EN strains
volume_up
{plural}

1. poetic

strains (also: sounds)

Context sentences for "strains" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishdose contains − 25x109 bacteria* of each of the following V. cholerae O1 strains:
dawka zawiera − 25x109 bakterii * każdego z następujących szczepów V. cholerae O1:
English(methicillin susceptible strains only)^ Streptococcus pneumoniae* Streptococcus spp.
(tylko szczepy metycylinowrażliwe) ^ Streptococcus pneumoniae * Streptococcus spp.
EnglishI would urge speedier approval of the new strains of grain that are in the pipeline.
Usilnie proszę o szybsze zatwierdzanie nowych odmian zbóż, które czekają w kolejce.
Englishtransmission of highly virulent strains from the sow to the foetuses. cin
chroni przed przenoszeniem drogą łożyskową szczepów wirusa o niskiej wirulencji.
EnglishHCMV strains resistant to ganciclovir may still be susceptible to cidofovir.
Szczepy HCMV oporne na gancyklowir mogą pozostawać wrażliwe na cydofowir.
EnglishOptaflu contains fragments from the surface of three different strains of flu virus.
Preparat Optaflu zawiera składniki powierzchniowe trzech różnych szczepów wirusa grypy.
EnglishThese virus strains need to be included in IDflu before the vaccine can be used.
Te szczepy wirusa należy włączyć do preparatu IDflu zanim szczepionka zostanie wykorzystana.
EnglishFor most strains, you could get one to two doses of vaccine per egg.
Dla większości szczepów można uzyskać jedną, do dwóch dawek z jednego jajka.
EnglishThe percentage of resistant strains can be subject to great local variation.
Odsetek opornych szczepów może wykazywać dużą lokalną zmienność.
EnglishWe have three different strains of Agarikon mushrooms highly active against flu viruses.
Są różne odmiany pniarka działające silnie przeciwko wirusom grypy.
EnglishReduced susceptibility for tylvalosin was generally noted in tylosin resistant strains.
Wśród szczepów opornych na tylozynę stwierdzano na ogół zmniejszoną wrażliwość na tylwalozynę.
EnglishWe have three different strains of Agarikon mushrooms that were highly active against poxviruses.
Są trzy różne odmiany pniarka mające silne działanie przeciw wirusom ospy.
EnglishYou normally get a trivalent vaccine against three possible strains.
Zwykle otrzymujemy trójwartościową szczepionkę przeciwko 3 szczepom.
EnglishThe E2 glycoprotein is considered to be immunologically cross-reactive with all field strains.
białkiem reagującym krzyżowo z wszystkimi szczepami terenowymi wirusa.
EnglishIDflu contains fragments from three different strains of flu virus.
Preparat IDflu zawiera cząstki trzech różnych szczepów wirusa grypy.
EnglishThis is different to the stresses and strains of everyday life.
Objawy są odmienne od stresów i napięć towarzyszących codziennemu życiu.
EnglishThe active substances in RotaTeq are 5 human-bovine reassortant rotavirus strains:
Substancje czynne zawarte w szczepionce RotaTeq to 5 szczepów reasortantów ludzko- bydlęcych rotawirusa:
EnglishFor each food type, we believe that there are different potencies within different strains and varietals.
Dla każdego rodzaju żywności, uważamy, że jest moc zależy od szczepów i odmian.
English25x109 bacteria* of each of the following V. cholerae O1 strains:
25x109 bakterii * każdego z następujących szczepów V. cholerae O1:
EnglishStrains and crises cannot be entirely avoided, but we can limit the damage they cause.
Nie uda nam się całkowicie uniknąć napięć i kryzysów, ale możemy ograniczyć powodowane przez nie szkody.