EN stream
volume_up
{noun}

1. general

stream (also: brook, creek, current, flood)
Somewhere a stream or a rivulet is running through here.
Gdzieś tutaj potok albo strumień płynie przez ten obszar.
Call a halt to the never-ending stream of directives and regulations which only hinder business.
Zatrzymajcie wieczny potok dyrektyw i rozporządzeń, które tylko utrudniają działalność gospodarczą.
This gives us a continuous stream of material that we can put into almost any shape, though today we're making corner blocks.
To daje potok tworzywa, które można formować, w tym przypadku w narożniki.
stream (also: flux, rill, spurt, squirt)
WEEE is a complex waste stream, including several hazardous substances.
WEEE stanowi złożony strumień odpadów obejmujący wiele niebezpiecznych substancji.
You should see a stream of insulin come out of the tip of the needle.
Na końcu igły powinien być widoczny strumień wypływającej insuliny.
And that signal is then converted back to a high-speed data stream.
A ten sygnał elektryczny jest potem z powrotem przetwarzany na szybki strumień danych.
stream (also: brook, rivulet, creek)
And we started with the stream and built the house along the stream -- dammed it up to make a lake.
Zaczęliśmy od strumyka i zbudowaliśmy dom nad jego brzegiem, postawiliśmy tamę, aby powstało jezioro.
So, to give you a sense of what this is like, it's actually like looking at a pebble at the bottom of a stream.
Powiem wam, że jest to jak patrzenie na kamyczek na dnie strumyka.
stream (also: gush)
There we saw queues of young women - in fact they were really just girls of 13 or 14 - and there was a stream of urine coming down the street from where they were queuing.
Zobaczyliśmy tam długie kolejki młodych kobiet - były to po prostu dziewczynki w wieku 13-14 lat - a ulicą, na której stały, spływała struga moczu.
Audio streaming requires Microsoft Expression Encoder.
* Transmisja Audio wymaga oprogramowania Microsoft Expression Encoder.
Zink Serwis specializes in video transmission to Internet websites by means of intermediate streaming servers.
Firma Zink Serwis specjalizuje się w transmisji obrazu na strony internetowe z wykorzystaniem pośredniczących serwerów streamingowych.
AXIS Streaming Assistant is an application that makes video and audio streams from an Axis camera accessible in streaming applications such as Skype or Microsoft Expression Encoder.
Aplikacja AXIS Streaming Assistant tworzy strumienie wideo i audio z kamery firmy Axis, które są dostępne w aplikacjach do transmisji wideo, takich jak Skype lub Microsoft Expression Encoder.

2. IT

stream
WEEE is a complex waste stream, including several hazardous substances.
WEEE stanowi złożony strumień odpadów obejmujący wiele niebezpiecznych substancji.
You should see a stream of insulin come out of the tip of the needle.
Na końcu igły powinien być widoczny strumień wypływającej insuliny.
And that signal is then converted back to a high-speed data stream.
A ten sygnał elektryczny jest potem z powrotem przetwarzany na szybki strumień danych.
stream
That is why we have projects such as Nord Stream, Blue Stream II and also South Stream.
Właśnie dlatego pracujemy nad takimi projektami, jak Nord Stream, Blue Stream II a także South Stream.
However, Nord Stream and South Stream also have to be re-examined.
Jednak trzeba także ponownie zbadać projekty Nord Stream i South Stream.
We are just talking about the environmental standards regarding Nord Stream.
Mówimy tylko o normach środowiskowych dotyczących Nord Stream.

Context sentences for "stream" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis was not a completely unanimous position, but it did have a main stream.
Nie było to w pełni jednomyślne stanowisko, ale była w nim zawarta główna idea.
EnglishYes, it is all politics: the politics of Nord Stream and its owner, the Kremlin.
Tak, to jest polityka - polityka Nord Streamu i jego właściciela - Kremla.
EnglishThis replacement of healthy cells also happens in the blood stream and other organs.
Zastępowanie zdrowych komórek ma miejsce także we krwi krążącej i w innych narządach.
EnglishThis allows the Caelyx liposomes to circulate for prolonged periods in the blood stream.
Pozwala to na wydłużenie czasu przebywania liposomów preparatu Caelyx w krążeniu.
EnglishThis, all over the country, is the second largest waste stream in America.
To, biorąc pod uwagę cały kraj, jest drugim największym strumieniem ścieków w Ameryce.
EnglishThere's an 80-billion-dollar-a-year ecotourism revenue stream into Africa.
Dochód z ekoturystyki w Afryce każdego roku przynosi 80 miliardów dolarów.
EnglishA nice way to show that river, that stream sort of pouring down the hill.
Doskonała okazja do ukazania ich niczym rzeki, strumienia, spływającego w dół wzgórza.
EnglishThe Commission is indeed following the issue of Nord Stream very closely.
Komisja rzeczywiście bardzo dokładnie śledzi sprawę rurociągu Nordstream.
EnglishWho were snatched away before their time, Whose foundation was poured out as a stream,
Którzy są wykorzenieni przed czasem, a powodzią zalały się grunty ich.
EnglishDo not aim the stream at the white powder at the bottom of the vial.
Nie kierować strumienia rozpuszczalnika bezpośrednio na biały proszek na dnie fiolki.
EnglishThis dose is given directly into your blood stream (into a vein) over a period of about 30 minutes.
Dawka ta jest podawana bezpośrednio do krwi (przez żyłę) w ciągu około 30 minut.
Englishinsulin from plasma (insulin in the blood stream has a t½ of a few minutes).
Badania kliniczne wykazały, że t1/ 2 wynosi około 5- 10 godzin.
EnglishThis dose is given intravenously (directly into your blood stream) over a period of 30 to 60 minutes.
Lek podawany jest dożylnie (bezpośrednio do krwiobiegu) w czasie od 30 do 60 minut.
EnglishThis means working today to bring tomorrow's technology rapidly on stream.
Oznacza to, że już dziś należy podjąć działania, by móc w szybkim tempie wdrażać technologie jutra.
EnglishThere's a big river called the Gulf Stream that runs across and it's not going in the direction you are.
Wielka rzeka o nazwie Golfsztrom płynie w poprzek w odwrotnym niż ty kierunku.
EnglishIt basically said, everybody near the stream can share in the stream.
Mówiło ono że każdy w pobliżu strumienia może z niego korzystać.
EnglishThere is still one stream missing in Poland; we are working on it.
Jeszcze nie działa jeden rurociąg w Polsce, lecz pracujemy nad tym.
EnglishBecause he's the senior water rights holder, he can protect the water from other users in the stream.
Ponieważ jest posiadaczem prawa wodnego, może pilnować innych przed zużyciem jego wody.
EnglishThere's a wonderful stream of consciousness here and if you follow it along, you learn a lot about this man.
Podoba mi się zwłaszcza to, że Steinberg zarysował faceta w stylu puentylizmu.
EnglishAnd it creates a simple, low-speed data stream in 10,000 bits per second, 20,000 bits per second.
I wywołuje to prosty, powolny przepływ danych 10 000 bitów na sekundę, 20 000 bitów na sekundę.