki wszyscy nie usiądą spokojnie.
EnglishSo I want to thank you for being here and I want to end this in five seconds of silence.
Więc chcę wam podziękować za bycie tutaj i chcę zakończyć na pięciu sekundach ciszy.
EnglishThe dead praise not Jehovah, Neither any that go down into silence;
Umarli nie będą chwalili Pana, ani kto z tych, co zstępują do miejsca milczenia.
EnglishThe EU and governments are aware of this but maintain a wall of silence about it.
UE oraz rządy poszczególnych państw zdają sobie z tego sprawę, ale utrzymują zmowę milczenia.
EnglishWhen I kept silence, my bones wasted away Through my groaning all the day long.
Gdym milczał, schnęły kości moje w narzekaniu mojem na każdy dzień.
EnglishAnd the peaceable folds are brought to silence because of the fierce anger of Jehovah.
I zagubione będą spokojne pastwiska dla zapalczywości gniewu Pańskiego,
EnglishI wanted a place that I would have total silence and total solitude.
Szukałam miejsca, w którym można odnaleźć całkowitą ciszę i całkowite odosobnienie.
EnglishCan I respectfully ask that I have some silence so I can actually make a speech?
Czy mogę uprzejmie poprosić o ciszę, abym mogła się wypowiedzieć?
EnglishHere, in the silence of the European Parliament, other choices are being made.
Tutaj, w ciszy Parlamentu Europejskiego, dokonywane są inne wybory.
EnglishNow, as then, the oppressors fail in their attempts to silence these courageous voices.
Dziś też, podobnie jak wtedy, prześladowcom nie udaje się uciszyć tych odważnych głosów.
EnglishPlease rise and observe a minute's silence in memory of our late colleague.
Proszę członków Izby o powstanie i uczczenie pamięci naszej zmarłej koleżanki minutą ciszy.
EnglishUnless Jehovah had been my help, My soul had soon dwelt in silence.
By mi był Pan nie przybył na pomoc, małoby była nie mieszkała dusza moja w milczeniu.
EnglishLadies and gentlemen, please rise to observe a minute's silence for the victims of terrorism.
Panie i Panowie! Proszę o powstanie i uczczenie pamięci ofiar terroryzmu minutą ciszy.
EnglishRepressive regimes across the world continue to use technologies to silence free speech.
Represyjne rządy na całym świecie wciąż posiłkują się technologią, aby tłumić wolność słowa.
EnglishThe victims of Communism would also deserve a minute silence observed in this House.
Ofiary komunizmu również zasługują na minutę ciszy w tej Izbie.
EnglishWe, my friends, cannot simply stand by in silence while a government murders its own citizens.
Przyjaciele! Nie możemy patrzeć w milczeniu, gdy rząd morduje swoich własnych obywateli.