"substances" translation into Polish

EN

"substances" in Polish

EN substances
volume_up
{plural}

substances
Hypersensitivity to the active substances or to any of the excipients.
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Hypersensitivity to the active substances or to any of the excipients.
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Hypersensitivity to the active substances, to any of the excipients or to formaldehyde.
Nadwrażliwość na substancje czynne, na którąkolwiek substancję pomocniczą lub formaldehyd.

Context sentences for "substances" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhat Avaglim contains The active substances are rosiglitazone and glimepiride.
Co zawiera lek Avaglim Substancjami czynnymi leku są rozyglitazon i glimepiryd.
EnglishWhat Avandamet contains The active substances are rosiglitazone and metformin.
Co zawiera lek Avandamet Substancjami czynnymi leku są rozyglitazon i metformina.
Englishthe matter of the use of carcinogenic, chemical and fragrant substances in toys,
kwestii stosowania w zabawkach substancji rakotwórczych, chemicznych i zapachowych,
EnglishThe active substances are efavirenz, emtricitabine and tenofovir disoproxil.
Substancjami czynnymi leku są efawirenz, emtrycytabina i dizoproksyl tenofowiru.
EnglishRivastigmine belongs to a class of substances called cholinesterase inhibitors.
Rywastygmina należy do grupy substancji zwanych inhibitorami cholinesterazy.
EnglishIn pigs, elimination half-life for both substances is approximately 2.5 hours.
U świń okres połowicznego wydalania obu substancji wynosi około 2, 5 godziny.
Englishto be affected by concomitant use of substances known to be inhibitors of CYP3A4.
stosowanych równocześnie substancji o znanym działaniu hamującym na CYP3A4.
EnglishC and urea are harmless naturally occurring substances which are found in your body.
C i mocznik są nieszkodliwymi substancjami, naturalnie występującymi w organizmie.
EnglishWhat Karvezide contains The active substances are irbesartan and hydrochlorothiazide.
Co zawiera lek Karvezide Substancjami czynnymi są irbesartan i hydrochlorotiazyd.
EnglishWhat CoAprovel contains The active substances are irbesartan and hydrochlorothiazide.
Co zawiera lek CoAprovel Substancjami czynnymi są irbesartan i hydrochlorotiazyd.
EnglishThey are expected to remove toxic substances without any protection for themselves.
Wymaga się od nich usuwania substancji toksycznych bez jakiejkolwiek ochrony.
EnglishSubstances must not, of course, be included in such a list on a mere whim.
Oczywiście umieszczanie substancji na tej liście nie może być czysto przypadkowe.
EnglishAnnex VI is a list of substances with harmonised classifications at European level.
Aneks VI jest listą substancji o ujednoliconej klasyfikacji na poziomie europejskim.
EnglishThrombin and fibrinogen are natural substances that are obtained from human blood.
Trombina i fibrynogen są naturalnymi substancjami, które są uzyskiwane z ludzkiej krwi.
EnglishAdditional information on the individual active substances of the fixed dose combination
Dodatkowe informacje o poszczególnych substancjach czynnych preparatu złożonego
EnglishThe active substances are desloratadine and pseudoephedrine (as sulphate)
Substancjami czynnymi leku są desloratadyna i pseudoefedryna (w postaci siarczanu)
EnglishOf course, Parliament will be watching to see that these substances are monitored.
Oczywiście Parlament będzie przyglądał się monitorowaniu tych substancji.
EnglishThis initial phase is not about expanding the list of hazardous substances.
Na etapie wstępnym nie przewiduje się rozszerzenia listy substancji niebezpiecznych.
EnglishWe are aware of very few accidents involving the alternative substances.
Wiemy o bardzo nielicznych wypadkach spowodowanych substancjami alternatywnymi.
EnglishSecondly, the list of forbidden substances must not halt the development of technologies.
Po drugie, lista substancji zabronionych nie może powstrzymać rozwoju techniki.