"taxes" translation into Polish

EN

"taxes" in Polish

PL
volume_up
tax {noun}
volume_up
tax {adj.}

EN taxes
volume_up
{plural}

taxes (also: duties)
We are not in favour of taxes for taxes' sake; we have no doctrine on taxes.
Nie opowiadamy się za opodatkowaniem dla samego opodatkowania; podatki nie są dla nas dogmatem.
Taxes and fiscal policies are not, however, entrusted to the European Union.
Jednakże podatki i polityka fiskalna nie zostały powierzone Unii Europejskiej.
We are in favour of a revision of the system of VAT and special consumption taxes.
Popieramy rewizję systemu podatku VAT i specjalne podatki konsumpcyjne.

Synonyms (English) for "tax":

tax

Context sentences for "taxes" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn the globalised world in which we live, it is not higher taxes that Europe needs.
W zglobalizowanym świecie w którym żyjemy, Europa nie potrzebuje wyższych podatków.
EnglishMoreover, unexpected rises in indirect taxes and administered prices could occur.
Mogą ponadto wystąpić nieoczekiwane podwyżki podatków pośrednich i cen kontrolowanych.
EnglishThe European Union is forcing the Irish Government to apply these new taxes.
Unia Europejska zmusza rząd irlandzki do zastosowania tych nowych podatków.
EnglishAfter all, they provide two-thirds of Europe's jobs and pay 80% of taxes.
Przecież to one generują dwie trzecie miejsc pracy w Europie i płacą 80 % podatków.
EnglishI am thinking of the law on timber exports and Siberian overflight taxes.
Chodzi mi tutaj o przepisy dotyczące eksportu drewna i opłat za przeloty nad Syberią.
EnglishYou only pay for your purchases, applicable taxes, and delivery fees.
Ponosisz wyłącznie koszty zakupów, obowiązujących podatków i opłat za dostawę.
EnglishCollection of taxes and tariffs is very incipient and the amounts remain marginal.
Pobieranie podatków i ceł znajduje się jeszcze w powijakach i kwoty te są nadal niewielkie.
EnglishCommunity aid is not going to be used to pay taxes, duties or other charges.
Pomoc wspólnotowa nie będzie wykorzystana na opłacanie podatków, ceł czy innych obciążeń.
EnglishHowever, we must consider taxes in conjunction with short-term stock profits.
Powinniśmy jednak rozważyć kwestię opodatkowania krótkoterminowych zysków z udziałów i akcji.
EnglishNational governments are responsible for raising taxes and setting tax rates.
Rządy poszczególnych krajów odpowiadają za pobieranie podatków i ustalanie stawek podatkowych.
EnglishWe must start using national carbon taxes and emissions trading.
Musimy zacząć stosować krajowe opłaty za emisję dwutlenku węgla i handel emisjami.
EnglishWe must stop squeezing them with taxes, red tape and absurd requests.
Musimy przestać nękać je podatkami, biurokracją i absurdalnymi żądaniami.
EnglishIn this context, therefore, we need to speak about prices and taxes.
Dlatego uważam, że w tym kontekście musimy rozmawiać o cenach i podatkach.
EnglishI am sorry that the Portuguese Government is not going down the route of lowering taxes.
Przykro mi, że rząd portugalski nie poszedł drogą obniżenia podatków.
EnglishI am resolutely opposed to any measure favouring harmonisation of taxes across the EU.
Żywiołowo sprzeciwiam się wszelkim środkom popierającym harmonizację podatków na obszarze UE.
EnglishThus, in spite of everything, progressive taxation using green taxes is better.
Tak więc mimo wszystko opodatkowanie progresywne z wykorzystaniem podatków ekologicznych jest lepsze.
EnglishThe Union, its assets, revenues and other property shall be exempt from all direct taxes.
Unia, jej aktywa, przychody i inne mienie jest zwolnione ze wszelkich podatków bezpośrednich.
EnglishObviously, we will continue to oppose the increase in the 2011 budget and European taxes.
Nadal oczywiście będziemy przeciwni zwiększeniu budżetu na rok 2011 oraz europejskim podatkom.
EnglishWith the taxes on those, the price is increased for the customer.
Opodatkowanie w tym zakresie oznacza wzrost ceny płaconej przez klienta.
EnglishAfter all, ladies and gentlemen, citizens have the right to know what is happening to their taxes.
Panie i panowie! Obywatele mają w końcu prawo wiedzieć, co się dzieje z ich podatkami.