"substrate" translation into Polish

EN

"substrate" in Polish

volume_up
substrate [chem.] {noun}

EN substrate
volume_up
{noun}

1. IT

substrate
And we'd also have a coffee shop, and the waste grains from that could be used as a substrate for growing mushrooms.
Możemy mieć też kawiarnie, w której kawowe fusy będą użyte jako podłoże do pieczarek.
It can be put down on any substrate whatsoever.
Działa na dowolnym podłożu, jest bardzo tanie i ładuje się co 5 lat.
Pyriform silk glands make the attachment cement -- that's the silk that's used to adhere silk lines to a substrate.
Łączenie poszczególnych elementów sieci łow­nej, a także przytwierdzanie sieci do podłoża odbywa się za pomocą jedwabiu spoinowego wytwarzanego w gruczołach gruszkowatych.

Synonyms (English) for "substrate":

substrate
English

Context sentences for "substrate" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishErlotinib is a substrate for the P-glycoprotein active substance transporter.
Erlotynib jest substratem dla glikoproteiny- P transportującej substancję czynną.
EnglishTipranavir is a substrate, an inducer and an inhibitor of cytochrome P450 CYP3A.
Typranawir jest substratem, induktorem i inhibitorem cytochromu P450 CYP3A.
EnglishAprepitant is a substrate, a moderate inhibitor, and an inducer of CYP3A4.
Aprepitant jest substratem, umiarkowanie silnym inhibitorem i induktorem CYP3A4.
EnglishTopotecan is a substrate for both ABCB1 (P-glycoprotein) and ABCG2 (BCRP).
Topotekan jest substratem zarówno dla ABCB1 (P- glikoproteina) jak i ABCG2 (BCRP).
EnglishPreclinical data have demonstrated that trabectedin is a substrate to P-gp.
Badania przedkliniczne wykazały, że trabektedyna jest substratem dla P- gp.
EnglishIn vitro studies show that tipranavir is a substrate and also an inhibitor of Pgp.
Badania in vitro wykazują, że typranawir jest substratem, a także słabym inhibitorem Pgp
EnglishSirolimus is a substrate for both cytochrome P450 IIIA4 (CYP3A4) and P-glycoprotein.
Syrolimus jest substratem zarówno cytochromu P450 IIIA4 (CYP3A4), jak i glikoproteiny P.
EnglishPreclinical data have demonstrated that trabectedin is a substrate to P-gp.
Badania niekliniczne wykazały, że trabektedyna jest substratem dla P- gp.
EnglishItraconazole, like ketoconazole, is a potent inhibitor as well as substrate of CYP3A4.
Itrakonazol, podobnie jak ketokonazol, jest silnym inhibitorem i substratem dla CYP3A4.
EnglishIn vitro studies have shown that saquinavir is a substrate for P-glycoprotein (P-gp).
W badaniach in vitro wykazano, że sakwinawir jest substratem dla glikoproteiny P (P- gp).
EnglishThe blood concentrations of cyclosporine A (a CYP3A4 substrate) decreased by approximately 50%.
Stężenie cyklosporyny A (substratu CYP3A4) we krwi zmniejszyło się o około 50 %.
EnglishNo clinical interaction study was performed with a substrate of CYP 2C8.
Nie przeprowadzano klinicznego badania interakcji z substratem CYP 2C8.
EnglishIn vitro, retapamulin was shown to be a P-glycoprotein (Pgp) substrate and inhibitor.
In vitro, wykazano, że retapamulina, że jest substratem i inhibitorem glikoproteiny P (Pgp).
EnglishIn vitro studies have shown that degarelix is not a substrate for the human CYP450 system.
Badania in vitro wykazały, że degareliks nie jest substratem układu enzymatycznego CYP450.
EnglishAprepitant (125 mg/ 80 mg) is a substrate, a moderate inhibitor, and an inducer of CYP3A4.
Aprepitant (125 mg/ 80 mg) jest substratem, umiarkowanym inhibitorem oraz induktorem CYP3A4.
EnglishMetabolism: entecavir is not a substrate, inhibitor or inducer of the CYP450 enzyme system.
Metabolizm: entekawir nie jest substratem, inhibitorem ani induktorem układu enzymu CYP450.
EnglishMaraviroc is a substrate for the efflux transporter P-glycoprotein.
Marawirok jest substratem transportera pompy lekowej, P- glikoproteiny.
EnglishBecause it's heterogeneous, and that's the perfect substrate for evolution within the cancer.
Ponieważ nowotwory są niejednorodne, a to idealna podstawa dla ewolucji samego nowotworu.
EnglishAprepitant is a substrate and a dose-dependent inhibitor of CYP3A4.
Aprepitant jest substratem oraz zależnym od dawki inhibitorem CYP3A4.
EnglishVoriconazole is a CYP2C19 substrate and CYP3A4 and CYP2C inhibitor.
Worykonazol jest substratem CYP2C19 i CYP3A4 oraz inhibitorem CYP2C.