EN

stifled {adjective}

volume_up
1. "laughter, sigh"
stifled (also: pent-up, pent up)
stifled (also: constricted)

Synonyms (English) for "stifled":

stifled

Context sentences for "stifled" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe countries that acceded to the EU in the 21st century are still being stifled by ethnocentrism.
Kraje, które przystąpiły do UE w XXI wieku są nadal dławione przez etnocentryzm.
EnglishTransborder European passenger trains will be stifled.
Transgraniczny europejski przewóz osób będzie utrudniony.
EnglishIs criticism being stifled under a mantle of secrecy or is it simply being eradicated?
Czyżby wszelka krytyka była tłumiona ze względu na konieczność dochowania tajemnicy, czy też jest po prostu całkowicie tępiona?
EnglishFree discussion should be a matter of pride for the European Union in future, and should never be stifled.
Swobodna wymiana poglądów powinna być w przyszłości dla Unii Europejskiej powodem do dumy i nie powinna nigdy być tłumiona.
EnglishDecentralised and less-stifled markets are vital for economic welfare, not punitive regulatory measures.
Zdecentralizowane i w mniejszym stopniu stłamszone rynki, a nie sankcje, mają zasadnicze znaczenie dla dobrobytu gospodarczego.
EnglishTomorrow's talent, which we rely on for our future, is being stifled and it is the younger generation that will suffer the most.
Dzisiejsze talenty, od których zależy nasza przyszłość, są tłamszone, a młodsze pokolenie najbardziej ucierpi w wyniku tych zmian.
EnglishPeople are killed in labour camps in China, people are beaten with cudgels, they are imprisoned, freedom of speech is stifled, there is censorship.
Jest zabijanie ludzi w obozach pracy w Chinach, jest bicie pałkami, więzienie, dławienie wolności słowa, cenzura.
EnglishThey will strengthen the incentives to invest efficiently in new infrastructure by taking account of the investment risks, while ensuring that competition is not stifled.
Wzmocnią one bodźce do efektywnych inwestycji w nową infrastrukturę, z uwzględnieniem ryzyka inwestycyjnego, a jednocześnie będą zapobiegać tłumieniu konkurencji.
EnglishIn the process, politics and democracy are being stifled, peaceful coexistence is being poisoned and the very civilisation that Europe is called on to nurture is being destroyed.
W trakcie tego procesu spycha się na margines politykę i demokrację, pokojowe współistnienie ulega zatruciu, a sama cywilizacja, z której wywodzi się Europa - zniszczeniu.