"spleen" translation into Polish

EN

"spleen" in Polish

PL

"spleen" in English

EN

EN spleen
volume_up
{noun}

1. general

spleen
spleen
"Naked City" is a nickname for New York, and "Spleen" embodies the melancholia and inertia that come from feeling alienated in an urban environment.
"Nagie Miasto" to Nowy Jork, "spleen" natomiast uosabia melancholię i inercję, powstałe w poczuciu alienacji w środowisku miejskim.

2. anatomy

spleen
The second study involved 62 patients who still had their spleens and who had been treated for ITP in the past.
Drugie badanie obejmowało 62 pacjentów z zachowaną śledzioną, którzy w przeszłości byli leczeni z powodu samoistnej plamicy małopłytkowej.
In invasive candidiasis, the fungal infection spreads to the internal organs such as the liver, spleen and kidneys via the bloodstream.
W kandydozie inwazyjnej zakażenie grzybicze rozprzestrzenia się za pośrednictwem układu krwionośnego do organów wewnętrznych takich jak wątroba, śledziona i nerki.
Of the 9 patients in the weekly treatment group with abnormally large spleens at baseline, 3 had spleen volumes that normalized by the end of the study.
U 3 spośród 9 pacjentów z grupy leczonej raz w tygodniu z nieprawidłowo dużą śledzioną w badaniu wyjściowym, wielkość śledziony uległa normalizacji przed zakończeniem badania.

Synonyms (English) for "spleen":

spleen

Context sentences for "spleen" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis can result in liver and spleen enlargement, changes in the blood, and bone disease.
Prowadzi to do powiększenia wątroby i śledziony, zmian we krwi oraz choroby kości.
EnglishTherefore, spleen size should be carefully monitored (e. g. clinical pr
W związku z tym należy uważnie kontrolować wielkość śledziony (np. badanie lekarskie, ultrasonografia).
EnglishTherefore, spleen size should be carefully monitored (e. g. clinical examination, ultrasound).
W związku z tym należy uważnie kontrolować wielkość śledziony (np. badanie lekarskie, ultrasonografia).
Englishif you have Kaposi's sarcoma and have had your spleen removed.
gdy pacjent z mięsakiem Kaposiego ma usuniętą śledzionę.
EnglishTherefore, spleen size should be carefully monitored (e. g. clinical examination, ultrasound).
Dlatego należy starannie monitorować wielkość śledziony (np. podczas badania klinicznego, badaniem ultrasonograficznym).
EnglishTherefore, spleen size should be carefully monitored (e. g. clinical examination, ultrasound).
Dlatego należy starannie kontrolować wielkość śledziony (np. podczas badania klinicznego, badaniem ultrasonograficznym).
EnglishSpleen size should be evaluated regularly.
Należy regularnie oceniać wielkość śledziony.
EnglishUndesirable effect Leukocytosis, thrombocytopenia Spleen disorder Elevated alkaline phosphatase, elevated LDH SGOT increased, hyperuricaemia
Leukocytoza, trombocytopenia Zaburzenia śledziony Zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej, LDH
EnglishSpleen disorder Nervous system disorders
EnglishAt 12 months, there was a mean reduction in liver organ volume of 12.1 % and a mean reduction in spleen volume of 19.0 %.
W 12 miesiącu zaobserwowano średnie zmniejszenie objętości wątroby o 12, 1 % oraz średnie zmniejszenie objętości śledziony o 19, 0 %.
EnglishUndesirable effect Spleen disorder
English% Change in Spleen Volume
EnglishIn the study of type 1 Gaucher disease, there was a reduction in liver organ size of 12 % and a reduction in spleen size of 19 % after a year.
W badaniu dotyczącym choroby Gauchera typu 1 po roku odnotowano zmniejszenie się rozmiaru wątroby o 12 %, a śledziony – o 19 %.
EnglishAfter 3 years of continuous Zavesca treatment, mean reductions in liver and spleen organ volume were 17.5 % and 29.6 %, respectively.
Po 3 latach nieprzerwanego leczenia preparatem Zavesca, średnie zmniejszenie objętości wątroby i śledziony wynosiło odpowiednio 17, 5 % oraz 29, 6 %.
EnglishAn increased 3H-thymidine incorporation in the erythroid nucleated spleen cells has been found in vitro (mouse spleen cell culture) after incubation with epoetin beta.
Poważne przeciążenie glinem z powodu leczenia niewydolności nerek może zmniejszać skuteczność preparatu NeoRecormon.
EnglishSpleen disorder
EnglishSpleen disorder
EnglishIn the first 6 months in patients who were switched to Zavesca, liver and spleen organ volumes and haemoglobin levels were unchanged.
W trakcie pierwszych 6 miesięcy u pacjentów, którzy przeszli na preparat Zavesca, objętości wątroby i śledziony oraz stężenia hemoglobiny pozostały bez zmian.
EnglishThe parent compound is widely distributed in the tissues with the highest concentrations found in the lungs, bile, intestinal mucosa, spleen, kidney and liver.
Związek macierzystyjest obecny w wielu tkankach przy czym największe stężenia wykryto w płucach, błonie śluzowej jelita, żółci, śledzionie, nerce i wątrobie.
EnglishIncreased spleen size and very rare cases (likely to occur in fewer than 1 in 10,000 patients) of spleen rupture have been reported after the use of Neulasta.
Po zatosowaniu leku Neulasta stwierdzono powiększoną śledzionę i bardzo rzadko (może wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów) przypadki pęknięcia śledziony.