"step" translation into Polish


Did you mean: stęp, stępić
EN

"step" in Polish

PL

"step" in English

EN step
volume_up
{noun}

step (also: footfall, gait, pace, stride)
This is a step in the right direction, and it is a step that makes me, at least, proud.
Jest to krok we właściwym kierunku i to krok, z którego przynajmniej ja jestem dumy.
This is a first step, Mr Jouyet, but this step still needs to be sufficiently significant.
Jest to dopiero pierwszy krok, panie Jouyet, lecz mimo to musi to być krok znaczący.
This compromise is only a first step, but it is a step in the right direction.
Przedmiotowy kompromis to zaledwie pierwszy krok, ale zrobiony w dobrym kierunku.
step (also: stair)
If you climb these three, six steps you will find something very nice.
Jeśli wejdzie się po tych schodkach jest tam coś bardzo ładnego.
He's written on that thing, "The highest step in the world."
On napisał na nim: „Najwyższy stopień świata.” A jak się człowiek wtedy czuje?
The transport of glucose in these tissues is the rate limiting step in the use of glucose.
Transport glukozy w tych tkankach jest czynnikiem ograniczającym stopień zużycia glukozy.
The second step is that we must now achieve stronger integration of financial market supervision.
Drugi krok polega na tym, że musimy teraz osiągnąć wyższy stopień integracji nadzoru nad rynkami finansowymi.

Context sentences for "step" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe next step will be to reform the basis of the banking system at Union level.
Kolejnym krokiem będzie reforma podstaw sektora bankowego na szczeblu unijnym.
EnglishThe directive currently in force certainly represented a first step along the way.
Niewątpliwie pierwszym krokiem w tym kierunku była obowiązująca obecnie dyrektywa.
EnglishWe therefore call upon our governments to step up their efforts and set an example.
Wzywamy zatem nasze rządy do zintensyfikowania wysiłków i danie dobrego przykładu.
EnglishThe signing of a trade and investment agreement would be a major step forward.
Podpisanie porozumienia handlowo-inwestycyjnego byłoby dużym krokiem naprzód.
EnglishFirst of all, Member States have to step up national implementation of EU legislation.
Przede wszystkim państwa członkowskie muszą przyspieszyć wdrażanie przepisów UE.
EnglishBut the Lisbon Treaty is, in our view, still a step in the wrong direction.
Lecz w naszym odczuciu traktat lizboński jest niestety krokiem w złym kierunku.
EnglishTherefore, this report is a step forward in the fight against this serious disease.
Dlatego sprawozdanie to jest pozytywnym krokiem w walce z tą poważną chorobą.
EnglishLastly, I believe that we should step up the dialogue with third countries.
Wreszcie, jestem zdania, że powinniśmy zintensyfikować dialog z krajami trzecimi.
EnglishNabucco may prove to be an excellent step towards ensuring energy security.
Nabucco może być bardzo dobrym krokiem na rzecz bezpieczeństwa energetycznego.
EnglishThis represented a significant step forward towards bringing about equal opportunities.
Stanowiło to istotny postęp we wprowadzaniu równych szans dla kobiet i mężczyzn.
EnglishI will end by insisting that the social package should be just one step along the way.
Na koniec nalegam, by pakiet socjalny był tylko jednym krokiem na długiej drodze.
EnglishHowever, to my mind, this compromise does take us a step in that direction.
Jednak moim zdaniem osiągnięty kompromis jest mimo wszystko krokiem w tym kierunku.
EnglishThe EU's response to the negotiating difficulties is that we must step up the pace.
W obliczu trudności negocjacyjnych odpowiedź UE brzmi: musimy przyspieszyć.
EnglishThey will not be free and fair, but we must settle for one small step after another.
Nie będą one wolne i sprawiedliwe, ale musimy zadowolić się strategią małych kroków.
EnglishTherefore, the first step is to provide appropriate care for these children.
Dlatego pierwszym krokiem jest zapewnienie odpowiedniej opieki tym dzieciom.
EnglishMr Lamassoure yesterday said that he was willing to step down from office.
Pan poseł Lamassoure powiedział wczoraj, że jest gotowy ustąpić ze stanowiska.
EnglishThe following is a basic, step-by-step guide to injecting your medicine.
Poniżej przedstawiono wykonywanie kolejnych czynności podczas wstrzykiwania leku.
EnglishOur CAP must be an opportunity to take a step towards adopting greener practices.
WPR musi stwarzać szansę na przyjęcie bardziej proekologicznych praktyk.
EnglishWe will put forward a bold resolution on the second step of the 2020 strategy.
Przedstawimy odważną rezolucję dotyczącą drugiego kroku "strategii 2020”.
EnglishThe Commission's work programme on policy coherence is a good step in this direction.
Roboczy program Komisji w sprawie spójności polityki jest krokiem w dobrym kierunku.