"taxed in" translation into Polish

EN

"taxed in" in Polish

See the example sentences for the use of "taxed in" in context.

Similar translations for "taxed in" in Polish

taxed adjective
to tax verb
tax noun
tax adjective
Polish
in preposition
in-
Polish

Context sentences for "taxed in" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhat is more, energy consumption is increasingly taxed in these countries.
Ponadto w tych krajach zużycie energii obciąża się coraz wyższym opodatkowaniem.
EnglishThere is no EU-wide law regulating how people looking for work are to be taxed.
Nie istnieją ogólnounijne przepisy regulujące sposób opodatkowania osób poszukujących pracy.
EnglishPeople trading in such timber should be taxed to support such studies.
Handlujący tym drewnem winni być opodatkowywani na rzecz tych właśnie badań.
EnglishIf you have any kind of income from Iceland, it may also be taxed in Iceland.
Jeśli otrzymujesz jakikolwiek dochód z Islandii, może być on również opodatkowany w Islandii.
EnglishBut the same income should not be taxed twice with no relief for the double taxation.
Ten sam dochód nie powinien jednak podlegać podwójnemu opodatkowaniu.
EnglishOf course, the level of taxation will not rise, as Europe is already too heavily taxed.
Oczywiście poziom opodatkowania nie wzrośnie, ponieważ Europa jest i tak zbyt obciążona podatkami.
EnglishIn the real economy, if it is possible to tax a consumer, he or she will always be taxed.
W rzeczywistej ekonomii, możliwe jest opodatkowanie konsumenta, konsument lub konsumentka zawsze będą opodatkowani.
EnglishIn that case, normally, your unemployment benefits should only be taxed in the country that pays them.
W takim przypadku Twój zasiłek dla bezrobotnych powinien być opodatkowany tylko w kraju, który go wypłaca.
EnglishIncome earned during a posting abroad may be taxed in that country.
Dochody uzyskane podczas oddelegowania do pracy za granicą mogą podlegać opodatkowaniu w kraju, w którym je uzyskano.
EnglishBecause he had become an employee of the Romanian government, his income from this job was taxed in Romania.
Ponieważ został zatrudniony przez rumuński rząd, uzyskane przez niego dochody zostały opodatkowane w Rumunii.
EnglishI proposed that food and all drink should be taxed at the same reduced rate, if it is applied.
Zaproponowałam, by żywność i wszystkie napoje były opodatkowane według tej samej obniżonej stawki, jeżeli zostanie ona zastosowana.
EnglishThe financial sector is under-taxed.
Sektor finansowy jest niedostatecznie opodatkowany.
EnglishUnder many tax agreements, you will be taxed exclusively in your normal country of residence (your "home" country) if:
Na mocy wielu umów podatkowych będziesz opodatkowany wyłącznie w swoim kraju zamieszkania (kraju pochodzenia), jeżeli:
EnglishException: public sector pensions are usually taxed only in the country of the administration that employed you.
Wyjątek: emerytury w sektorze publicznym zwykle podlegają opodatkowaniu tylko w kraju, w którego administracji byłeś zatrudniony.
EnglishWe should make sure that the revenues coming from sport activities are legally obtained and taxed according to the law.
Powinniśmy upewnić się, że dochody pochodzące z działalności sportowej są uzyskiwane legalnie i opodatkowane zgodnie z prawem.
EnglishAt the same time, speculative capital flows should be taxed so that they can be redirected to the fight against poverty.
Jednocześnie, spekulacyjne przepływy kapitału powinny zostać opodatkowane, aby można było je przekierować na walkę z ubóstwem.
EnglishHowever, if an entrepreneur or employee takes money out of a company, then this should be taxed in the normal way.
Jeżeli jednak przedsiębiorca lub pracownik wyprowadza pieniądze z firmy, wówczas powinno to podlegać opodatkowaniu według zasad ogólnych.
EnglishThe defences are down, the press do not care and the UK is asleep, so get those unfortunate truckers taxed.
Nie ma żadnej obrony, prasie na niczym nie zależy, Wielka Brytania pozostaje uśpiona - a więc opodatkujcie tych nieszczęsnych kierowców ciężarówek.
EnglishThere is no EU-wide law that says how EU nationals living and working in another EU country are to be taxed on their work income.
Nie istnieją unijne przepisy regulujące sposób opodatkowania dochodów obywateli UE mieszkających i pracujących w innym kraju Unii.
EnglishThe crux of this is that subject B is not taxed at all although the basis of his business is to buy low and sell high.
Sedno sprawy polega na tym, że podmiot B w ogóle nie podlega opodatkowaniu, chociaż jego działalność polega na kupowaniu taniej i sprzedawaniu drożej.

Other dictionary words

English
  • taxed in

Have a look at the English-Polish dictionary by bab.la.