EN stand-up
volume_up
{noun}

Context sentences for "stand-up" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe stand up for their rights, and on 17 December social Europe will emerge empowered.
Opowiadamy się po stronie ich praw, a 17 grudnia Europa socjalna powstanie silna.
EnglishOK, well stand up for me just for a second, so I can see where you are.
Dobrze, czy mógłby Pan wstać na sekundę, żebym mógł zobaczyć, gdzie Pan siedzi.
EnglishThe European Parliament must stand up for a strong, fair and well-financed CAP.
Parlament Europejski musi opowiedzieć się za mocną, sprawiedliwą i dobrze finansowaną WPR.
EnglishI go mourning without the sun: I stand up in the assembly, and cry for help.
Chodzę szczerniawszy, ale nie od słońca; powstaję i wołam w zgromadzeniu.
EnglishAnd, I say again, we shall all shortly have to stand up and be counted.
Powtarzam jeszcze raz, że wkrótce będziemy musieli zatrzymać się i zastanowić.
EnglishWill the critics stand up and say, 'We were wrong to insist that CMRs be banned'?
Czy krytycy wstaną i powiedzą: "Myliliśmy się nalegając, aby substancje CMR były zakazane”?
EnglishThis murder allegation is based on court documents which do not stand up.
Oskarżenie o zabójstwo opiera się na dokumentach sądowych, których nie można obronić.
EnglishAnd there are stand-up comics who are talking about racial issues, about ethnic issues.
Są też artyści kabaretowi, którzy mówią o problemach rasowych i etnicznych.
EnglishWe shall support him and continue to stand up for the freedom of the Latin American people.
Powinniśmy go wspierać i nadal stać w obronie wolności mieszkańców Ameryki Łacińskiej.
EnglishAnyone who does not wish to support Mrs Vălean's motion can stand up.
Jeśli ktoś nie chce poprzeć wniosku pani poseł Vălean proszę o powstanie.
EnglishThe evidence against him would not stand up for five minutes if examined by a British court.
Gdyby dowody przeciwko niemu badał sąd brytyjski, upadłyby one w mniej niż pięć minut.
EnglishThe timeframe is much too short - the results would not stand up very well.
Ramy czasowe są zbyt krótkie - rezultaty nie będą zbyt miarodajne.
EnglishAnd in stand-up of course, the stand-up comedian is supposed to dominate the audience.
I oczywiście stand-up Komicy stand-up muszą zdominować publiczność.
EnglishWell, it is all about the label: few of these missions stand up to scrutiny.
Cóż, wszystko rozbija się właśnie o logo: niewiele z tych misji jest w stanie przetrwać kontrolę.
EnglishAre there forty Members who will stand up and make a request for the quorum to be established?
Czy jest tu czterdziestu posłów, którzy zechcą wstać i złożyć wniosek w sprawie kworum?
Englishflushing, high or low blood pressure, feeling of dizziness/ vertigo when you suddenly stand up
uderzenia gorąca, wysokie lub niskie ciśnienie tętnicze, zawroty głowy podczas szybkiego
EnglishAn agreement that can stand up, which is ambitious as well as balanced.
Porozumienia, które byłoby w stanie się utrzymać; porozumienia ambitnego oraz zrównoważonego.
EnglishThis must not be forgotten, and we must therefore stand up for the wellbeing of these enterprises.
Nie wolno o tym zapominać, dlatego musimy walczyć o pomyślność tych przedsiębiorstw.
EnglishIt is extremely important for the European Parliament to always stand up for European values.
Jest niezwykle ważne, aby Parlament Europejski zawsze stał na straży wartości europejskich.
EnglishThe same Member had the audacity to stand up in this House today and talk about truth and honesty.
Ten sam poseł miał śmiałość zabrać głos w tej Izbie i mówić o prawdzie oraz szczerości.