EN to succeed
volume_up
[succeeded|succeeded] {verb}

to succeed (also: to excel, to score, to nail)
This project has to succeed, because Europe needs it.
Nasz projekt musi odnieść sukces, ponieważ Europa tego potrzebuje.
In order to succeed tomorrow where we failed yesterday, a change of direction is needed.
Aby jutro odnieść sukces tam, gdzie wczoraj ponieśliśmy porażkę, konieczna jest zmiana kierunku.
If we want to succeed, we will have to be able to see our responsibilities through to the end.
Jeżeli chcemy odnieść sukces, musimy umieć doprowadzić swoje obowiązki aż do samego końca.
to succeed
In order to succeed, the European Union will have to speak and act clearly and not in a disorganised manner.
Aby osiągnąć sukces, Unia Europejska musi mówić i działać precyzyjnie i nie w sposób rozproszony.
In order to succeed, both European institutions and Member States need to take responsibility for it.
Aby osiągnąć sukces, zarówno instytucje europejskie, jak i państwa członkowskie przyjąć na siebie konkretną odpowiedzialność.
We must succeed, however, and there is no doubt that good facilities for childcare are the way forward.
Musimy jednak osiągnąć sukces i nie ma wątpliwości, że sprawne udogodnienia w zakresie opieki nad dziećmi są tym, co posunie nas naprzód.
In 1996, scientists in Scotland succeed in cloning a sheep from a single cell of a six-year-old ewe, a breakthrough in genetic engineering.
W 1996 r. następuje przełom w inżynierii genetycznej – szkoccy naukowcy dokonują sklonowania owcy z pojedynczej komórki sześcioletniego zwierzęcia.
to succeed (also: to work well)
Its protagonists must not succeed in turning the EU into a free trade zone without social accountability.
Ich zwolennikom nie może powieść się zamiar przekształcenia UE w strefę wolnego handlu, w której nie byłoby społecznej odpowiedzialności.
to succeed
to succeed
This project has to succeed, because Europe needs it.
Nasz projekt musi odnieść sukces, ponieważ Europa tego potrzebuje.
In order to succeed tomorrow where we failed yesterday, a change of direction is needed.
Aby jutro odnieść sukces tam, gdzie wczoraj ponieśliśmy porażkę, konieczna jest zmiana kierunku.
If we want to succeed, we will have to be able to see our responsibilities through to the end.
Jeżeli chcemy odnieść sukces, musimy umieć doprowadzić swoje obowiązki aż do samego końca.

Context sentences for "to succeed" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is only through solid cooperation that we will succeed in overcoming the problem.
Jedynie dzięki rzetelnej współpracy uda się nam pokonać problemy w tym zakresie.
EnglishAnd the more they succeed and the more power they have, the more unhappy they are.
I im większy odnoszą sukces, i im więcej mają władzy, tym bardziej są nieszczęśliwi.
EnglishHowever, it is good that the Council did not succeed in weakening the provisions.
Dobrze się jednak stało, że Radzie nie udało się osłabić tychże przepisów.
EnglishIn the face of these, we can only succeed and attain results if we stand together.
Sukces i wyniki w tym względzie osiągniemy jedynie, jeśli będziemy działali wspólnie.
EnglishThe prerequisites are there, but this does not automatically mean that we will succeed.
To, że posiadamy takie atrybuty nie oznacza automatycznie, że odniesiemy sukces.
EnglishOn the other hand, however, we must also succeed in international competition.
Z drugiej strony jednak musimy czynić postępy w obszarze konkurencji międzynarodowej.
EnglishSuch cooperation is essential, because the Ombudsman cannot succeed alone.
Taka współpraca jest niezbędna, ponieważ Rzecznik nie osiągnie celu działając sam.
EnglishIf Copenhagen is to succeed in 2009, we must first make a success of Poznań 2008.
Aby nam się udała Kopenhaga w roku 2009, musi nam się najpierw udać Poznań w roku 2008.
EnglishGrowing up is about aiming to succeed wildly and being fulfilled by failing really well.
Dorastanie to dzikie dążenie do sukcesu i poczucie spełnienia czerpane z porażki.
EnglishHowever, a democratic transition will never succeed without real opposition leaders.
Przemiany demokratyczne zaś nigdy się nie powiodą bez prawdziwych przywódców opozycji.
EnglishThe European Union should make every effort to succeed in combating this phenomenon.
Unia Europejska powinna dołożyć wszelkich starań do skutecznej walki z tym zjawiskiem.
EnglishWe will do it for 50% of our population, for 50% of our citizens, and we will succeed.
Zrobimy to dla 50 % naszej ludności, 50 % naszych obywateli, i uda nam się.
EnglishIn the third act, we went into Bosnia and Kosovo and we seemed to succeed.
W trzecim akcie wkroczyliśmy do Bośni i Kosowa i wydawało się, że odnieśliśmy sukces.
EnglishThe Copenhagen conference must succeed, and we can play our part in achieving that.
Konferencja w Kopenhadze musi zakończyć się sukcesem, a my możemy się do tego przyczynić.
EnglishThe EU 2020 strategy cannot succeed without the cohesion policy, either.
Strategia "UE 2020” również nie może odnieść sukcesu bez polityki spójności.
EnglishBut for it to succeed there must be solidarity among the citizens of Europe.
Ale aby strategia odniosła sukces, pomiędzy obywatelami Europy musi panować solidarność.
EnglishIf we do not succeed in doing so in Belarus, we might yet do so in other countries.
Jeżeli nie udaje się to na Białorusi, to może być też w innych krajach.
EnglishWe will succeed if we maintain a constructive partnership between our institutions.
Powiedzie nam się, jeżeli utrzymamy konstruktywne partnerstwo pomiędzy instytucjami Unii.
EnglishIf we succeed in this effort, I think we will move in the right direction.
Jeżeli nam się to uda, to moim zdaniem zrobimy krok we właściwym kierunku.
EnglishPerhaps we will nevertheless still succeed in achieving something here.
Być może wciąż mamy, pomimo wszystko, szanse na pewien sukces w tym obszarze.