EN spear
volume_up
{noun}

spear (also: assegai)
And now see where the king's spear is, and the cruse of water that was at his head.
A teraz, patrz, kędy jest włócznia królewska, i kubek od wody, co był w głowach jego?
And he lifted up his spear against three hundred and slew them, and had a name among the three.
Ten podniósł włócznią swą przeciwko trzema stom, i zabił je, i był sławnym między trzema.
howbeit one of the soldiers with a spear pierced his side, and straightway there came out blood and water.
Lecz jeden z żołnierzy włócznią otworzył bok jego, a zarazem wyszła krew i woda.
spear
Punkt trzeci - rzucaj oszczepem.
And when Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the priest, saw it, he rose up from the midst of the congregation, and took a spear in his hand;
Co gdy ujrzał Finees, syn Eleazara, syna Aarona kapłana, wstawszy z pośrodku zgromadzenia, wziął oszczep w ręce swoje.
and that all this assembly may know that Jehovah saveth not with sword and spear: for the battle is Jehovah's, and he will give you into our hand.
I dozna wszystko to zgromadzenie, że nie mieczem, ani oszczepem wybawia Pan, gdyż Pańska jest walka, a poda was w ręce nasze.
spear (also: assegai)
So you don't want to have the mastodon charging at you and be saying to yourself, "A slingshot or maybe a spear might work.
Więc nie chcecie podczas szarży mastodonta mówić do siebie: "Proca lub może dzida zadziała.

Synonyms (English) for "spear":

spear

Context sentences for "spear" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd David said unto Ahimelech, And is there not here under thy hand spear or sword?
I rzekł Dawid do Achimelecha: A niemaszże tu przy ręce swej włóczni, albo miecza?
EnglishThe children of Judah that bare shield and spear were six thousand and eight hundred, armed for war.
Z synów Judowych, noszących tarcz i włócznię, sześć tysięcy i ośm set gotowych do boju.
EnglishDraw out also the spear, and stop the way against them that pursue me: Say unto my soul, I am thy salvation.
Dobądź włóczni, a staw się na drodze przeciwko tym, którzy mię prześladują.
EnglishAnd of Naphtali a thousand captains, and with them with shield and spear thirty and seven thousand.
A z pokolenia Neftalimowego książąt tysiąc, a z nimi z tarczami i z kopijami trzydzieści i siedm tysięcy.
EnglishAdam takes four hours to make a spear and three hours to make an axe.
Adam robi włócznię w 4 godziny i topór w 3.
EnglishOz takes one hour to make a spear and two hours to make an axe.
Oz robi włócznię w 1 godzinę a topór w 2.
EnglishThe quiver rattleth against him, The flashing spear and the javelin.
EnglishBut the Waorani didn't just spear outsiders.
Waorani jednak nie tylko zadźgali dzidami obcych.
EnglishHe maketh wars to cease unto the end of the earth; He breaketh the bow, and cutteth the spear in sunder; He burneth the chariots in the fire.
Pójdźcie, oglądajcie sprawy Pańskie, jakie uczynił spustoszenie na ziemi;
EnglishNumber three -- throw a spear.
EnglishBut the man that toucheth them Must be armed with iron and the staff of a spear: And they shall be utterly burned with fire in [their] place
Lecz kto się go jedno chce dotknąć, obwaruje się żelazem i drzewem włóczni, albo ogniem wypala go do szczętu na miejscu jego.
EnglishThe sun and moon stood still in their habitation, At the light of thine arrows as they went, At the shining of thy glittering spear.
Słońce i miesiąc zastanowił się w mieszkaniu swojem, przy jegoż świetle latały strzały twe, i przy blasku lśniącej się włóczni twojej.
Englishand that all this assembly may know that Jehovah saveth not with sword and spear: for the battle is Jehovah's, and he will give you into our hand.
I dozna wszystko to zgromadzenie, że nie mieczem, ani oszczepem wybawia Pan, gdyż Pańska jest walka, a poda was w ręce nasze.
EnglishAnd the staff of his spear was like a weaver's beam; and his spear's head [weighed] six hundred shekels of iron: and his shield-bearer went before him.
A oszczepisko oszczepu jego jako nawój tkacki, a grot oszczepu jego miał sześć set syklów żelaza, a niosący tarcz jego szedł przed nim.
EnglishAnd Abishai, the brother of Joab, he was chief of the three; for he lifted up his spear against three hundred and slew them, and had a name among the three.
A Abisaj, brat Joabowy, był przedniejszy z onych trzech; tenże podniósł włócznię swą na trzysta ludu, które pobił, i otrzymał sławę między onymi trzema.
EnglishWoman: I would make a spear that, when you went deep sea diving, you could catch the fish really fast, and then roll it back up, and you could swim easier ...
Zrobiłbym włócznię, którą można byłoby bardzo szybko łapać ryby podczas głębokiego nurkowania, a następnie zwinąć ją z powrotem i pływać bez utrudnień.
EnglishAnd there was again war with the Philistines; and Elhanan the son of Jair slew Lahmi the brother of Goliath the Gittite, the staff of whose spear was like a weaver's beam.
Była też jeszcze wojna z Filistynami, gdzie zabił Elchana, syn Jairowy, Lachmiego, brata Golijata Gietejczyka, którego drzewce u włóczni było nawój tkacki.
EnglishAnd the young man that told him said, As I happened by chance upon mount Gilboa, behold, Saul was leaning upon his spear; and, lo, the chariots and the horsemen followed hard after him.
Odpowiedział mu młodzieniec, który mu to oznajmił: Przyszedłem z trafunku na górę Gilboe, a oto, Saul tkwiał na włóczni swojej, a wozy i jezdni doganiali go.
Englishand Ishbibenob, who was of the sons of the giant, the weight of whose spear was three hundred [shekels] of brass in weight, he being girded with a new [sword], thought to have slain David.
Tedy Jesbibenob, który był z synów jednego olbrzyma, (a grot drzewca jego ważył trzy sta syklów miedzi, a miał przepasany miecz nowy) umyślił był zabić Dawida.
EnglishAnd there was again war with the Philistines at Gob; and Elhanan the son of Jaareoregim the Beth-lehemite slew Goliath the Gittite, the staff of whose spear was like a weaver's beam.
Była też jeszcze inna wojna w Gob z Filistynami, kędy zabił Elhana, syna Jaara Oregim, Betlehemczyk, brata Golijatowego z Giet, którego drzewce u włóczni było jako nawój tkacki.