"strong" translation into Polish

EN

"strong" in Polish

EN strong
volume_up
{adjective}

strong (also: firm, forceful, hefty, potent)
volume_up
silny {adj. m}
The European economy has continued to show strong growth based on solid foundations.
Gospodarka europejska nadal wykazuje silny wzrost oparty na solidnych podstawach.
A strong emphasis is also put on the need to secure a balanced diet for needy people.
Silny nacisk położono też na konieczność zapewnienia potrzebującym zrównoważonej diety.
I therefore hope that there will be strong encouragement to bring this about.
Liczę zatem, że będzie to silny bodziec do urzeczywistnienia rzeczonych postulatów.
strong (also: deep, firm, hard-wearing, heady)
volume_up
mocny {adj. m}
We have built a strong new consensus on the importance of this work.
Udało się nam osiągnąć mocny konsensus w odniesieniu do znaczenia tej pracy.
Let us remember that a chain is only as strong as its weakest link.
Pamiętajmy, że łańcuch jest jedynie tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo.
It's as strong and dense as teak and it will hold up any roof.
Jest tak mocny i twardy, jak drzewo tekowe. ~~~ Potrafi utrzymać każdy dach.

Context sentences for "strong" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe seriousness of our intentions implies our strong institutional credibility.
Powaga naszych zamiarów wymaga od nas zdecydowanej wiarygodności instytucjonalnej.
EnglishAnd the conspiracy was strong; for the people increased continually with Absalom.
I stało się sprzysiężenie wielkie, a lud się schodził, i przybywało go Absalomowi.
EnglishI have always had strong support in Parliament and I hope this will continue.
Parlament zawsze udzielał mi dużego poparcia i mam nadzieje, że tak będzie nadal.
EnglishWe have praised countries with a tradition and culture of strong social partnership.
Chwalimy państwa posiadające tradycję i kulturę silnego partnerstwa społecznego.
EnglishThe country places a strong emphasis on following pro-Euro-Atlantic policies.
Jest krajem podkreślającym zdecydowanie pro-euro-atlantycki kierunek polityki.
EnglishWe hope that the Commissioner will be making some strong proposals on that point.
Mamy nadzieję, że pan komisarz przedstawi kilka rozsądnych propozycji w tej sprawie.
EnglishThe report is strong on the need for a healthy environment and the right to play.
Sprawozdanie wyraźnie mówi o zapotrzebowaniu na zdrowe środowisko i prawo do zabawy.
EnglishThis has created momentum, but also strong public opinion to find out the truth.
Zaistniały odpowiednie warunki i opinii publicznej bardzo zależało na wykryciu prawdy.
EnglishI am sure the European Parliament will be a strong ally in support of these efforts.
Jestem pewna, że Parlament Europejski będzie nas silnie wspierał w tych wysiłkach.
EnglishBut not only that - there is another strong message for this Parliament here.
Ale nie tylko to - jest jeszcze inna ważna wiadomość dla naszego Parlamentu.
EnglishOn the Agency, the Commission wants to establish an Agency with strong powers.
Jeśli chodzi o Agencję, Komisji zależy na utworzeniu Agencji z mocnymi uprawnieniami.
EnglishBarriers still exist and resistance to removing barriers is still very strong.
Bariery nadal istnieją, a opór przed ich usunięciem jest nadal bardzo duży.
EnglishWe voted in favour of the proposal for a regulation despite having strong reservations.
Pomimo poważnych zastrzeżeń głosowaliśmy za wnioskiem dotyczącym rozporządzenia.
EnglishWe are at the stage where regulation - and strong regulation at that - is required.
Jesteśmy na etapie, na którym konieczna jest regulacja - i to zdecydowana regulacja.
English'Strong' means subject to democratic and parliamentary scrutiny and control.
"Siła” oznacza tu podporządkowanie demokratycznemu nadzorowi i kontroli Parlamentu.
English[His] strong scales are [his] pride, Shut up together [as with] a close seal.
Serce jego twarde jako kamień, tak twarde, jako sztuka spodniego kamienia młyńskiego.
EnglishThe third point is that we need strong partnerships with the least developed countries.
Po trzecie, potrzeba nam silnego partnerstwa z krajami najsłabiej rozwiniętymi.
EnglishMr President, today, the Schengen arrangements are coming under strong pressure.
Panie Przewodniczący! Ustalenia Schengen podlegają dziś ogromnej presji.
EnglishI would like to offer my strong support for the statement by Mr Chatzimarkakis.
Natomiast chciałem poprzeć bardzo mocno wystąpienie pana Chatzimarkakisa.
EnglishToday, clearly, we must issue a strong demand for a cease-fire, but this is not enough.
Musimy dzisiaj wyrazić wyraźne żądanie przerwania ognia, lecz to nie wystarczy.