EN stifling
volume_up
{adjective}

stifling (also: frowsty, frowzy, sticky, stuffy)
volume_up
duszny {adj. m}
stifling (also: awkward, bothersome, troublesome)

Synonyms (English) for "stifling":

stifling

Context sentences for "stifling" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor a year the price of fuel has been stifling our fishermen economically.
Od roku ceny paliwa wykańczają naszych rybaków pod względem ekonomicznym.
EnglishThis has an especially stifling effect on investments in the grid and the introduction of new capacity.
Ma to szczególnie negatywny wypływ na inwestycje w sieć oraz wprowadzanie nowych przepustowości.
EnglishTwo areas are stifling rail freight in Europe.
Rozwój towarowego transportu kolejowego w Europie hamują dwa czynniki.
EnglishIt cannot continue sending to the northern part of the island settlers who are stifling the Turkish Cypriot community.
Nie może nadal wysyłać na północ wyspy, osadników którzy tłumią społeczność Turków cypryjskich.
EnglishThis measure proves that there is a lack of viable solutions and is stifling the economy and people's lives.
Stosowanie takiego środka jest dowodem na brak realnych rozwiązań, a przy tym dławi gospodarkę i utrudnia życie ludziom.
EnglishThat is why I have always believed that we were doing Europe no favours by rejecting debate, by stifling criticism, by concealing our differences.
Dlatego zawsze wiedziałem, że nie pomagamy Europie, odrzucając debatę, dusząc krytykę, skrywając różnice między nami.
EnglishThis is not stifling debate.
EnglishWhile these investments are being made outside Europe, bureaucracy is stifling the research institutions, universities and industry of Europe.
W czasie, gdy poza Europą ponosi się te nakłady, w Europie biurokracja niszczy instytucje badawcze, uniwersytety i przemysł.
EnglishFirstly, stifling countries in difficulties cannot continue, and can be solved by a joint issuing of European bonds.
Po pierwsze, nie możemy nadal gnębić państw znajdujących się w trudnej sytuacji, której można zaradzić przy pomocy wspólnej emisji obligacji europejskich.
EnglishA world so stifling and violent for the diversity of different peoples that the only response is another kind of violence, one that is obviously equally unacceptable: terror.
Rzeczywistości tak ograniczonej i brutalnej wobec różnorodności narodów, że jedyną odpowiedzią jest inny rodzaj przemocy, która w sposób oczywisty jest równie niedopuszczalna: terror.