"sincerely" translation into Polish

EN

"sincerely" in Polish

EN sincerely
volume_up
{adverb}

I sincerely hope that the regulation will be rejected during the vote.
Szczerze ufam, że przedmiotowe rozporządzenie zostanie odrzucone w głosowaniu.
I would therefore like to congratulate the Belgian Presidency most sincerely.
Chciałbym w związku z tym szczerze pogratulować prezydencji belgijskiej.
(CS) Mr President, I sincerely congratulate Slovakia on its accession to the eurozone.
Szczerze gratuluję Słowacji przystąpienia do strefy euro.

Synonyms (English) for "sincerely":

sincerely
sincere

Context sentences for "sincerely" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI sincerely hope that the summit will contribute to solving these issues.
Mam głęboką nadzieję, że ten szczyt przyczyni się do rozwiązania tych problemów.
EnglishFor this reason I would like to thank Mrs Giannakou most sincerely for her report.
Dlatego chciałbym najserdeczniej podziękować pani poseł Giannakou za jej sprawozdanie.
EnglishIn summary, I would like to thank everyone most sincerely for the stimulating debate.
Podsumowując, chciałbym, jak najszczerzej podziękować za inspirującą debatę.
EnglishI would like to thank the rapporteur, Mrs Thyssen, most sincerely for her successful work.
Chciałbym serdecznie podziękować sprawozdawczyni, pani Thyssen, za jej świetną pracę.
EnglishI sincerely hope, moreover, that we will conclude at first reading.
Ponadto żywię głęboką nadzieję, że sfinalizujemy ten projekt już w pierwszym czytaniu.
EnglishI take this opportunity to thank you all sincerely for this experience.
Korzystając z okazji, pragnę wszystkim podziękować za tę możliwość.
EnglishI would like to thank the rapporteur most sincerely once again for her truly splendid work.
Chciałabym ponownie serdecznie podziękować sprawozdawczyni za jej naprawdę wspaniałą pracę.
English(RO) I sincerely thank the Commissioner for the answer he gave.
(RO) Bardzo dziękuję panu komisarzowi za udzieloną przez niego odpowiedź.
EnglishIn this regard, I sincerely hope that our words are followed by actions.
Mam nadzieję, że w tym względzie za naszymi słowami pójdą czyny.
EnglishI entirely agree with your analysis and sincerely thank you for it.
Całkowicie zgadzam się z pani analizą i bardzo pani za nią dziękuję.
EnglishMy words [shall utter] the uprightness of my heart; And that which my lips know they shall speak sincerely.
Szczerością serca mego będą słowa moje, a czyste zdania wargi moje mówić będą.
English(FR) Mr President, Mr Jouyet, Commissioner, I thank you most sincerely.
(FR) Panie przewodniczący, panie Jouyet, panie komisarzu!
EnglishI sincerely believe that piracy is a form of terrorism and it is taking on uncontrolled proportions.
Jestem przekonany, że piractwo jest formą terroryzmu i że przyjmuje niekontrolowane rozmiary.
English(DE) Mr President, I would like to thank Mr Le Foll most sincerely for his report.
(DE) Panie przewodniczący! Chciałbym serdecznie podziękować panu posłowi Le Followi za przedmiotowe sprawozdanie.
EnglishFinally, I would like to thank Mr Lyon very sincerely for making it possible for us to work so well together.
Na koniec pragnę bardzo serdecznie podziękować panu Lyonowi za bardzo dobrą współpracę.
EnglishI sincerely hope that best use will be made of this service in the interests of the European Union.
Naprawdę mam nadzieję, że służba ta zostanie jak najlepiej wykorzystana dla dobra Unii Europejskiej.
EnglishI should like to thank you sincerely for your determination.
Chciałby podziękować panu serdecznie za pana determinację.
EnglishThat is why I thank you most sincerely, and that is also why I, in turn, will listen to you very carefully.
Dlatego dziękuję państwu jak najszczerzej, i teraz ja wysłucham, z kolei, państwa bardzo uważnie.
EnglishOnce again, I would like to sincerely bid you all welcome.
Raz jeszcze pragnę wszystkich państwa serdecznie powitać.
EnglishAt this point, I would like to thank you most sincerely for having stated that you are willing to do that.
Chciałabym w tym miejscu bardzo serdecznie panu podziękować za stwierdzenie, że ma pan zamiar to zrobić.