"subcutaneous" translation into Polish

EN

"subcutaneous" in Polish

EN subcutaneous
volume_up
{adjective}

subcutaneous (also: subdermal)
Rare side effects Subcutaneous haematoma (bleeding under the skin causing a swelling)
Rzadkie działania niepożądane Krwiak podskórny (krwawienie podskórne wywołujące obrzęk)
Orgalutran is given by subcutaneous (under the skin) injection, preferably into the upper leg.
Preparat Orgalutran podawany jest poprzez zastrzyk podskórny, najlepiej w górną część nogi.
Continuous subcutaneous infusion eliminates some of the variations/ fluctuations inherent to injection therapy.
Ci gły podskórny wlew eliminuje niektóre zmiany/ fluktuacje zwi zane z leczeniem.
subcutaneous
volume_up
zaskórny {adj. m}

Synonyms (English) for "subcutaneous":

subcutaneous
English

Context sentences for "subcutaneous" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCardiac disorders Gastrointestinal disorders Skin and subcutaneous tissue disorders
Zaburzenia serca Zaburzenia żołądka i jelit Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
EnglishEquipment that you need To give yourself a subcutaneous injection you will need:
Potrzebny sprzęt Aby samodzielnie wykonać wstrzykniecie leku, potrzebne będą:
Englishge administered every other week as a single dose via subcutaneous injection.
W czasie leczenia produktem Trudexa należy kontynuować podawanie metotreksatu. z
EnglishSkin and subcutaneous tissue disorders Rare: rash, pruritus Very rare: urticaria
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Rzadko: wysypka, świąd Bardzo rzadko: pokrzywka
EnglishA single subcutaneous injection of 8 mg/ kg bodyweight (1 ml per 10 kg bodyweight).
Jedna iniekcja podskórna w dawce 8 mg / kg masy ciała (1 ml na 10 kg masy ciała).
EnglishViraferonPeg is given once a week as a subcutaneous injection (under the skin).
Preparat ViraferonPeg podaje się raz w tygodniu we wstrzyknięciu podskórnym.
EnglishSingle subcutaneous injection at a dosage of 0.2 mg meloxicam/ kg bodyweight (i. e.
Jednorazowa iniekcja podskórna w dawce 0, 2 mg meloksykamu/ kg masy ciała (np.
EnglishSingle subcutaneous injection at a dosage of 0.3 mg meloxicam/ kg bodyweight (i. e.
Jednorazowa iniekcja podskórna w dawce 0, 3 mg meloksykamu/ kg masy ciała (np.
EnglishWhat should you do before you give yourself a subcutaneous injection of Kineret?
Co należy zrobić przed samodzielnym podskórnym wstrzyknięciem leku Kineret?
EnglishSkin and subcutaneous tissue disorders Common: sweating increase, ecchymosis
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często: nasilenie pocenia się, wybroczyny
EnglishSkin and subcutaneous tissue disorders Generalised skin reactions including urticaria
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Uogólnione reakcje skórne, w tym pokrzywka
EnglishThe subcutaneous injection site should be alternated to prevent lipoatrophy.
Miejsce wstrzyknięć podskórnych należy stale zmieniać, by uniknąć lipoatrofii.
EnglishAdministration is by subcutaneous injection, preferably at an abdominal site.
Preparat podaje się we wstrzyknięciu podskórnym, najlepiej w okolicy brzucha.
EnglishSkin and subcutaneous tissue disorders Common: pruritus Uncommon: ecchymosis
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Częste: świąd Niezbyt częste: wybroczyny
EnglishEurican Herpes 205 is given as two 1 ml subcutaneous (under the skin) doses.
Preparat Eurican Herpes 205 podaje się w dwóch wstrzyknięciach podskórnych po 1 ml.
EnglishProQuad is a suspension given by subcutaneous injection (injection under the skin).
Preparat ProQuad ma postać zawiesiny podawanej we wstrzyknięciu podskórnym.
EnglishRare: liver cirrhosis, liver failure Skin and subcutaneous tissue disorders:
Rzadko: marskość wątroby, niewydolność wątroby Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
EnglishThe typical activity profile following subcutaneous injection is illustrated below.
Poniżej przedstawiono typowy profil aktywności po wstrzyknięciu podskórnym.
EnglishThe subcutaneous injection site should be alternated to prevent lipoatrophy.
Należy stale zmieniać miejsce podawania podskórnego produktu, by uniknąć lipoatrofii.
EnglishFIRMAGON is administered as a subcutaneous injection in the abdominal region.
FIRMAGON podaje się w postaci wstrzyknięcia podskórnego w okolicy brzucha.