EN stifle
volume_up
{noun}

stifle (also: stifle joint)
volume_up
staw kolanowy {m} (tylnej nogi zwierzęcia)

Synonyms (English) for "stifle":

stifle

Context sentences for "stifle" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBrussels finally realised the folly of its policy to stifle production.
Bruksela wreszcie zdała sobie sprawę z głupoty jej polityki dławienia produkcji.
EnglishThey receive paltry compensation which is intended to stifle their opposition and protests.
Otrzymują oni nędzną rekompensatę, której celem jest zdławienie ich sprzeciwu i protestów.
EnglishIt is as though the industry has tried to stifle the debate on the safety of nanomaterials.
Wyglądało to, jakby branża starała się stłumić debatę na temat bezpieczeństwa nanomateriałów.
EnglishIn the 21st century, we must encourage, not stifle, competition from online retailers.
W XXI wieku musimy promować, a nie tłumić konkurencję ze strony firm detalicznych działających on-line.
EnglishIt is baffling therefore to hear that fresh regulation is bad because it would stifle financial innovation.
Dlatego zaskakują stwierdzenia, że nowa regulacja jest zła, ponieważ zdusi innowacyjność finansową.
EnglishPresident Chávez is attempting to stifle freedom throughout Latin America by means of oil money.
Prezydent Chávez próbuje zdławić wolność w Ameryce Łacińskiej przy pomocy pieniędzy pochodzących z ropy naftowej.
EnglishEspecially this one, by encroaching on universities, will stifle enterprise, not promote it.
Zwłaszcza ta instytucja, poprzez wkraczanie na teren uniwersytetów, będzie tłumić przedsiębiorczość, a nie ją promować.
EnglishThe current rules regarding CRS only serve to stifle competition and maintain high fares.
Obecne zasady dotyczące komputerowych systemów rezerwacji tylko utrudniają konkurencyjność i podtrzymują wysokie stawki opłat.
EnglishThey are giving priority access to their own company; they put obstacles in place which could stifle competition.
Niektórzy przyznają priorytetowy dostęp własnej firmie; stwarzają przeszkody, które dławią konkurencję.
EnglishAnd so the debates about copyright, digital rights, so on and so forth -- these are all about trying to stifle, in my view, these kinds of organizations.
Stąd debaty o prawach autorskich, cyfrowych itd., itp. ~~~ Stąd debaty o prawach autorskich, cyfrowych itd., itp.
EnglishSecondly, there is the point made by Mr Martin, which was well answered by Mr Scurria, that red tape will not stifle it.
Po drugie - zwrócił na to uwagę pan poseł Martin, a dobrej odpowiedzi udzielił pan poseł Scurria - że nie zostanie on sparaliżowany przez biurokrację.
EnglishAllow me to make one final point, Mr President: we are perhaps the only parliament in the world which manages to stifle good news.
Chciałabym powiedzieć jeszcze jedno, panie przewodniczący: jesteśmy prawdopodobnie jedynym parlamentem na świecie, któremu udaje się tłumić dobre wiadomości.
EnglishWe have to avoid government subsidies and non-market mechanisms which lead to the centralisation of the economy, hamper competition and stifle creativity.
Musimy unikać dotacji rządowych i mechanizmów pozarynkowych, które prowadzą do centralizacji gospodarki, hamują konkurencję i duszą kreatywność.
EnglishThe discrimination against large undertakings resulting from capping may put jobs in rural areas at risk, and stifle innovative potential.
Dyskryminowanie dużych gospodarstw wskutek wprowadzenia pułapów może stworzyć zagrożenie dla miejsc pracy w obszarach wiejskich oraz stłumić potencjał innowacji.
EnglishTo enjoy the fruits of an effective integrated market, it is also necessary to tackle the indirect causes that stifle the cross-border aspirations of our fellow citizens.
Aby zbierać owoce skutecznie zintegrowanego rynku, trzeba też wyeliminować pośrednie przyczyny stłamszonych aspiracji transgranicznych naszych obywateli.
EnglishLet us not stifle our artistes with any more legislation, and, as the great Ral Donner once lamented: 'You don't know what you've got until you lose it, uh-huh, oh yeah!'
Nie dławmy naszych artystów jeszcze większą liczbą ustaw i jak kiedyś rozpaczał Ral Donner: "Nie wiesz, co masz, do momentu, kiedy tego nie stracisz, o tak!”.
EnglishEU regulations stifle their growth and, for once, the Commission is doing something sensible with its proposal to exempt micro-enterprises from some accounting regulations.
Komisja zaś nareszcie robi coś sensownego, przedstawiając wniosek dotyczący zwolnienia mikroprzedsiębiorstw z niektórych przepisów dotyczących sprawozdań finansowych.
EnglishBut the bigger issue is that global gridlock is going to stifle economic growth and our ability to deliver food and health care, particularly to people that live in city centers.
Gorsze jest to, że globalny korek zahamuje wzrost ekonomiczny i ograniczy możliwości zapewnienia żywności i opieki medycznej, szczególnie osobom mieszkającym w centrum miast.
EnglishMobility reflects the progress of our civilisation, and represents what is modern about us; it represents development and progress and we should certainly not stifle it.
Mobilność odzwierciedla rozwój naszej cywilizacji, naszą nowoczesność; mobilność stanowi odzwierciedlenie rozwoju i postępu i bez wątpienia nie powinniśmy hamować jej dalszego rozwoju.

Other dictionary words