"substantive" translation into Polish

EN

"substantive" in Polish

EN

substantive {noun}

volume_up
1. linguistics
substantive (also: noun)

Synonyms (English) for "substantive":

substantive

Context sentences for "substantive" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have a substantive question regarding the priority the rapporteur gives to youth.
Mam pytanie merytoryczne dotyczące priorytetu, jaki sprawozdawczyni nadaje młodzieży.
EnglishThey merely permit the technical, substantive preparation of a political decision.
Służą jedynie przygotowaniu decyzji politycznej w oparciu o fachową wiedzę merytoryczną.
EnglishThe Union should provide more substantive and financial assistance to those organisations.
Unia powinna udzielić większej pomocy merytorycznej i finansowej tym organizacjom.
EnglishThe acquis communautaire is about substantive law and we are not changing that.
Acquis communautaire dotyczy prawa materialnego i tego nie zmieniamy.
EnglishI would like to thank the Members for a very substantive and responsible debate today.
Chciałbym podziękować posłom za dzisiejszą bardzo merytoryczną i odpowiedzialną debatę.
EnglishThe Commission is already working on a substantive updating and review of the current scheme.
Komisja pracuje już nad zasadniczą aktualizacją i przeglądem istniejącego planu.
EnglishI should like to congratulate Mr Brok on a detailed and very substantive report.
Chciałbym pogratulować panu posłowi Brokowi szczegółowego i bardzo merytorycznego sprawozdania.
EnglishAs for the substantive comment, the most important goal must be job creation.
Mój komentarz formalny dotyczy tego, że najważniejszym celem musi być tworzenie miejsc pracy.
EnglishClearly, therefore, this body has little substantive moral authority.
Dlatego też instytucja ta charakteryzuje się niewielkim konkretnym autorytetem moralnym.
EnglishThe changes are not about updating the maps or making any substantive changes.
Zmiany nie dotyczą aktualizacji map ani nie wprowadzają żadnych zasadniczych poprawek merytorycznych.
EnglishIn its assessment, the Council rejected all substantive amendments proposed by Parliament.
W swoim stanowisku Rada odrzuciła wszystkie poprawki merytoryczne zaproponowane przez Parlament.
EnglishPoland's opt-out from the Charter has no substantive justification.
Opt out Polski w sprawie karty nie ma uzasadnienia merytorycznego.
EnglishI would point out, however, that the report will not deal with substantive consumer law.
Jednakże chciałbym zwrócić uwagę, że sprawozdanie nie będzie odnosić się do treści prawa konsumentów.
EnglishThe accession should therefore preserve the substantive and procedural features of that system.
Przystąpienie do niej winno więc zachowywać merytoryczne i proceduralne właściwości tego systemu.
EnglishWe want Portugal to be a State governed by substantive law!
Chcemy, aby Portugalia była państwem pod rządami prawa materialnego!
EnglishBut, there is something more substantive to that.
To także wpływa na indyjską historię dookoła świata, Jest w tym coś głębszego.
EnglishI have a substantive matter to put to the Commissioner.
Mam zasadniczą sprawę, którą chciałbym przedstawić panu komisarzowi.
EnglishWe clearly need to make very substantive progress on our top priorities in this semester.
Bez wątpienia musimy w tym półroczu poczynić bardzo znaczące postępy w zakresie najważniejszych priorytetów.
EnglishThe Commission is willing to reinforce this process with substantive scrutiny rights for Parliament.
Komisja jest skłonna ugruntować ten proces, przyznając Parlamentowi daleko idące prawo do kontroli.
English. - Madam President, many thanks for a very substantive and responsible debate.
komisarz - Pani Przewodnicząca! Bardzo dziękuję za niezmiernie rzeczową i odpowiedzialną debatę.