"taxed" translation into Polish

EN

"taxed" in Polish

volume_up
tax {noun}
volume_up
tax {adj.}

EN taxed
volume_up
{adjective}

taxed
Sektor finansowy jest niedostatecznie opodatkowany.
If you have any kind of income from Iceland, it may also be taxed in Iceland.
Jeśli otrzymujesz jakikolwiek dochód z Islandii, może być on również opodatkowany w Islandii.
In that case, normally, your unemployment benefits should only be taxed in the country that pays them.
W takim przypadku Twój zasiłek dla bezrobotnych powinien być opodatkowany tylko w kraju, który go wypłaca.

Synonyms (English) for "tax":

tax

Context sentences for "taxed" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhat is more, energy consumption is increasingly taxed in these countries.
Ponadto w tych krajach zużycie energii obciąża się coraz wyższym opodatkowaniem.
EnglishThere is no EU-wide law regulating how people looking for work are to be taxed.
Nie istnieją ogólnounijne przepisy regulujące sposób opodatkowania osób poszukujących pracy.
EnglishPeople trading in such timber should be taxed to support such studies.
Handlujący tym drewnem winni być opodatkowywani na rzecz tych właśnie badań.
EnglishBut the same income should not be taxed twice with no relief for the double taxation.
Ten sam dochód nie powinien jednak podlegać podwójnemu opodatkowaniu.
EnglishOf course, the level of taxation will not rise, as Europe is already too heavily taxed.
Oczywiście poziom opodatkowania nie wzrośnie, ponieważ Europa jest i tak zbyt obciążona podatkami.
EnglishIn the real economy, if it is possible to tax a consumer, he or she will always be taxed.
W rzeczywistej ekonomii, możliwe jest opodatkowanie konsumenta, konsument lub konsumentka zawsze będą opodatkowani.
EnglishIncome earned during a posting abroad may be taxed in that country.
Dochody uzyskane podczas oddelegowania do pracy za granicą mogą podlegać opodatkowaniu w kraju, w którym je uzyskano.
EnglishBecause he had become an employee of the Romanian government, his income from this job was taxed in Romania.
Ponieważ został zatrudniony przez rumuński rząd, uzyskane przez niego dochody zostały opodatkowane w Rumunii.
EnglishI proposed that food and all drink should be taxed at the same reduced rate, if it is applied.
Zaproponowałam, by żywność i wszystkie napoje były opodatkowane według tej samej obniżonej stawki, jeżeli zostanie ona zastosowana.
EnglishException: public sector pensions are usually taxed only in the country of the administration that employed you.
Wyjątek: emerytury w sektorze publicznym zwykle podlegają opodatkowaniu tylko w kraju, w którego administracji byłeś zatrudniony.
EnglishWe should make sure that the revenues coming from sport activities are legally obtained and taxed according to the law.
Powinniśmy upewnić się, że dochody pochodzące z działalności sportowej są uzyskiwane legalnie i opodatkowane zgodnie z prawem.
EnglishAt the same time, speculative capital flows should be taxed so that they can be redirected to the fight against poverty.
Jednocześnie, spekulacyjne przepływy kapitału powinny zostać opodatkowane, aby można było je przekierować na walkę z ubóstwem.
EnglishHowever, if an entrepreneur or employee takes money out of a company, then this should be taxed in the normal way.
Jeżeli jednak przedsiębiorca lub pracownik wyprowadza pieniądze z firmy, wówczas powinno to podlegać opodatkowaniu według zasad ogólnych.
EnglishThe defences are down, the press do not care and the UK is asleep, so get those unfortunate truckers taxed.
Nie ma żadnej obrony, prasie na niczym nie zależy, Wielka Brytania pozostaje uśpiona - a więc opodatkujcie tych nieszczęsnych kierowców ciężarówek.
EnglishThere is no EU-wide law that says how EU nationals living and working in another EU country are to be taxed on their work income.
Nie istnieją unijne przepisy regulujące sposób opodatkowania dochodów obywateli UE mieszkających i pracujących w innym kraju Unii.
EnglishThe crux of this is that subject B is not taxed at all although the basis of his business is to buy low and sell high.
Sedno sprawy polega na tym, że podmiot B w ogóle nie podlega opodatkowaniu, chociaż jego działalność polega na kupowaniu taniej i sprzedawaniu drożej.
EnglishTaxing the profits and wages of the financial sector could ensure that it is taxed fairly, while also generating much-needed revenues.
Nałożenie podatku na zyski i wynagrodzenia w sektorze finansowym może zagwarantować jego sprawiedliwe opodatkowanie, generując zarazem bardzo potrzebne dochody.
EnglishWhere there has been a change in modern times is that now taxation is 'for the benefit of the taxed': that somehow we are being taxed pro bono.
Jedyna zmiana w czasach współczesnych polega na tym, że teraz podatki są pobierane "z myślą o podatnikach”: że jakoś obciąża się nas podatkami pro bono.
EnglishThere is no EU-wide law that says how civil servants who are nationals of one EU country who live and work in other EU country are to be taxed on income earned in either country.
Nie istnieją unijne przepisy regulujące sposób opodatkowania dochodów urzędników będących obywatelami jednego kraju UE, którzy mieszkają i pracują w innym kraju Unii.
EnglishI therefore call upon the Commission to be brave, to accept responsibility for declaring the Italian tax shield to be illegal, and to allow those capital sums to be taxed.
Dlatego też wzywam Komisję, aby odważnie przyjęła na siebie odpowiedzialność za ogłoszenie, że włoska tarcza podatkowa jest nielegalna i zezwoliła na opodatkowanie tych kwot kapitału.