"taxation system" translation into Polish

EN

"taxation system" in Polish

See the example sentences for the use of "taxation system" in context.

Similar translations for "taxation system" in Polish

taxation noun
system noun
system adjective
Polish

Context sentences for "taxation system" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI firmly believe that Member States must retain their autonomy when it comes to selecting a taxation system.
Głęboko wierzę, że państwa członkowskie muszą zachować swoją niezależność w zakresie wyboru sytemu podatkowego.
EnglishSystem of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States (
Wspólny system opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (
EnglishThese losses in resources can be compensated for by better governance and a fairer and more efficient taxation system.
Tego rodzaju utratę dochodów można zrekompensować lepszym zarządzaniem oraz sprawiedliwszym i skuteczniejszym systemem podatkowym.
EnglishImposing a further system of taxation on hauliers will deal a very heavy blow to a sector which underpins Italy's trading system.
Nałożenie kolejnego systemu opodatkowania na przewoźników bardzo mocno uderzy w sektor, który stanowi podstawę włoskiego sektora handlowego.
EnglishClearly, a fairer taxation system and greater legal certainty will encourage overseas private investment and therefore, eventually, growth.
Bez wątpienia sprawiedliwszy system podatkowy i większa pewność prawna będą zachętą do prywatnych inwestycji zagranicznych i w związku z tym ostatecznie także rozwoju.
EnglishWe also hope that these results will provide the basis for future Commission proposals on amending the savings taxation system within the European Union.
Mamy także nadzieję, że wyniki te będą punktem wyjścia dla przyszłych wniosków Komisji w sprawie zmiany systemu opodatkowania oszczędności w Unii Europejskiej.
EnglishConsequently, I fully support the idea of an EU environmental taxation system, which will inevitably have to be uniform amongst the Member States.
W związku z tym całkowicie popieram ideę wspólnotowego systemu podatków na ochronę środowiska, które nieuchronnie trzeba będzie ujednolicić w państwach członkowskich.

Other dictionary words

English
  • taxation system

Search for more words in the Hungarian-English dictionary.