"taxation policy" translation into Polish

EN

"taxation policy" in Polish

See the example sentences for the use of "taxation policy" in context.

Similar translations for "taxation policy" in Polish

taxation noun
policy noun

Context sentences for "taxation policy" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe want to see a different Europe and we want a socially just taxation policy.
Chcemy innej Europy i chcemy społecznie sprawiedliwej polityki podatkowej.
EnglishThe policy on taxation of energy use also illustrates my point.
Polityka dotycząca opodatkowania zużycia energii także ilustruje moją myśl.
EnglishIt is important that the synergy effects between taxation and development policy should be improved.
Ważne jest, aby poprawić efekt synergii między polityką podatkową a polityką rozwoju.
EnglishWhat we now need is, indeed, better coordination of economic, and in particular taxation, policy.
W istocie potrzebujemy obecnie większej koordynacji polityki gospodarczej, a zwłaszcza polityki podatkowej.
EnglishTaxation policy has a major role to play in helping to achieve growth and employment objectives.
Polityka podatkowa ma do odegrania ważną rolę w zakresie osiągnięcia celów dotyczących wzrostu i zatrudnienia.
EnglishWithout paying due attention to taxation policy we would not be able to achieve the Lisbon objectives.
Jeśli nie będziemy przywiązywać wagi do polityki podatkowej nie będziemy w stanie osiągnąć celów lizbońskich.
EnglishWhat do we agree with in this taxation policy?
Co do czego zgadzamy się w ramach tej polityki podatkowej?
EnglishThis requires a substantial response in terms of renewable energies; we need a policy with taxation.
To wymaga znaczącej reakcji pod względem energii odnawialnych; potrzebna jest nam polityka z systemem opodatkowania.
EnglishA balance has to be found here between the lawful pursuit of aims in terms of taxation policy and the protection of privacy.
Należy znaleźć równowagę pomiędzy zgodnym z prawem realizowaniem celów w dziedzinie podatków a ochroną prywatności.
EnglishWe need to have better co-ordination of economic policy but taxation policy must remain in the hands of Member States.
Potrzebujemy lepszej koordynacji polityki gospodarczej, ale polityka podatkowa musi pozostać w rękach państw członkowskich.
EnglishMember States must be free to determine their own taxation policy as part of national fiscal policy.
Państwa członkowskie muszą dysponować swobodą w zakresie kształtowania swojej polityki podatkowej, która jest częścią krajowej polityki fiskalnej.
English. - (SV) Today I chose to support the report on the contribution of taxation policy to the Lisbon process.
na piśmie. - (SV) Dziś zdecydowałem się poprzeć sprawozdanie w sprawie wkładu polityki podatkowej i celnej do strategii lizbońskiej.
EnglishWe feel strongly that this goes against the principle of subsidiarity; it is up to the Member States to determine taxation policy.
Jesteśmy przekonani, że to jest przeciwne zasadzie pomocniczości; to państwa członkowskie decydują o polityce podatkowej.
EnglishWhen referring to the Lisbon Strategy, we usually speak about expenditure policy; very rarely do we consider taxation policy.
Odwołując się do strategii lizbońskiej zazwyczaj mówimy o polityce w zakresie wydatków; bardzo rzadko rozważamy politykę podatkową.
EnglishThe disagreements between the groups here in the European Parliament on the subject of taxation policy are becoming clearer and clearer.
Brak porozumienia pomiędzy grupami w Parlamencie Europejskim w zakresie polityki podatkowej staje się coraz wyraźniejszy.
EnglishForest cover is not only affected by forest policies, but also by other policies such as taxation policy, land tenure and rights.
Okrywa leśna podlega nie tylko polityce leśnej, ale także innym, takim jak polityka podatkowa, system własności gruntów oraz prawa.
English. - (SV) We Swedish Social Democrats believe first and foremost that taxation policy should be a national matter.
na piśmie. - (SV) My, szwedzcy socjaldemokraci, uważamy przede wszystkim, że polityka podatkowa powinna leżeć w gestii poszczególnych krajów.
EnglishThis document is one of the more important pieces of evidence showing that the debate on taxation policy may become Europe-wide.
Dokument ten jest jednym z najważniejszych dowodów wykazujących, że debata dotycząca polityki podatkowej może stać się debatą ogólnoeuropejską.
EnglishFinally, we should recognise that a review of taxation policy is needed, both at Union level and at the level of individual Member States.
Wreszcie, powiedzmy sobie jasno, polityka podatkowa wymaga przeglądu tak na szczeblu unijnym, jak i w poszczególnych państwach członkowskich.
EnglishThe taxation policy, especially VAT policy, was not God-given; it needs to be changed when it is no longer in line with the current situation.
Polityka podatkowa, a zwłaszcza polityka VAT-owska, nie została dana przez Boga; w momencie, gdy nie jest już dłużej zgodna z obecną sytuacją, należy ją zmienić.

Other dictionary words

English
  • taxation policy

In the Greek-English dictionary you will find more translations.